archive-com.com » COM » A » AABVV.COM

Total: 448

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • ¹WAØù  T w 1 8 Ðg µïM Ï 2 xï r Ät9ê s á Þê m ì3 87ë ª3 ûë ó eöËÝó¹À 1 Ù p³³ ÒÆ R4 ª0 WÅgiÁª ¾ åÔú Þn7Ûs8ï Fy Øå òM DÑ î VÈ 7 3 0 Ôú ð jdÌ 5eÓË jqhú ÝÈCH Xc ÆÝ ÓÖ s ÉEs z¾ ³4 ¾IÀ æ¼ P¼ V m e ÌWýcv Õ ÕÚxNþ t ¾qsä ² å9ôïøV Ý b N E F Raìz Àÿ âÆå 0 ãÓc 6 sÆ çyme zS Ìó 8ô ñÉï E KÝ Qi oyb ² QéI ë v ºmÔÉ Ö 4í ö5ònó ô J1 M yB d d u ¼ YYO ª kap ä v mU Z uxogh òá óã ³ÜÑÉm ½ÙÍx A V ÃóÅ Éô5 kÌð Gï f õVõ ²òg y x í ÒÖG Í ò jk r³ ¾Y ø4 Î ÇØe¾ P 1 Tqô N Uk É S á fëö Ò R¾ ÙÚDRk N ÌqøW x M ÿ TûV uËî rùê Ò½ ø ÛÇ Üç ô XÐþy y úãêZ f onX OOå õ Ú¼lyti í ß µ 6 æ U ñ G Û Å ìä éRE KåÄ HøáNyúÕ ÑäKè Ý Jò GÌÚG³ G O ÒÇy9Q nI NÃëW Õ G N Nò M ýÕ jìñiÚJ O C²7zÊ Ä Ì4½8Ü lîóQT Û52½îÑ Rµ K mZ çWy Ilÿ 3ÏÇáùãí º5 Ó rîÁ½ Uû9 s H ø³É w ÉnßýzmÄLFq ê9 Ri O å2ø ÿ Z 9Ç ÿ Ml 8ÿ äTö 3 éÿ ùÕ 5KRÄ Ã 0EN 8 µ Ãû¹þu ro Ðôÿ JÏ 5sBÁ ú ûÕIí p ÓË x Y X Ï Û é eØ k8 Íæ 1 Áÿ l á lH ß Ïáïô wÄ c w9Ý Îï ª4ÜÙ ôøàÔ Im S î x õ ÊH q Hh l ÙÏ Ò Ò 8 drùn ïÉ ïÃz Ð SÌ C Lz O â à v H ã v çME k ã JÓÓÓ7 Ç öªb ² ê fÈÝ ü Ú½L W 8y XJ á 3 û4wV r ¾ð ºÜ í ët ñ g Ï ç ÿ ÂK a ÖY õ0 Ý1ºVµ xh²DZãNÎJ Z þµuÐk E  K ï íÌ Z lkò³ â O Og Fã eô ù æ QEFz çi G ÜÍ ½ A ø cy ÔjÆpº kò Ä0 û H uf ç54Z þ µ¹t fy n Ç Ôy¹ ZZ ñÅê ô ÏëzýÞ 0Ýû u Ü ê M JJÆ3ª ¹ÑhÅ 4äY te Ðþ ÓÌûÌLc ÝÅeø T Ü q øºWsk S Úèêz k NnÇ S i vp µ W íP üzÖ P w W Q ³ µÍÜ0 ýç ô ØI D U ºÖ5 mßgY ÄüÏ rW¾ ÕüE Ù W Î ½² s 0ÃÎ F2 é¹ I ç Â4H ¾ Jë ô Å K c ÈÑ YÞ ø Xê j óÁeåçl 7Èr1Ï8 Î ém ôøe i áF Ùq x zWKÃ Ñ F w Y l eÙ1ä Ð ð â½ îf ÚÞH N à Ï ÿ Ê ç Xð Î tÏ m ó ï zu5à u öu pÈ Ë3rÍXú cw Ïå Ë 8ü La õo E M r Láí SªéúÝ pæêÎáü f l 2 Åþ Ý8á céX Øà è 5 mRÀC V k è æ í â Å 2ìÏj 8 8 ñ Ly ôõä g özª4¹Xä 9 JöpÕ wG ìª lÊ7HT ø Ü õêx ùëÿ Ö Éæc úõ XJÁvã þµ X½ Aõ ô9Ï éK ² 3U à 3Üà µ3È æ¹ÜZF L 8í ëN ó a éLÜ Ï þµ à óþy ìLpè áÍDG 0a ï ßZT 9 ùü Ô2Ä I Qv Tº ÚÌØàñ ñ ¾ o ¼ûHf ºÇ ul Ô ¹ÿ 6 ù 6îèà ÖÔ L ð ì q ôÇëW ö æ í r Iá hÝ EYi xøW r Jè2 v4 î ïrOzoJ p8 jÄo U s z 6 õ ÃãëYÉ N²q üÊ íE1 R à e fWRp 8éM òɺbÅ m ûª XúUyW2 øgUÁ QëJ BF ö þµ mck Nìyñ ² ÞJ P Þç 3QµT P UqÐã8úôÍ ÓþÍ ÓÄ R hçýd 7 ¾ ynd æ YÝÔu ÅLÓëvyû Ç ãXMÜÛ íQ öÉ 7 cJ² z 0 ¹Ïû sDÑ S µlønßl3Üíÿ XþZ aÉýk9ö jTä äuQ å Ú e Ú þ xßpN EªÙ ö rR Ïþ O s OÌ j VN å ªGz P²½Ûùÿ Q ï ègß r à Ô3Î a Éô G YËe O ó 7 N CJ uÄ Áç ð Ü7ÕëÊ Cípuýµ PÆÕ z Æû9ûK É Ít Á I9 Ú µA z ûÿ ʺòÊ åÌåìè9 º ö ëP ä fæÕt f ÃÈ ù 3Õ dx ü 2 Äøÿ jà X ág æ f xGvy þY siGHÆãúS63 Èß Üó á º ä 91Åò çÔþ ÝØh l U 6 ú Ðb A g ½eë 8ù yú ÈÔíd á HDþ X o ÈÒ Çvs Z ðùýÜ ª Ü hZIU ú ú zt24 uÃ1à º Ê qGó Ú þf¼Û Ñ w0 â ï Á5ÆüEÕ å W³Û ʪrægÆåïà ë g 9âmÈË QÉ 9¼s Dí ËDe89 âk Ð Eæ âX0 9 B v ¹9 K kV b RÜ Q ú ²ä Ä d ëNäÆ ùÿ j utF ÆÛÑ ã Éy¹ j ½ Ó eñÆó ð çj Ù çþ5fI cË á ó ÄFSÁÀö j5Ï Çþ 1T 4l ô îóJl ûÉ 1Lû â ä ª ëÿ ³ ð4 HïMã j 5Alq g4 þz ó ó SAsa î Ùý æO i HïR ¾ 5 þ ùT Ó ó Ö ÏÝ ãm Ç Hósi5Ò 6Û S ÏS ½ o eK ½3ô ô F Ú c ÁBzgï ª7 Í ìâÔG ½ HQdù ÆqÇBs Dhf Êí J ¹ÏOÎ ¹ Æ8öö nnîg db H ú d ¾ X Æ1ô R à Iöâ¾W ½Ú u üÑõy WË omÿ F2ël á noeîj Çæ î0 Ä2 Ò4 Ï p jvºTcyf OõVñòò aØ ô O ÃG ¼ôoWþG â Ä5 üÊ ³ÛÚ Jà F p SØ çð In Í ßæÇqYS 4 RØǼDYK ô5AÎÓ Z2 u 9 ª Ç ßâ  T Èÿ Î Åà óü Õ ½6 m ú ÏôªaÏ yÇùÿ Õ 4dt ÿ Oþ½enC 3¾Ä ÿ ÏãE7î4Æ Ú ê5eÝ ÏSÚ D 8 ò ú bY ì ü þ ³ äñ ÇâG5çVmÈÒ Í ¹þ ehG kCÅW  ÀÖF îT èƲ 6æâË ýÚgUo È2½ y v7Gÿ V3õ5 Ò ùÕ Åt v p ÍVY G ÐTñð ÄóøWÓ í kýöè qIØ p v ä zÔ X xɪ 8 ª Ôk Q NßT Éá ù J pÝýè Yc ä 0 3 Ö ÛçÉEPzàu 0çÐÒldèw Èý SÕôØu 2 äÈ v³FÛ Z 6zuô 5 Üñ F¹Ð5 e1ß Þ ÿ zg y 7nd Äè ÿ 5 dÖôǵp ËóÛËèÞ J àE lu ðÝH é Y rËM ªsÓ t á B áæMç Ô Ä väþ N Ô s Ï á iÇaÔþdÕÈáB bÍõlV Óç¹ÈÝÙcÌ8á ú Hà Û8 ÙàþçêiË Üg Vve w ª uNõ1 Q u x0 4ã Ë U ãCãÂpz 1ªÚ Õ P ì WF I8E Z çÕ ª çÇ v Q àï l4ø g ½ µZiv ȼö 6ÕËÈG ô d¹ iÙ ¹2 Aû˹7 ÎÓÓò ñä ÜÝ e 7 G8í â vó À ñF 5 I ÆËh êO úW Fø üÿ ÿ vÎU vÖ h áÔ6 CQ EtW j m ª¾Ä õÑÑ m ʳHÐé l¹ h Öµld7 YH8Ç ½aJZB² E a FÏzÕ³½T àïö à wC mH q hÅ ª ó O ÛµN ²0 E 8ë x LEKÈ k êÁ áSZN á E ä1 ÄçùU c zuïY² Y w ê OVÇå ëø 3 B qÝ ÅJ 5º KÉP K4W¹êÌãä z ô éQAc 4ìÍ5Ûó ļ³wÇ Ú Ç Vða IcË Ô ÜÕ ëøRÚQ êÓ0ÀÛÎ ÿ q ²0NþìLV d î9åýA TîÁ Z FØÜ gÓ j Jà qê ô Kò ç sR â þ5ÏÖ ý ÇÖµZ És âu ÿ Ï4 èsUï ñÆK µ FS éà j  º Î Ì Ô dc V³ýâ WÓFÛA æbxü HX Çqü J OW Yx óTil îi¹ Ò c ëfV Ç ³ÇëAãÞ Î µ Ù DY S¹ í NõQî ì 8ïÇ A c üþ JÏ ¹ Brwg5âfÔ òÆ ÚØïÁNzÇ Ù â ÅC xg Ëá º åß ²5Á q û ùr lc ÜúW ü ÐM â ã² ÿ Jy þB½5BÆ W sëH e ÜÆ 3 Ç4È dR jÔ˺ íÍ q È 6 È ÓY í À üKõ éø j G i ü Yù z Ü Èí Æåe Aþ S ò½ú l 4 z 2äwªöÀ aN ÔG Á áuY Áï í bëñ ÿ CU g 8 àÐ îÉ3àã P f 3î q j hu IBxÅ Ð ís âø Âð ü ö f ÿ ð E t W²ø Âú µ ¼Or  tö Á º Û Øì5 o Cz ì k½mâ W 4 s Ú½ ÿ ßf¹ áÌ 5Ú ÿ k Dh6 èsÖ ï00¾ opbÿ ë Å xh BÒ Á Ú Fz Í X ÀgÖ ý H q óôªz Ü åǹ Ï ³ U Ð0 ª G a y iâÚ åÎjõ r9U Ï QY Èÿ ñ i V É ¾ Ëà 65 u O å iÚ öÒL êXäy ð îóÜ ü çÔ V ²8Ó dBr x õ Ô Èª îh nò ý3 E ö ÿ à MxÃâ DN ¾eÿ yïÆ ëºk 3 ÏÓõXï5 UL 6ío Ï tVòã õ óÿ ë aj Úܳ ûÉ 7 ø Oô ²í µZ 2d Æ J Fª w êN x gòàgÁ ½DÈ 9a C4Öð È öïU ìså 3ÍB J ç ú B Áu5Íìf ³o ûÒ8Á Øv æ¼ S ÕÙ i ÆÎrXg ã u l û Ø w Zóë b f1 ãô Éh Qú X xò ÆEÔ dàg ¾ à ëR ²o U ø ¹ zråLæ ZÑà3 á YÀô8 G j S u8 Ì Ù ÖÝ ØGïd S ¾µq Z¹ ² A Î 6 PÙ O é ¹ 4Y FIS ázÒ àã5Ì ¾vöâ rÝÿ éJp8 4ØB àQ ªXð ù ª y Qýi7béÁÎJ Ë Dølá Ê É ç I xæ L 6 Í 6 ééë e 򵐵 ºû Æ 7 oÎ öÑé F ª L c øMtÒ SÙ½ Þ 5L4½ SzâW pÒr ô æ 5à sïúþTùT Í ßñïB pD W ç â j u Ñ wv³õ ó Áþ jy ÀÛH ß B þDÒ VU ºä0ê0 ÿ 9Ö ØÑî9ýÙ fþ VØNO dÒÆ 2Ý dõ4óÅ0 ÒçÞ éL Ò a4Æ h Í X Á jR Éo HçÞ ÛÚÊ wÂÑƽ8 aëSßÅ Ì º ÌdUXBÏ f in AÞ 4z1Ö OlÖ³ ÿ ùòTuf þ ñ ä 3Ë ù à ä ØÓÛKÓÜL Nüÿ 1 éØ j ³ K Üismö ühá Ç Ò ¼BC³áOÊ f îY iè kFþ ÁW F àg Ö Åº í Ò å 6 ÍúÒîp ùüéßf u ó ÉaéJèÑ Q ¹ 2OJ v¹ á 3ûcÅZf GË5 ÿ t Ð s ¼ Eáÿ ØX å yÏ 3 4 Xä MA Õr1 Ï hÌ º ïHx E uSN 4Õû ëB Ó ª û 1 Uô ÔM cä rO¹éR 8²ç àv íÎ8 2E a íMj 09 ÔÓ Ô ü ¾ ºýÃêiè3 oV ò OR ÍÑ Ðòj WÍRx ÅO þU 7 ku ÜÖUÕár É Bî vE y8íÒ Þ2 N9 gc ßç5 Ú í úT Þ F 1ã4Ç H rñëVü à É É U Tl â8 õ ß ùSD Nñmo Ì Í¹ ñ0 ê O5Ä î ícoî ñÝÔpëÚ ñ x w à Êß ê ÇÝ vY abÏ ½F ÛÇ nsY C4 CüC ÿ jî ÝÊ ½G T CqÐ ² mè Ù n c Ö ÚþbeXt óQ xíUñà ó ýä p ÕZÆNí y ÈäuLsõô æÔn ù ÿ ÿ U2 nÈϽ ³íAæH v ZÑ ÔÏܾ dJds²3 ÔõÍh9û s ü õõü 7Èø Éô y OãUä ¹ ú O íÖ I oQßüúÔÓ0Húí ú ÜþTç K 5 Á xÈÄ ÏUïþ Q NnÌɼÔÎ w ¾àtÿ ôÅb v1 ëÍ çÜÒo Õ ò ùW¹ o r Ý äaÙ Ï SÉ B CÎà ç ðô ëkà ¼ñ ³ ¼lc B îníßn N áÅ öTù µ sKS¹øW ðkj Ô ¼Ç zg Zù Å ã ¹ý Ö½ ÒÖ 8 aHmà î98ÿ ë øËj û rK ü³ 3QÝÝõ äÒ ä Îs EDNFþãï z Tÿ Å zuôõ Î ØÈRi N xÉ t Yà ò ³ å Ç ó v úÈ Æ é é Õð Q ë h 9J NN T Ç Ç r q MA À Þ ÉéL ÍæL 2 gÇ oÄñRE2ZèßheÚ é õ ì vÒ Kç Úd Q Ì vSÚ Z1v É Ê³WK ÃÓþ 4 Ö ñÂú ß½ TÇ WÞ íî 5 ç d dú Õ ÐZ ÑB cÓ9 mI ÃyaÞn b ¹l òÿ ÒËðU ü wÜ ÆE èÙ TPÙ N vtó þT ½aÛI Rî¹ Î ë p 5³YÈ ÀØô e O N¼j DjAÙZß L ZÆ J Ê Ô Öq 0I Én ½ T É jèÌ0 ç ô Òæ 4 SØF ³ Ìð½j C Ç ÖIE 2 j Ù ó G N òÍ Ú 1 ÈW ø m yuiü¹B U3l p zæ¹ fO ¾ 1DÍ R ÀvÁõ V Æ 9 dæû tòå öÅ4 M9Ýcr z õb üÔßåç µQç8 W ÔÌæ VÒ c Æ tÈÍ c ú IÓ 5¼ aPK Ýýic³ ÝY g9  Ûø6ñ E ¼ jÝ lÜÀ ç D q í Î yUãi³Ù ï eÌ Û û ñ 6á Ï ÖÜ8Ícjó óÖ óI â º Âö 4 å X u 8 ³ eÁsý jÆÕ dþu y fS Mº J ªa é ǺÒëo Yþvö TÁÝ u JÕ AZ À GÎxQéYöì F¼ ½ y Ôô G9 Þ õ5 ê ó aI sÍ9G Ò Ô ÜR TR ëM Í Ö æ b IÏ4ÓÓ5² L ÿ j SåAÌÏ ñ5áhÒÕ åY Øõ ñÇÒ ØÙXÚ þx ô vüI Kí ÆÃOWÒ ÒHØ Ü ¼ ês ôÅs ûг ë ÀýOô a ÛU4î͹õ ¹ 0èöR XÁ dÆ ãXÒm HdI IÃ4 Hù p üI4 v gv Ãv 8 aôë6 Ì è¼ äã ûÕ 3 ÕP Xdä sÓÚ Æ EU TIN xc W Ç â ï Æjìô0s cf Ù üòZO ÿ Óò Vx B Æ Ç g èf ÍÉò w þÓãØ ÄáGó à ì vç ë Ïð DumK è m GÞ îcü tÁ UÝ Ïo z Z²N0 üåªÌ ó hþ IÚ NA 1 o BOJ3Ãýj Ò I Ý 2  K V v EÁGÆå ÿ Ê cü É â ²ÆÄ ¼ Õ ìfb2Û Ò µÔp Là Ø Áþ ûÇ M a n x  ²î5 ¹ Õv 8 ÜÕóX Om x¼ NOï í êÍÌ Ö å TV y V ÕK ÿ kF 8 Ä nÝ Ñg æFîX úVsæiL aéO X òäê9 µ4 PµÜè² òPõ º3N íUd b ýÑùSö è 4 Î ÅU lQÓÚ Ë ÜÒtèqI 2 ÈÛT NJ ìi Ù RÙ ß þ óª й 3p y8ª ßn¹ ºªzV Ç GMßá õ C öc ÿ 3 ÇÙSäê 21 þ ýj ü c ÿ ê Ͻ0 NXäú Rr ÕîÇúW wÔç² ãä eº ¹4Ì à9s å çô Éo 1µ äúýjÄ 9 t j Qc ïÉcÔ S ðî ¼þýÞSôè A 1 8 Ï3 Ðg ükèO X l²B ΠƼ Ó 5F Ìê M ó½Ù¼ Î3 ó ãLcû L û 8üÔ Ä û OÓµq P7 l ö¼ ÿ jñävSÜðá ÿ Î ÛOû Ê ZBw åÓ õ Zôo Çuy c tÿ ÐX ó Q ÿ ÂÛ Ônï 0xB î ò Öç FÃfH Æ2O j ÕA ÙonÕeHQ öúTöÐ XrpÛNõ ½ii j Nz êMX ÁsÀÅD ÎÀ ïZJ 2 ígui W ºYrEL ÜÔ B Ú0 ÿ Ë ö5 M 2 nf ZFmä Ä îI¼ ô 3 fìä6ÔË Ç 3YM ç5I ôF ó0N q à â ÝO 7³ü q½ i ªév6öÓ f ÖöI7 òd j à ¹Ý ä1 ûÃ4ä8 æ RE4 7 0ÁÏ5 Ò U95 Ák MM Tþμ ã1 4½ Z9 Ì2 Î ½yþðô EÍ M Åè7t z S E î Ç ÚÛGóJ º Zãç 7S aY l û sp¾µTèª uÜ ÇUæ L å ÖÜïº jÀßÈö5µô ÍSq àð z s øz 4 ÌXû ø Ô7L k ø qPÙÛ ìi sÓ È D J6Ür VM Ü b8ú s ü¼ÿ 5 5 çhü ùÆ Läâ Ñ Üôö Õ y j C Îh äÑUqXùïË C Eg ý á OGQÓò Ôe äÉT áU²H ÃM CipÓyÖ ep ÐÜp 3 PÐ xVêÑ îxÇB2A ek TaFé4 L ô ó o Ì å Ô Èæh 6 âd XÜ ÂoÝ Á c ëE Üfö 2F L P² ãô C êwW s5ÌÑì e à Ç R â ºo êH A vÅK mÿ VGÐÔ iJ OWa íúSÄgÒ CýÇÿ ¾ Ý ó ¹ÓìãÜ C o Ü N 1 q kk çHíÓ é Oô ò Ü ö ÿ áøÖ t U J 4 Ú É Q F9àP ½ý òÈ ÂÎßuE9 hª û úg ÿ ¾ ÿ üþ 10Ë úÙ æöô Jä2ùxÈïNáT F rXõ 4À 9ÿ g Æ â Noâ yö ë æ a î u¾ãT k èª ô Ü 5ã¾iÆ O ªùÒ á UÈë a Oæ t éN 8 ªùãa Eæù³ lzRe Ãl Ìz j pï ý OÌ Ö Øz 4éeòw LÒLNÝÇ ¾Â ³ ñï åº â k 1ØÚ à РǺ ù Îss9À äàp å ªw Þ v u ¹³õô Xá Ó ód ßü ÙGÀ ì eÔ ÜýÁ R Ó mÍ è ÕfÔd È Ä É o Ë O Îà ßÝ Í åKXw ôP9 Löú s Àþu i Ø Hb ê 4 c çèkQ Å äjù fÕIÜ î vÊ ò ϵ 8ÎXÐggräåJpySLV C FsU e²à xÀõ ý è n ý 8Ðo üÄ çLO1c1 er Û½1 D 0ä ¼SÒXÙ e5 k X F tù î O Û ýGSØ 8 õcý ²B ¾ÔßW ªÇà½VíËÞÜà w29 Oñ AÐ4¾5 WÌ û É KÔ V v ßh ò9 böÒ Ë 7Pº EeCýÑ uÜ k µ Ó ü ¹ µÔXÝ 7à päº7ð ¼ åYU Øt õ6õ 5 KF g Edø á Õoc ¼ h ƺðùWÏ Pzã éX ø Toùm õ h TÍqiY4 F Ê n PG ǵrºfÿ µl Î9 ¹H zÜà 1 26Óä 3 l 5 ÏñdÔs J þø ü à I C1 eozÓIC Ïj l 5VSÁÈ4æ çÅG6H8 ² üu4R 8êh P ÌzWI ZN ýkÉ N z Zs S 6²µÇ K í Ý pF 5PØÃi l c Mv V ª ϵr ÁÖ A N â LêaÕ ÃNçÞ ¾ x ÅÆà F ûÎx oì K oîC Ïæk à wÐ iE9ÄAñ NÛ M 6 ð H Ó heººýôÞ ãÐ uèÑ zWÆö s ê n 9 ñ é üq ª êvú þYß Í Ç W êa æ Í Nø h zÍ ïâý aùWe j aw Ìg Äàãê Æ iìe J Ñ 8 ìx u ÕFÿ Ksn8SÌ éõ5D l x P ßÎOçV Z0 Ò 4 9 S éH 4 N ÌË e à B D ð¾Ã¹ HÕ t I W víýÑØSØñ Êw v òb Ñë á 5KHµHb d Õ ¼j 2È h ¹p j u õ46 Lªô 5 éÅsr 0åÔ 0 1 æP ÁaÖ n RtS µ à æ0é AíïTonÞé͵ Ü g Nï ù 4 û øÓ 8àMª Tt ÓBY 6ÞXÜ i ÆãÆ ô í Fs Fö rͲ õô ò³ 8 Û ÿ ô vIäwÒ k aÌ Ì MrPÂ Ò øWOã m n qæm ÿ ÿ ¹ûK f 2j Seæ5 Ç öi ÃdT éûI É S º H J Þ ªG äÕK CnV Mq íµ åV tþwËÉôª ² ÛÚ Ì Yº Ö É dà Ò e 2p gmBä Ø ñö Z ý NßêÇú üÛü W ν

  Original URL path: http://aabvv.com/processImage.php?imageName=photo80a9a077436981e84ba7122d65c87df2Picture+065.jpg&w=1000&h=800&mod=3&type=1&17422829042016 (2016-04-30)
  Open archived version from archive • é Å p Ê G ö ÿ ù l zVÀ Õ ßÛÛ æ 76 MoB HáÄÍ èMFÎ h õ Ë ÿ Fk O Ñ È Ät ÕÖ ø öY Äör4 Æ J RH Õ M ïN m mÏc µ Ð X U 5Èç UÎèÓn NÅ Öºè 3 Æ c Gµh ùÎÒ ÚW L ÛW Á Gç W ²0Ìa ºô5 µz í ç1 q BÎV é7 iÉ1 à ÁÈê9 t 2 e ¹r Ì ¹5ÚAa  à v æ 7 2ØükG 8ÚÆq T¹ É 1Ì x ¹ î Þ 5Ýê t ZI m Ú õ Ó ex1 Pe P ø ÑUÎc Ì ò 6 ö9 Óä pØ QW5K Cù Gz uüEg dR2NGOjÚQqvftê Æè d e n ÇÒ î n uQ M o ø ÅC sPh åó qç µfßd 2 ÛÏz óÈ lUH RFp Ç ç éó ò j ÎÜ0 3 ÓØ fQ åÇ sZ ÝzO Ê 4ɼ¹ n ÝJEô ¼LÒ ú p Å º qÁcÐ Ô Jc ô ˳ Ï Ò½ á cÔu º ÜÛ 6çø c þ ³ä³ gh É hþñ ¹è Ð ö èQèV l¼ ù ÿ ¼Är ö ZÕ Ûu Å Y Û FÒ 6 BG ú ³ yìa ûhÏ ÑöÈÊ3ÆÏïþ è 1ý Îx R Fk Hµ J ãM b Ñ s a ýk ü N N7 xjøêv FÒkx À fã Ã4J y é É é 7 Ý N3Æ KT ë ¹ÓÍ g ñ6ÖÊ Ï ûVh duß kÆm  ÉØãî½vÿ 5Ãu þí xã OAýkÎëzJÑ8kI9hzþ G YB d Øûÿ ÒÖæ Ä 77Ê Ì pé eÏ HÈì f íRI7 2 á ÍqÕ ô O o¼ T W 6 s µèz ª5 YÓsIkæÆÇï ÈüÁ5çú Ù É d HLE é í X JíÁÍhé Þ sþ ÎÝ m NÐÚ í áÄ ëÛ ² hÅØÚ s dyì 8 9íô G¼1 P Kò ô ªº½Ý î³s íxÚ À u v Ñ ñ ú i ÊÁ g w Ù ú ÜQ ¼MfZ r ÙÀõ ë ð Ü 1IòÜD ñ Ceå ï YaÕTb³i f ºS ä Z H Ñ H J z Ö î K1äuâ Ø Á¼µ zVN µ ¹ÍBod ÓÔâ G lSn µ ÂKI  t ú í æÖ f Ë ktÇM½k ð íw6 ÿ Ò Ê 7 zwüëÏ ¹5 ê ß ÈÈÉ ì ýì Î H E ïC½ñ Z8 G ÞLOÝö zó û ö H Ñ äúõë µÁøj r è Úì c pÆ qãxÎ ñQRñ Ôm Jæ ÜsÇrò ù hhÕ Õ F à Two Ô t h ç Iw3M Ò Ë P n NÔ K M dn YÞ ÆíG Æ Ö Í î P² w 9 o zuæºÏ jâB 1 LJpJä øéX Äk Ü ²ô k tIí Ñí Å Áà 8 Ü k Ü r Îÿ ÂWM 2B ñÊý î W HÝ 9ò³É4o 4ÖþL ûÅ cûÃÖ ó x É 8 hÖ æRÀ QÉ Jè ï N yà ¹ ûú óçKª j8 èOi2Ú g2¹ûø êéDæ4à ù½ 8ëÓÌ ñú òâs 4 ì¹ AÅqº j ìp q  å ÑÛ Ó¹è þÊ G m ³ Èñ ã 1Ç y À N Ûó Ò³ d P nå ë ¹Á vT 2 EpÀ ôÍr7 d ª ½nîÃFðó ÞÛm ò à cÓ ¹ÍyÕ ö f Ùù ÝMaj Ë Û Ë Ç ãÒ½ K l Ú ù r 3 âºyy ÜüÕyZØçàÒT TqÓëZ ZE À q Õ ø BÎá ë í¹ è XQÚ³ï QÔJSr b¹ÍCÆQDY Á ½z å µ Ûìù ø S Ù ëEi¹ Å Cq hèÊ QU Ó í L ÊóÛ V ÈôÈïU Ó Ö µ K 5 Á æ Ç ÇµvÞ Ó¼ U dù ³ä ÍhÓç ãÂöPh V rÜ pÇüâ½ ÚX ÖêÜðÇæVà î ½yõ Ú VÎ Ë Ìe âTõ Ü õ Êsw¹ Z Ðéà LÛIÆO 5ë ìÿ Z Ëop Ø ß u IsæÜ ÒÅsî3ü vÚ Ðj b lä R ÂeG ì ½ yRmq A íX Z49EÌØf Üà ÂçS Ûm h p¾äö zò õ6 nC Å7 Íçöe µ n î D úù Ðìâ0 ñÎ a od4ý3TÓ ç 9ã ò çwó B R8 òîF á F Ðæ Õ x B ºOÊEGv é U ¼8þðì ë ðd TÝÈ ¼ o ém F ð x dk Þ Øòd Ô5T m ÍÈÎ kÐt q ¹Ô c ¾æ Ù J b º LO î Vr ß 5 ëNZ áéÃW í mÉ Î1 k Íøv Ãê Ö vÓÜJG û M½¹ öòY zð B ê L E ½Î ø SE ÖêòîL Fpà O m Ôí òÙvÈ9 Ç 0 ëé T Ë 7 Q 3 Õ ñvi ªÚG ì7HsÐv æZå¹þÑ ÈÈ ÏÖº Jü òää r ö p ù j pä g7Rw U ñ µ1 K Àè CJ¹ Þ½ê m Ô u 4H 8ÔÊÌp Ï dVª RV3 Hï ÛÝiBöØ ÛÙj íºn P ñ oee ao O ªhÏ Ã Çè ôà Q Eð͵ me xm¾kmkJ eµ ïb q â Õç 6¹¹ YkIõHõE² ³Ãz òÙ3 q Äß6 ï îÙ ìÁÓlÍô 1 c w4 Pz aL CW Ý u Ö äÒ ÊÒ ey ß Ä Ã RøZ ø Ø7 ý 6ÚM Hí5 î ²v u c2ñ c5v s Ö ÿ M 2 cw iC ä3 ñ Á nî ö ÏG n äI ÜÝ6FOó5FúÊQo î u Ë îòÉÂçè Þ sq Ãå ö HÆÑÔ à¼q æM6ÜðNé0zú ºmÊV WË ³ Xÿ þ kWT YäÏÎ LtýqPÛ nà ace í 5 k d í9 ø yç3 Y ã ¼ OX Ô µbð ÌÞb ÒTnÉêØäÕÍ èí¼ iY 2ãø þ ÐqWv Àzv ii 8 ŹØõ ù EjÂEýô óÒN ýU am ð þS í 4 ¾ c ¹ìX í5 FçE ò ÓÉ4Þh s ü sÎ Îk ºéAGTpW 74 Ù Å0q Ý q cûTßg û 8 ùè ÍôÛÃir ¹ é G B h W OcéSY ÜÓ nVΠµÍ m s á w TÖfi Ð ÕdÉD e çÜ Jþ ¹ûD qM FöI És 0Ç s tÏ Ò KÅ þ ¼æ Ç xGÀ óÃãW ¹a¹d9 Hê uÜ Þ 5 ²Ö xYc ÃÒ b þµgÂúõà sevÁ p ÐÀp³ ¾ ã Åv xNÛÄ ãó ¼y uö ùý3 Î é4ß É Î e g uÚ x Ä eŽº õë õͼú Ñ1VÛ Üz Zvzâ ýô ½Ô ë EJS ú uéËV hÜõ ï ýä GrO PÔ C¼l Ä 3 øv Û ìùÉf4 ÐmÞAW Z ç øWà ⠺ d Î àdþ5 xoMy D âb Î N o Ú ùSÀ b Aãò4Ï écûEÊÆî Q z Jú g I7 øÙÎ b Z ñ k í 6Ç1m H ôä í dè é² A 9 ÆGÿ ùW s Gm ØáÎ öÁ É SÜØö0uyâ c ðî Zz W ó Õ e Z Ó wL ëÍyj Ëir À íÝõõ õè ñE å tª³Gà gÜW R j k ZΠŲKæ ¾Ñ øThñØ 3 S uã Yîb 0Ïã Ä î 3 M Í3 úzÖ í ÊW ÄZº HÌÙr ÕÏAë y ɼ ¾Õ l K Ì qß Üñ4kj ÜI¾LfV a u ªQ²¹Å W Ú tíE ä ý øå Z ya Ö c 2 nÆÑE D Q Él 9 N 4ÇÝ Í ¼öw Ò Ñ ÔW1 ø K¼vw ç ÚMz Wd MlÊåRÝ GyðÁ k ÙÀ ªÙÆÌ ä C êð Ò Ð0ûµ 4C ç Xf9 dcà R Ö wLV5ùÎì ï h WV È ûË âµ Í ô v ÿ OÈü m éîdè5 æ íõ FJC õ eqc I Ä2DÁ úÔD ÝlamKR Çw eko 6 Äv9É PÒ ÄVÈ à Åq Ó¼ë eã Wé l P îùNü 9c á SÏ0 ôí 3Ú i6 k½3 ú r ÿ iÿ úÝ â 7 ÔcvihV g Ä ÛË Õ¾ Ò Ýò W Õ ÜvjÐ Á j û T äîywÅ Å0 Ô ³ ÛÎ y9 ÖG µï ½ øÛy É 0ç ø zo Ì oû 2 ØíüºP v MM SÁ3C Km Yè NGãTcð½â ë ªøsÄþ Õ ùh aÎ TÚ ò Îã J ì1 8ÆÂrÄñ ÖÎubís aèËT ³sçÞÛ rDÎ á ÕÆ Ù50Ôâ ÞHÎÈW ÿ hõþ 6 áû íf ãq 9 9ÇÊ þ º éþ ñN E ý Ü A sí ï SZ öî8Ò FH 00 øíØWl i âçWÙà æ è Ó tç íü ý  é Ê 7mç jÔ ³K ä1 ÿ òbÑí ßC V K ù² ³ ÞéSkI 0Òï æhÈä Û Åpz úF ¼È I Ü ýk²ð 4i4 ¼k ìµX ³ ä vç ýO Ý J ó WuR i ÛÛï Û S V ï8 eÁÞéØq p õçÈ Q Êêª ÉU ö Kñ Ý ª Kµ M m 2É Q èk Ûd dc cÓµ 1 gÂÞ ð óÍo J Fü Qï zF Ú ê1A µôG Ô ¼¾õãz o³åÆ Z ÃzÜú ³op² j µ J Êèé W ò½ a ÒM ðÇq Õ GCô ÒXEý òxÇ Mkéïcâ 5 q ÊÀ6Q Ú G Akák å¹iÔà õrF9 ã  Îç s¾ ½ ÎF v G Ô ÿ yMÞù v BpOùü Ö cer û Û ³ ûMÒ û A ù ë x 7 åý OÁÿ Y¹ lôê ªGP ÒB7 î8ÿ Zú Q Þ Ão ÉàVç0Ó t õ Ú ½jÄ å m A Ê ó À c jÉÓüi kÐ v2QÔ Â Iíç¹Þ mQ Ë YY OA57tt º Ò²f fy aj Ü i üýk Ö Þw X XÕ ï µ å â ì º Âs YXö μà ÞB à êM8Ù mdùîÍ4Ö Ç T O5 m¾ bb ¼Ã xÜ þy u HÑ b0z Z 2êr kt qÇ q ÒÑtÓ C4 K 7 ä ù XÒt 1 m Knÿ 8 O z 4 ú v x B0 ùúUÝ9nT1 ¹ Fê ïqØ Ýr bèwÆ ZÖäí r ʺX ÖÜ Z9 î2 ã IÙ Ö W ñÄKno ¾ò äz ý 2Öé5½må ÛÊ H Äd 8 T ÖÑôÆMCJ âP 9 uÅq Ò òÎÍ æ fl ¹ô jMùW½ ñ ha Ê n20 W Ò õ ½ í rù JrÄvé ÏÙæK þ à 6 ø ÊëEÔ YÑTâ2Í Ö â ÛÃlðÚÊÀ9CÈQÓñ V Y 7hQ 2E À r h 7º K Ëñ ëõ Qª Ñ ûÄgpõ W¾ V ÐaH SÓ Ö¼Áo â Ïï þ zæ ý ù þ ÍV sO ÙF²Piî ˲òÚ ³ K1å½ë Ê Õ á FY C Þ½ ã áä ÑmìË 2ÜNª cÉÚ SÖ 0 MÕ æ ²³ ÁnÙ ÐW ÿ Â3 ü Ú ª FWÀlp ÏÐW ifÇQ É 1ØÄu ½ o òÛôgf èNQZ Y7Òí Åý Å S Ä y Eñ I 6qÝ Í Ë C h þ Å OOj âµhç RR ê 5 L NsLµÓÌ 9 CëZ l³mR6 ëô ÞÉC1 ½MqÊ Z ³ÙÛr 3Jh d rê Oõ 4 kÌümâÑxÏ i² Ì ýaþèÿ gùÑ È ÍSWg â 5 Ó Í gï ÏCëô Ô ¾  J P æNnr A f mÅ lr é z Ì Íh 0àU 9 âai4 ñK Â æ ½ m 2 Ãî pE ìO ï vª 8 éâZòÛ 1 Ù ¹ëOfÚ¹5 Ú äÓ TûÖsÉ5Ôûaâ1Õ½ m 3J ² V Ô0éYò ß º VhC Ú 3 Öü c Z aW uSê y ü1s Iåç ³ É õì äk Ò ¹ MÊG G EJjHâ ë bÏs ÃfF uÅC S 1 sV ² ÃÞ Ð Ð Ìí ç ç çT c É Û Ã Ãr Ê 5Úè ï Ê i70 TÒwD òqå7äñg ÆÚÍéCÁ M Ë È2 bÏ sÕ d D õ V 6Þç x ëL Û ZÜ ÚWq ßv ÈO oq ôÀí ÛM à sªí 0yã ³ O¾ ¼ m ÂÁ ûú cÐ hÚ ¾½ Á Ûð uêcaÕOÓù N Ö i fXÈ ù vpGJ 3 r U ³ÓÖ BW ET ÒI É ¼ Þ Å G Ä Ã¼ º éG rOsQhzRÝN Dnp3 w C ü ó 4Æ o Èþ d üªÿ s è ÏU 9 dvÑn IÎX R ¹ ê ätéoÔÂø 7¹HÈ D ÿ Zå Z â PkZýî âMÈ äª ð F É5ÓRW hâ µ ú e¼Iöc à têh Md ½2rÇ Md ZPx5 É í ¹ 0j½¾ ç Ѻ J ¼0Ç Öº ò6 HnN Äuç þ cáÄ co ÅX Q ÿ í C à áÈ øn 1 lUg s Zö i T HÇP ng û½NkÆú è p îeA NGò ¾¹ oåÆ6 ûÞæ¾ ¼ º1 C 9xÖÁ Ï Ü ÜE ó ú ó Lñ ö E²kuk ÆAç äÿ u I abU ÿ ç V 8 Uz jÍ y ù ê è9 oD êp Éj ë ÜqÒªÂBE bû H z mÿ gG ßús pf dtúR R B h Áó tmì R ÆÚà KûàN y zÙ²ñF h ³ÆÌz N sÒ³RÒI ÆUÓ Eé ZuÎ q üÍ æà ß Âª 4vFüÞ û Þ ½ ÇéXM ½Üw nU Së Þ H Í ÑÎ 2 é 3QÞÂm mcMÒ öòsJ1 DL µªk ªÝ ô¼ sIÈú á f Ó sÐä Ô1 Ü ÑÂì ä 3éõ ïEøw ð Q ñÍ Î émö âB Eÿ áõ ö ½ye yà L p G ööª l Í bQ ýjô MAY mJÒ îÍ R ØÒ¼ e IÀQüÍg Ç ÄËm ËJ à 9 N t Ãÿ Z óµVb UMÚ óI ²³ K âE Ë ëTµB EÄ Ä û çÿ èR Ý ôéÍpþ ûV â ¹ á îç åÓó IÎg j ô0W aOÛ íMQó ë¼ è ösI óÝ FÌ îÇ ßR fy J Ô 9 Æêc jµy Q ÜÅ H FTqÈ ª G ê º¹ YØvÿ Ld sOÆjºpp jÊtÅ0 g FÝj ÜTn8È G x3 VÑ Ú êes ºº êFsèA ë O é Ùj G öOó Ð ÏW ÒC ó 8Á ç ³á júví ßí0É þö õïÇåé Õ kê q Ý èé d N S 1ò ê Júf n35Ò CH áQ Í öwËmæçy 7¾ ñW ¼ºñ º e F P Aþ5æÕ qÜõ Öua q X r Ý J 63Þ ø îü ª û7Y ½ N ²Zj 2 J n æÚÎ ªjY Ì Øÿ Æ 9Û çUµû Æ â 02 Ç üñøWgqá åÍrªªÄ gÚ é O K ZDÝ Fß LTâ eMI e i k ê3M Í À íUfC ç½Yg F2rêÿ ÊÆ5 ÕªÅÁ Ûk nú ÑtÇÖµËM 3 Ï Öoî R k²ÕtH ²l³ ò oÂW Xø ÞHB d ºr ½ ÒãP¼ ݾ þ é ø ò 1ác BÒò u Ï Èèµ ¹ R2p¾ 9 A zW ø m2G UY Ï ß õ ÁÔ wÎq y Iã HN g qÆÕ Â Ïzó 1  pÿ j ä Ç Øä ë ìò Ý uù Z g È SÚJì Á üÒG dR ú u1 ü µ Í ri õ úR Y N å Û p É E Îh µ ³ çWâÔ ú8üëÆæð ÜG ó ô ÄU ¼ñ ß Îª Só çYUÀT èt3Z Ïñ ö H iÍäÞR Ý Gsé Cáß jÚ 6ÿ ½ ãh N tØ q Ç Ù djÛ 8ªÑ Ê Ò L hò7u 6ÑZiÔ H EPk ö5 ÕË Ö åëG Ú êåÅ ÓZ Ä Ô Jmíâ Û f J szì v j Q æ ½ DÊpUö z Êç ó ÓÜ ñ¾½ý H²p J½c øG¹ k7 G þ é ÞÝ Û Wl à Çý Çò i yäi 1ä ÔÔTà h Í beì¹ ç Ò Ú ¼ ßÒü âMfÕnì ݾä Ê ÿ îî hfsøÈ ù GTÐuM U S ÕÛîù à àþ w ËäÙZÏs 3² Ë ø NQÍX ² ²¹h å eûÑÊ X Æ ³ô Ö W1²²õ S Å t Cñ å ÛËû Gm OÐâ½òÈ à Ü d 6 3 ë õÓRíhtáhÂ2 Cb I ÛP Í 70 9à TÕ Y ÙÆ Ñ ã äg 1Z V Çq Æôo W xc ãùÕ ùÊ éb H îë Ø J å ëR 6òE òòª ÁSÜ U s Þ Ç µ ü Jcðh 6ùH Tü ëLo r v g½ Xõ iùàRS Ê 8 c²ñ úU ë qLÈ Á A z ês ßðÛ Ä7 ²âT Ó þ Ó pUR Ç 2 Ú cÛ Ä RXÇ ÛÚ3 Pe P g Àg ½ûú û ß µÍNÕ Ãv hY C ÈúU éÏy MhmedG nSÑ ¾j èº Vj ÉòK ÍòÈ Ó ÖØ TÛq ý J8 wGälizÞ x U ºM öàmöÇõ ñ ý Û È NÙ éV ÝE W öÑÛ Í L Hê8 ªúN µ ¼ ìP rqíK F R ðK Ñò à u Uï á7s ÊBª µsÞ º û Ò19 ï BºÑ á òþòWg zcé Ç RÄéö Ûa û 1U t âÁª woMO7³ËÜƽ õ fiÂ È L Éx ÜN ÏãRê î UäÇ Á 4õ h õ ÿ W º BöÉ U Ôôý hÑ üÛk T Î ñªºKù u aj áÆãÀ Ö²æÕÛtuB 7 Ê FÛ N z b64g kvR1À ß õècD û E é ªIÇ ZÜùö ò Ë 8ü Ù ê7 R 4ñ µç ÓêwÏy U Ò Ìäk äQ ªÿ ú X ëÒ 7 Ð Ø 0 F há çÚ Xî Ü MªÝ ú µ N RÙ R½HÓ ÕìO è êFæÒÞ4m Ôuæ ëh Ám U À ñuª Õ ík ah Z i öêË P â þ 5Ü Vâp ²Í ÅfÜ lÉfâ ÊHmÌü ó øº ô f ýî è ¼iã c áîHÃ6r ÿ Zò¼Ó4 9wc ÄòMkJ õf5k û ÃR ËXw ºFk ñ Ís y òQ äÿ Rhw µ5 Ûþ À 2ªë gÑW Ï S Fû ÔÑî ÄPùª dÇMÇ þU p ñÁ UÐÎw b2 Ö Éæ ûB¹ ³ D Fr É n ú ÄU v p 5q0W M3 ï 1O v tòîFx b ò B ð M OJÑÜ 8 Ö ä²lÏß µP Éßb x 4 LSä à è áÖ¼fÌm nàÁI ½ ëÛïU È ñ 6þkIGÍ t JÒ tua ¼ÑÐBÛ Èªw HSùÕxäm¹ ò5 éåt 3Ææè Ôô ðýé ä ªH óþ âL 5 e f dó1l²0 ö8ÍS Ôí b z Ú fJÉj RÖ3¾o³ Ë øW G ¼ðÀY 2 ³6âÍ N µµ â ßO9c î ãð ÉK vf c MtÒ Z³ QKD Ò Üå é Jr Ê N 3 i Òç ií oæ¾KD îZ x r 2Iª ÿ f zâ zzSnâJÆ mï¼M ÚÝãìÓ F p ãÓñ 5 NûN E³ Äò Nv1 Ê Ê¼à ãÿ ðg ¼G ¼Vê YÝ ðEÇ Ü kÚ5 vÖ Ùè C Kùf bF à ß ð ô Õõ8 q Ý G á KrÛW ßÔÓlIhoøù aðºÛÅ mäÞB ly ² ÝyÈú ù ø ½ücÕ ð P îEId ãhQ¹ Tq ã9öÅx ù w qØzsN v jæ äÕ uaÔS¼ K V g AÜ x Z T Ò2 VÌd Ç c Ö µ Å ¼ê I l è ÁíB V9iSäq TäWCá J5f Ü qÁï ää oËëP pÉÔz R y òK éüI W q G õ 9 j îf¹ 6cºB éÅFÄ ÅTU 2w S 4ÁN j s æ 8RÆ Fzô ÇÊi uÆ üêgQ à äR É zu È ¾ Î õ Cç Às íZ ÕÎ ZÞ 5 d yda Ï fqýÚk cð É RM3Ü ã Ö Ì äà Èíõ Ä FO 8c B 9èzý ð ÒêR Q ¾ i Rí ê t5êÚß î à¹ Ä yÈÉ ÿ õW t c¹â öÖpKc ðeÖ ýµ Ë ò Ê9ä Û çó º º êw g g kGðÙ Òµ9 á S îý ë CÐ ð q b s ÏZ nQ Úqìxíý J ¹ øÍC ³ gÛG ½ Üôç Ýä Eó Óþ ãüë ñ Î b å rº 2 öö ÄÕ è ¹ 8Ë0 µ6RÙ û S ú è ÚL þ J øW ½È F¾ò¼ D² øQßæ þºÆ y kJ ²2u êZ üÙ ½ îÕBF Ø Ò 0 ñ Ö1QVFr ä cðô ÇsJW õB òz zó ì q XðT ó j 9cÇSI 1 3Mf ÏÖ ç 1 zÓTñÓ z v3E Q pI i¹ p Ò4ìD Î î ªxúb¹ñØ Ò ø hæÞ ÆJ I 3jRå 9 Øî 3î jf 6 æRçå þµ ÜIþé í MKS d õ ¹ ÖÝ Ë F6 ª ØòN ¼ÒSã IN jêI IËv0 ÝI4ª Ø p h h w f2 êkzËD Ñà ÞKÔ ÐPMÎUâ Þc H ÓÒæÐÍ þú1 ãÒ¹p2 îL Nqò ãå4À ÒzS qI 8éHcº M9 g q b O x â ½ 6 ÚD0Î p õí6³øK Ô S ½µ íá ³ìgPw É é ÔU½7QºÒïã¾²uK ó ² ÆF n ª OÒt F y Î f ì öIÀÈõæ x ÿ gêzf k XÊ m æ59ü Î ÜÙrª ë è Â3ÿ 3 ¹ ÿ Û FG ý D å TrJJ FÞ hÖv ðË ÈG Ô qZªÌ À 2qLo 6dy i qÓ¾ g K ìP ³ W ec mË 7É ô s ô só É á Î8 J ê gÛÞ²ïüIel åÀ ¼ ôç S Z³8 Ý 4 þ6 g Z â ÞH PÊ AÈÈÁã U 3VMH FÍàDKmõÜ V q mç 4 P ¹ Èë ô xé³ùMe ò dLçi õÏ æ³¼qà ð ö al Îk Ö ÐîXiµs ÒïçÒµ8 ßd g Á Û oU¾ð in Ï Lâ¼ ïEH lôÚÿ ã Ýà ü l m K ä 28ëí øjñTÚjç R rî XZ j Aqy uó ÔÈØ Aã Ê íCS ÐlMÉÛöÆiâ FàJíÉôå Øü5 éö 4S1ÀeaæI ÓÐW üC ÓMñ Åa F B 9 pGÐôé J¼½ ¼ ÔÜ dzû õ Þ ÿ ê G ¾Æ ý ³ v Î Þ èk ÉË ý Ñ v è 8 ÜTæ Èp È b B ëI0èh û Q Å à z Ì k l 8Ç MÑ ö Ü ø Eàf z éÉúÒ ëÒ Ëdô À I Ï wï h ¹ÿ YLÝó N ílúÒ a S ï E þU 8 Þ o Æ QMÚ õ p x A1 l pà õ ºTSN ¹ ¼ z Ì Y f Q½ Çp jöö0¼³Ì 2K b ÿ xÆËI Im7üL Ú 9ܾ Õå Î 3ÜLþVr ç 9êg Úx âD öúW ôä ÄÒ wi ²Y MG U ù ù äóÀ Õ j s ² Õím Å ï sÇ ô µ KûFïpÈ xQ O½Qh Êå ÚÇ éR B í²½Î åËËÐ Û q3lé äbµÅÒÎ nIQÁç çÔV I À K7EÏøÖ Ví c z1îi4 ì5Zé ½ M Ñ 3åFv gó º Õ w AÆ3 ÿ jÒU pf Ò Ë þîH 4½ðj Ip nâ9 õ Uî zTù GGu Ñ Z s dY È jÄ CÅpÄ ú àã ó E j ÎT6v ªß Õå a ºmÇß Cp9ôþ è R0 Ò Ð øÝ á È Å Fm Çã µ ÚÙ xè7VáÕ ñQW j q òÇ áSS Êæ JLÖ ÎÔõ ìàûÒ0 ú iö1iöqZÀ HÆ õ Éú xGTÓ ô ¼ 2ð æ ÇoAOÔ¼G k â ÊÙ Ã þÓuü tR FïvqW êË l û Ó4æ1 O lQ0vQî fª7 eTû SL Î Éí m ºüÀdõÇzÙ ET ÀT¼C ªI Ôd¹Ôò³ÈH 0 a êx MÎ a À ÚÜîÏÕ o Æ D È ÃáÈ õÇZÊ KÓíî õ9 þU Os o ÿ ó X ¾sk Û ã Ï o1 a fÇ rk KKè À ä ý kOk Ñ D å³ éø U9 Y uã ÃoÄÕ XÈçvd z ëO ám M ÖÌò1 w áO ò¾k Ïù5à V¾ Ïá á¼ J 8 Çç S îÏ U ÿ okú ò Æ cåQµ Ö²m 8ëÅE Ù ÓÚ ïR pi1 T qQ1 v çTHÂîI R å ã æ ÌÎÛV w Àï á Í Fv ½ Ï ßZ t¹ä º Ô Q R O æÏ Æö ær x ÈÛ nß6 Ãë Ú lî ê ïnOJÓ ê 9Éê ê PâÛÉBKLD úÙ5Óì N æË ZµE Xðü dº 8î ý 7FÊP Q b¼ P k BâÕºÄåAõ å v ºØ rìc õ ü qÍ l ª Æë ü ÆM2Õ½c ʼ  w û ô à è ßË ò faþ F WQ f ù U ð V T ç ËÏ ì ýi t U 5 88ü3Q V à ³Ò Ò ÇëSuQU ÓpÏû Éö y5 ÐAá e 8 ê2 0är W R À Ó èh äiÙn1 B QÅ0 ô æ j Í Â ëR F23Ö QFþ s E Í G r9 kà Ãz²ÝÆ U ²HÏñ ë ëSQ7 tÚSM Aù J ÎY G sZ 4 i e a áéî w yS l Z3ÓN eÉ Çæ ² ³ 8ê ù5Ð6AÆq Da îhì á º 3 0 189û Ík µÖ xVéd z A ȼ7ª ÌÒI ÁÀ à V Òt9 þ ÈÔl Á S éRÛO ï Aæ LrG ½m  J Ii qÒ ísz Ä Ám Ô ÀpÃî ú w9 Fír ¼ ÅR ü hËFN êW ø mH Xý Uèzg Ö eS ê È îs â Þ dÏc e¾Uýi õî C ù æ ¾6 Ú Ï J 0 t z MÞsò 4Î 8 Ê pà üéÖãtñ d Ø PIÅ Ü º È Äö YÄË qo o m êpN ²² E ç ö m6Ý s4 Ý o âÆqîÕÅ rÓcÒÂÓq ÞìlÌ þµÏê3¼ D 3 øÉëøV R Ô Vü7áY n 6 ÈOïsêkL y m Ø g Gs Xµ M Ólm 0 ìÄãæb îum Æ KW gë ê QÐí u34 ó dä L K Ôe Àùw Î ½ Y Íâ ç a d vïúf ñ i pÄU ÝBÄ0 f d Ks T QE 6 a ÅÜ ¼j6 dnö Ú1 HÝö éO Î bX 8 À Èã qÛ ïÑ ìà 67 õ VÐ rÊÙb øP è ¼ Ì o aR 6r è ÜÖ êRjÈVuQ Õ6 ò Ò ãS0fûÄ LpH Ös 6 h AÞß z ã 1 âô 6 ûËÿ Ö ò áSd V lZÿ Go fXO ¹ r å îwåÕ¹1 ôØó ö ؼz 6 x zf¼ M mCRµ I UN çô 0 Oá zWÏbuI o Òì d zVÎ m 8ÐàÆÌ ùÖN O UÔ å O Ý à û T õë QhÒ N eº³ 03V V 2JUU ³ 8 MVµf µAâ½ ëZðüÖ l 9el 8 I è suG 8Æu õ ÝYjy Êî pæ ïéKql tnGn À Ôô Û È¼ È Df 9Ï é Ö Àv j¹Á89 êo N wN ù ßþ Ï p àÕ ù éßÖ Î yÓñ wuéÍq Ì 7 ÆI Òc ¼ 2Iؽºuýj Ôåc 1½ kØD U F2ÍÖ iù 7d ì xÂI àcò 7ðþ¹ ââæG vK ÎÅ s è Ç O È Ï n À s rÂP ºz xì ð e î s x G ê Ì B tëÀX º6Ça üóù k; Á G õ áqô9 ýEE ï pHóµäî 8ê ç C m³ æ z çÒ Æx D Æ ² U ÉÚ 9 ÙcÁ W u dw Øäyg8íÅrübº N ùW M e R äu FïÌzP1 e ì õàÒ E t È H Á ÆÞA4ó ÁÁèiÄ tÍ û CJ8ã Ê Í Ê â GãH VI ã E9WBU ö ½KÁ ƹ Ú PY6 ÄóaÉo uå à ß B ùVç ýá Á9S g Ù Æ ¹ UõF í Ì J a9éS èqÍL ÜRåAvTkD AÈ5 Ä nÁÚ U ØMÜ x0 ¼Sâqÿ ýssú ö Æ XW øîѵ eV ÇÕ ta Ý 12µ s þ vÊ µ ë ÔPµ¾âí ïâ¹ Á øt ibx DvtÚà mÝÈ Û Õ b Æ è hX G ïò Ϲÿ ö¼öq çÚG u r T ùKs Ojï ² µ Ë Ô Þ 59 Ì D¹À àúÐIFHÁÜñ m Ö lpb1 q IíÑh D rÜõÉ g úÿ B NJ ã ß M dÀg vqÆ ô g A mû n Z jíÿ Ë Yå þò F 2 þUÄxãA Ä63à P Àd zm gç ¹õ ÎI WI nX 9çÓõëX Í äP³ OR 3úU sJ è ôàQå Ù þ5Ð ðÿ ÝUU Í ßºcbHúz Î jÌ c íQ r 9ý N ÔÓ qËþ P  ³O ßÝ CÅ B ù Gåãî³ 5 zqZ M Ú ó î æ YÙKyp ã ØÚÛ ª â S Y Xz ÎïbÌVþZ ÐûT7 k k ÉüI ï Q m Ë ûú T ÚuÄ m fhã WC ø t o²J u ƹÛýAn Ai Beù òxúÖ UÜ Çì Bõ¾ x Ôâ 1T ýÏ i Ç ô P g ïJ c éJ 3 sJ dYîy 7 Ý Û fæ ÜÔ ö i QE äI Õ ÀíN ûÒ u aû5 p R ñø Ò IG òìE ç ß4Ö R ë aúþ L o 1ßò àc½0ðx 5Nâ j 5 ǽ3ð j 4 Ì øZ6ñ ëM¹míÜ 6 â ÎwÜ tÍn Q Ó Ì 2JeÇ à Ñ Û Îª q à bu Kå mÆ ZbP Ö í ø ö Í IT 0Ç ç ÇÚt JÞ6 Ð ì Óøq íåÅ öæ XúæG AÞ m ¾ K cS e ³nà 8ë úV hóT Ï Óç ÿ ¼ Ô bc p ÿ k ÞÚh CóÆá áQ8óE á Y m ø 4 9éY úÝÚC PÂ Ï µæHõ Ìûà ÎßJóMJ ÂK H C é êL W ÝE F ôä õª G Î ê RKX ¹e³ hn nÜ µ ÛÅ Óa YGÚmÝr A þµ Äe˼èÊ ûÖ p µ 4 p µuIÅî eÓ Ü åô Ø H 8 vòÄ t 3Òn åê ÂçiýkÏçÓí àÖf ÙøÆv9ëô5 2 J ZI ¼ 5XäPÉ õ 5v 0Á5ó WWº kw Z ø Ä ã åñýô ªµ³8 ¹ zº¹ ÍyY j ÔØ6 H Ý k zü Í 1½ à 5sÁ ¼99 f K³ éZ ÚÎ O8L r ½ J¾²Ô H w G CÖ M qr J Ç qÀ R y PxÇs Ü V IXáÃÉ Kx Ä z O Ê òîã OqÛÚºù ò 2NsÁÆk ð g ôÛD ܳ ÌO É ä ê8 VwE è æO äd Ã É Ô Ôò² Ú µ à kÝJ õ v¾ ³ä y s QCµQPg M Cè í ëxzO æs4 d q óúSÄ ¾êÙ òÀt N Ñ CÂSè ìGx å D á ô ä ³Û í Î 9 b ÍCÁ ³ O òæ Å 6Ñ8W ÙÈÈD ÈR 7 ê B VcÓni h ú 3 x Ûÿ Ï9ú ñ 4RÉ îR Ó Ö Ü xPï G N Ì c ËÎ Ä rß ÑÉ ì 1î Oþ æë E øÊkë j Ös½½Ì U ëê â O¹ã 8 Å ñ d 6Ðz êMs cG ãø ò M óHÒK wc Ìy Ô ZîBÐ ºÍÒ c wãiý  Gâ À e øQ Q zö v d XüÈ 3gþ W äÁs î V4²y²¼ Áv JÐüî¾ OåÍZ ïE ½ zS úP g Ö ÔSvï sÐðh FE ö4 ö4 ë Ww F6 1 fâç Î g â w S PqH Lø yÚy có û ÕèÈÙ ¼ ÂZ Óµ Ã ß Æ½ ÚO2 x ñå éaåÍ ¾ À æ W îÿ ZôË äW jî ë Ä q ø5 õ0m ² E Õ CUõ E dU Ä 3 üf Èé 7ªUÃ Ì½Ó É µé b c w Ü o cÅÄÊÑ wTÔ lmRYÔ R7 Ý ô y OM Ú rÍ à v 6 än túÒ¾ i5Ü õ MË Xö 2 Ç l Ë fg o 0 á i µUB î EusÉY òªDËYZý Èñÿ Ð Ëq íÁê þ W Aa z öo qËyáI X Vÿ w ÿ ³W L m Ø Jð ºÖ WG Ù qMÀúR i1Í i õ Söq Rå åî Ês Û ã ¼ ÿ IâO ê7úEÊ5ÂÀ W õÁúÕWc oB ç MxÐé y D¾äÿ õªc s Å á W áø7 ì Áw³ î¹ìqÍv ÒæmBùÖÕ P ÞË x n ÑYZ R Ð yÅwþ ñ å ªÉ Q P b û EO ÇÍb ù Kû ê ë hí æp H þµÐx G¼ûI TxX 2à Çðö¹ þ FB 6Ly vgùv ZÅR eÍ µ Îö ý Ã Ãªêª å hþñ KÅ i 30 ä m ã ùþ o ü ª äÿ ó R îäõ º Ñ n Fm V 0UÈã ô ÍkÏ e ¼J í Uflzíàg 5âZÿ A Ú ëwW6 Q nê0 õ Î o W ¹ y ù Ú áyÎT Ö Øh g µ ò 0jÖx NÜ D Û Î ² ÅOc ÈÐNM8P GÞ b nh pjB z ½ óØ C à R à 3ûË 6 ò ôlR AÆàÔyL ipêþT îqÈ sú xÇ ô çæ lã é Ïá ûKF F ¼ kýExØ ë ùW à Sìº Z1ÂL2 ï þ ò kà 7ìta Ë w eß G ç kÊ AW å Ë Á gÅ Á A ëÿ ê nÓ ¼3Jjç 6 Ä m É Ã UI5û vö à gwãéNg lyåÁ pà ½iö º ùw6eC oUÆ â K ëU Ô µµÒ W d Ð D kv2 CwÁ É mÍÉ Ì Æ üVÜíþ Êz È5 Ì Æ Ò 2 o õþ ÝH â x² EWö õêK n Í ðìH K Bí qÁ Þ ¹ o ÎßÙñ Ê çó ÕA IÜð³8ºT ú ³ 4 Xî5Ñéé³ Ú Y7²yÚÄ 4aw u ÜVÕºÊö 7 W Nܺ U õ4 0ê  IL2 ºä 0 V Je ÞfT 95ZöcçÁ ùÑ Oo S Æpø í È öÈ n Ç Ðÿ HÕF ç9 ñòõ Y ÿ Ò Û Gb õ UFo Áö GÑÓ ãÄQ0RX øíHè 6 ns Jvóæ ä 7 ôõ öÎ ØB úuþX bïÝ ñïrÂc pG RÄìC J Ò9 aÏ5 Æ üH ìò Êäzò Ý w 2nØO çÖ ÌH ýóêOJ Äë ÆO Øp JLfñNÍÅ ÈÎ0 ý n îP ýÝ e ôíY Å 8 F8Ù ìI OøU Bß¾ö ¼U 1 ÎxúÖv p Ü ISå G ãüþUi c EÞOúþ Íø Õ Ñù m ä ¹ n x 6 Ô ñ6 aÀF CÓ tB ånç4ë KDeÛi7wq Ôl ¾C 3Ó 1Þ ð íÌ åG O Ssz 4 î ¾ÀsXcTcO Vo ¹J nÖe ùq à Aô 6fY F ØU Å é N ÿ r üë ÃñH w2Êe w O8 Ã5äÊ öÙ gµ qOwù ²O Û ß Í kËg Ëqä åZúDÄx P qþ h À YÔ Èù 8 ð ô z 9ñ5ïFë¹ Ë ì äù K Ä 8aïY hHõb¹Ü ¹ l ùå8ÃpE 4ìîxµ6ÔÒ ¼ O½Kè e 8 GJ ýÌ Ï Ñ þïk l ÛRE ß5 ÜîNkg ÝÎ9R ÑÙø RÐáÓ P 2Y ¾Õ ä ³ Æ ÛH0 ¾ î X È O 3ù xö5 dÃØÒv¼v Þ s Zì ÉÖ4ûË PN þ zV ë Ø çL² ÈHó Ê àvÆI þºÓÔõ² 3 ÈýMp ó ½ äk qæ¼QÑi kk¹ t 6yn RG ýp ä¼O õõÙ Cg Z1r0 ûÄ OJ an U G L tàV óPYL 3 uä½ ÝB u Hì u P ºx ä YZl jô³ì A w è Õ fÖ Ø Sê jñÝNÙ u RQ á½½ëÐ è ÛOkÙ r Pz µèPÄ w J Ê ùp 0 P0 À â²w ÜÚ1QJ ò ò úì mf úf¹ÄlÄ Úº Þyet 1LÐ Vd HÉ 2 l 6 ô OtãÅ ªY2Ì æOOoþ½D9 Þ¾ èH 9 c F Å å h Z Õ 4ËÛ VîA HÀ O 9 4 ÏP k9U wf 9l U É ¹é ½ íã ä z Òâ p zW4ñ ê ý q ã à ôíZÚ öà Y øWR ê 1Ú ¹î ÛTræ¹Ø ÁG Ç Í Hñº t8e ÇZô xr Q Õ Ô½QÈ Q ðÈ ï Õì ¹ò4kÇ È é 3 jí ó Ò4â ³ 1ëUár äU Q åük lyl jXþd Õ VlùüÞ ü z E ìÊ 0î çüô xØÉ Ü Ë G Ö¹ ÑÌQ çüë ²e  õcðØùÊ 1 0rè úýEcjòí Í õ Iá Ë cU åµû tù I³ IÙ6ÅM JÇ 5À XØ ÑK toNzV 7 æ µy ã gð í I áB 8 AéìqZbÒK 0ç 8ÇF Éq¹ìB ³Eæ Û dÚ sÁ éOI E HÇ ýj R aGÜ Ã q À åU lÒæI a DÀY R ñ ½ õ ³Eù UA GË è äI¹geÆ è2 ùæ Ê VHPáÁÜv âç ½ pżÍûRFAµ q àt8íO b Ñ Ù½2 S Çvr ã zKk 7ZT Ë ªF3 æ äÎ Þ H P3ßo P ÎyDJå z ¼O Qd I7 kÁ vðÂÂO ¾ 9õ O ÐÒ U a Üä 4ýOPÓ µgAÑî5ùßÉ ¼ 5µã áµÓ íà w ìÏ8 ÃÛø î ÂX Ygû W Þ³udéó ý cQE ö à¼ ß Ê ðŠ⺠gô äÚ ôõ NrÝ i 0 8 vF¾ K2 rj 1í ÌÔº G ÚEÝ Ë ô N m 9o M Æü ª â ¹É5g Àæ³gñL Ï k 2NèÊu ÚÒd2è 6 ðOSEV ¾bH 4WWïN áû 3N Ò¾ çå LoÒ i Õ îO F úÒ 3A¹ 8 ì ÊH ôÅ ³ É ê N c ªÕGl êj Î Q Ì3 r g8 s k ÀkIÁ d PAûÈ 3 ò íìEt VÎ Á²d ç É º Kê ¼ I YK ÊB 4½³Ô u Õþ7j ãÑl GB YÏ Ô º ªô vEÍCUÔ5YÌú íÅÔ ºi áT à u Ú 6î4 7dý Wv ìl ö 8b W Ü þ½R 5 Ì duQ RÃúf yv wà Õ Õcr6Ç Î a zê ÐÅ ÙØÛ ýò VÔ 0Ã Ô ²ÑNÞ BOëZpÆ V Ò lqI X nu O 4 y Q 5Bçt Øî W L ÜÖ y HåßûÄç JÕ FÚûzú Çõ ÛP7 â GT4F ci kqÙÞNÐÇ ï uükgÄZ èÐ Ã Ü v ç p t åQø akÉ5 Fæ C à ý Yñ åÅÔÑ dX oP 3ì sÁ Ñ ì G ÒǪ î ç ³ õ Nðìv v Ùñ ª òÉ ÍÖâË õ 3ø ká 6Ó BÞYä L tÛ¼ r Ó 6 c ò é 7 ósÖ³o 3 õçéÚ Ï sò¼Bl218þ éøU gùA xãü á Î öë I 9È 8 L ʪ2z ýj ½MtVº Ú ª ùÛ ¾ mü ä Ç ÅR î ÛC R æKC ÃÚC4þ Ú d Àë ³ üÀs Å CØ ò g xläf ÊÞ Ó ó I hãù c w³Goåä Àby çñª ÔÎ 5ÌJâØ X g çµR в Ò1Û K7 áX Ïs i º ÓßÒµ Ù Í páï 0 ôRz ç ²ðñ e dôKúèaý cq Ï Óú Ûò0 W Ø Ú ¹l fR êy ë zr x u ã ãØ ÁÏåV îîí õQ2 ç Z ³v r Û xäW xà ÅW p o q íóc¹5ä äÿ jñ ô½ Ä ãúWE äæ ¼ ó X r Ö ýi 8 µ z F PEÝ i Õ Vù O àö uÑ ãÒ hä È ò ê QyE HñÎãôÇNÕÁiÑ l z L ºyui7 Mmb Çü 1 3ÔÔú Fõ Xg ë èñqPp Á séREû Ò RIØ äÓ û¹ Õ äúK ÔJ wgùVê TqÔõ ìÖ Ï 8ëïÿ ë T3 PêU òÄf3 uãõ 0D ûÕ â ÜËK þ ÔûÖ 8 µ pËyf í XìÝ Ø ðÆ Ï w âIàÒì ÆIÆÄ ú òªRp² å ª ÜO Ö ùnYX û0 9 V ÈÒ Q O ä3 þ ¹ 8cà ç 5o Y² µ åIA åp Öº u 8 h íë¹ É ümy Çk Hª m ö íQ e Í Á éUõYX Næþ wcEjt ZÞ çÔÄre½aèq J e â ÔÔ E3 Fj6éOjct ÍH j Xq I få Ät j y D Ê 1À F øåý3ÿ Öª ÓN c ô à ÀZ Ò7 a Íz mäYÛ u Oó ð ¼îú W cN c Ü Ñ TÈÇ N ºý2ë JîJð å s Ú ìú Ø Ï2I å3 ñÎ4 O p6ª ¹ ½S à l J j D üG 2 ï µ uzÿ wî û o ç5ØçÄUTâ SgÂ6 U X tr Ý M Ó êïÈ ål Í QZóisÛ è ö õx y  pÒÄâ Ë êû¾Éy ûUôO9 2 ª9c o ÍòÙBJÄ rþíõô zõåÅåÌÖvr ɲb ï è Jç Ý c àìõô b 4 cÌ w2u ùµ Ùgdò G yÀ ãÞ

  Original URL path: http://aabvv.com/processImage.php?imageName=photo31ccddac516933db62acd4f69f33ccf6Picture+064.jpg&w=1000&h=800&mod=3&type=1&17422829042016 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • rQ çÊ s áøñùrY À8Ù¾ UÙtÚ QQ ïݾýo ó ù 7 عr¼h n õ Ê Ï gK É ú Ñ ¾3 UÑu z D ÍÍ û NÎ Kb Ñ tvÿ Wðl6³ ÈòÒ rÎ vR 2OÈ Âf d µÓ ¹ÓQÉEüÇeÂé ÌÚÏ â t êÚ ç Ö pkß Ø Q h 1 mê üù hf ãÅÕmM Êl¹1ôsl ýQe ÃöæyãæûÏ uãíùrVPve p YþÈ ¾ ½õÝ óÎko ¼vxùúÉñäáG ýÙïý³Ý ÍÑÍ Þ TY oÞyý5 p4 Ï Q ÅVUY2Ùp Ê çMã ÌfEV ³ë Fª m óÍr Ö ír¾TCÞTK ¹ óñÔÕpÖ ÝÚ̪jÂTþÚ¹Bñ P O ¹ 1ñß J 2 N øp g 7u o 2ï ¹ ¾½¹Õ4ÍÒÏ˪ ¾ ë Ó l ¾ýîëïÜúÉ ú 7¾n ½ ç ¾ BÖ Û sN ÎÎg ù EiíÆ x Ì k É Ë²ÌfÖ2 Ü4 5ËåÞöVUUl2 öB rb qQ íêó² Þ¾ võb Õ²È Â íà ý O õ2 3 ëÚé ÉD Ûeë Yf W eà se ²1Æf Í È a ¾k qb AU ¾ eíD ë Í ¾ C Eå ÌdØ YQ 0 æ nT Ø z½Aç ebæ Áiç kL ç³Ù Ã Ë t ùÁ m1 U M Ò6aû S n JY1A å¹Ú ½ M pc ï 1ÓÓÙb sM³ íáÆK dÇ lÿä z¾8 y iìÙû7 ý onoíoýÀ Ó ï ç ZÉ O 5 ½ 6XÌçllfmÆL ÏîÞ¾ÿþF ˳Æ5 fsc å ÉTÕ æ üp¹JVRuçàö ¾õèøÃG v e³m eÝriÈäu tý0È 0ÃHÓÊ N eèú Ådw a ¹9ïó Rì I ºn õ çm Ð ñ º zçFà 5ÆfÖ Q kì ÒBUT µCâ 8 ³öâò¹ê A Rdã H MªÐ Ù A2 ã Êl ðjµ µµh q Óh4ÈñÕe ýÄíª Ölò dÐè ûòÑ OÇ O B³ H I ³Î g cD A ÉXkXuHI6G A9c T ÁI ê ½u B 5ÍÖ Kåfa 15 ÕÙåbzpgÿ𠺼D 2æl¹ o Ç û Þ Â Ë2 b 9 iÝö ÌèTEg Ä Gv2ÄØ ÆXÏ YÔHLcJ ÀiÅ ó H e À l ªpìb b ç ÌÎZ5dX äþh Ë H7 Å û GúO í ̳ Qd cm Bc GIzTÔÆ dÌJAD ÏI y Nê ÏÛõòd8 îì¼xÛ ýÁ ºèù Îêiî²use þÒ Ìýp XÌîÞ Ö O Çg çë õ æ þþYJ ÉQ i c5ò h 5 vC Zf ÍL íÔ S R ²fº5 ò¼Y õºB²Î Ë U qÄ5X4 è q¹ Ù ñålgï O½L 9ò IDATþÖ Ï á8µÓ s S cöÌ Æ lÓ 7 ÂÂÂf¹ CU 0 S uÌ Â 8 á ßÙÙA EQö Ìò w Y ³Yá ë n 2r 2J ÖÚ Úu ²²ª8 d q iq¹¼óÒ ù¾ R T 5Xë ÈX4Ʋ 0 ÒûU Ä h W l ¾ éÇ õM¼ 9Gª hÉêåòôbq6 çÛ Û1Pâ ÑÎÍ B è ÑÉ6¹Ë ä CA pÖ ÈÖþÎlºóøá Ûûg k f¹Z ÔÛwï mà ðóé4 Û 7 è þG ÀÇv Yò z ¾ ³ Ïo Õ cmrÜZ ª ÅE 0 Éت ³ Å PØ È Åä ïÆé³gën B2Ö A2QÚ µv CQd Æ Í 88îú QË y q0 P B Ï fUõøäòÕ 2 ²ó d ÆêÐO8Z AÈk í µ è ú ÄXMZ ôai½ pMÓÆ ½s e tìÉ ûûÿöwCì Ð û ýêoø aÜ Á æD kâ P 6 kGÐæäDDe g Ï z pPW m qçʼ ² k ug ó i Ð c c bZ PØÙd ÜÝ iµ Y Oê ª 8 lîS ÔZKhàúaDDÖ À Öù Ogw éý Dk³ s dÐ 7tý8 ç 4Õ DURB å t bEH8 r ö 3 uYÄ ý0dÖ KÖ Ç ÌgE XAJ 1 u ž 1q I Ss jþØ j ¼7 ³ h áÑ ÿdµøåÿä È m T a 2É Ü d ZüÉ ø½ ç eXCÔ Ø ï ôÝûggåÄ Ó ô ê X² ÀÒv ãÑ Ú z ÎÙ h èî ôUT K nÓÐ Ä µè l á 9 A A ìú hDX ýù û jÛåÁá ÛwîÅ Öñ B Sbæ ëUÇ DT R Cd LVTgO vm ÒÐiVÓdgh ª à sQ kíÎüà yî ÐQqCcr Ä ìÐ Ò Z QÝdë NÍêdÅ ul BJ I Z g¼Z ýðýÂYEÜ4 âØ u nãùW µV1üÅ ÿ½ïÿéÿûé ÙÏ üêÝùÄ M  Ìg g¹3b ºÒO j 6 n g ÓÚZË íIñÊÑ ¹ º û Yæ óÎ q aNÌ hhã G4V E U ÃÀ úà S Äá W e BÛvMàaÝ è f ó ï W ª äd D v k ù ýº M Ô UiVëfÝæÛó 33 s 5ÖY² VTPÅç 0 zII Óþñ ùõ þç z½ Êõâv3 Í é Ö6³â x úóãã GCê 6zößØ xqyüöw¾yw yaRî8 ½ãÉHâ1 x2 ²Ì Rf áfèE a å Ö 3QÑ v¼ V AhÛþ Ef µÖYë ØH8cà ð RDDS E u Uá³ q0d 4ËüÖdæ² ÆÈÌ d C Ä fõºm Cß Ë eD Æ A c¼w TX òÜ ãÈåÙ ý ï ¼ ³ ë³Ìyg TWµ5n U úñ a ÂyÍq ½ 5 ² C Ôu³²Ñõ cÜ D h CE Ì 416ÍR 1 Ö Bî ù L 3 Æ N e 0 édj ï Q Da leé¾ÿÆ øÖ ó  õìîÞ½þéýË ¼Ï B É y éâÙÓìà RpD LTæ Þ c wÊòê ÉA JÕ jH U1 y eY o m ïMÆ ÏÞz W ÐZï ï wµnÄ û ³À üÇ Ùë õ 4ñd2ÿìÏþÚy4MJ j Y Faà S 6 kã Æ 1 xVd µ m ÌÉ k K ÉØ uU o Ì 3 bL Va N3 N ÜõMÓ û Cèû¾ëú ö æ ã0 Q dÁæÖXÓ M éú c¼³íêòßüî ÍIÈ Cèo t o6Ã8 ú QBBIJÈUÔ VN 16 qµZ ºf Äi1 Ó éK N¾úÓ ïÝ 8 ¹X µ e 6Þbß Ó óÝ Ý DA EAìz eæ 8óng N Y ÙbBD ª8D 3 ø 2j è2cîÝ õ Ê7 0 mÕ H 0ab sX CÇ jp prù8 Æ 6d2 ²H Þh d ûèÁûÍ ¼ýÊkÓÙN1 ËÅÙ Ø ÔÓé ñÆx aNë ahÖ ß1s âªY W ß óÄ 1 YT Òáþ r m åe g äøøÁ o ë ½ mvã f 3 ú KÆaFA lÍ ß ½o9 Ì yzö ûϾüó ýô gußG4 7nw j 98Ì ñ Ê ô é Z mmÏ åÍï¾ Å ñSC Ð Âå xðÀ æÅzÕmoßò Ãà à2 Õ LÈ Ôvg õ vö S YíS Wm Ax a C³ v8 Í ýÒÝÐ Ê Pªª YÃJD A 9å W 19 Qe TÑUÓJL ¾õ ÿó º½ ß ÓéÖdçjyõ ̳Â8 Ë õ L I a û úÔrÕ Û ó õ ï KâÅ ÀÙÅ ó H rÖ í ÿË YÕådZÌë Ítk j Xf Ê ÖÇ ÖuW Ú üÙ u kn ùÇ ô ý þá ºyëå¾ µL ìÎÁAeK GO ½ g ÑWG Ñ ëÜc ª Woì ¼üB Êc M 2ô2ß

  Original URL path: http://aabvv.com/processImage.php?imageName=photo203e486208a562687f594ca49f402886yegendra-joshi.png&w=1000&h=800&mod=3&type=1&17424129042016 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • J U 4 âÍõõ nýíÿö ÙÝy ã a Ì X è ÝÚ¼üøñÁtê ½ j ùÈùàr ytxªj k P 8 çîN ÎÆ Nó A ÝR ØÔûêÒ¼ ¾òê þù ÿ 1 Y b ÁH Ó E 8ð lh üäµñêV G C qõè fÒ zßï ü ëo t e ÓÜgÎ 2Ê Ûk6 æyÖJ ét Ñ E Ñ XE 0 úઠãKUel oDÄ N ùàÖ NW à ó ä ãuJ ÛNgÕÛÖ w dó Û û ¼³ åVjY ½ Õ Ðª jõ ¼ Öê mµ N O L L³G ³N ß e UF Ís ìU çÑX ÙB fWíL 7 RS TT 3ÑBx ªv C 3 J IVx Õ Ä jPTT L höªT ÐRù êç¹ JÍ oÑ H Ô jb û ä ó øX¹ Ä I j f a ç ÉPæ ßû þùÿø ý fÏno½ 8 ë½ 0ÀÐ Ð ÅÅL OÀóÚÆ3Ù r µ J äÇ w ì Fytp8jµ Q UÐ ôνG ãÉìèA Ó ä65I Hµ a Ñ Ï zZ 9çTTðà 681ÄLÆ Ub D È ºFA À WPE2 Õì hUí ÅÏ È 3 uñÜÊf H Ð OÌ ä I Þ X CÑ znUc uÿ F èENr 4vó a V ïN jQ B Vc Ø Ómw³ÉT Yu øöÎè ß ¹óðx Y çp Ò ÉúéÞÚG ÌwßÍÊùjÔ¾0 3 ÃLÆs f Ú 6Ya f0ñÈÖ öV7 y Ï Õ ³³w w ñ fÎ 0mSô U à x êDÈÄA1 Þ 8¹7r JçÙÜ eQ Öm æy Å ºù 4H ä 9 ë TïùÁæI Z T 8 êÆ s ½ ïã ÆV ÕS D ÔJ ðç ºklÿ ¼ ÿâèá êÇ ÞüÓSYù ÓÞصlì² È 5 äKÍZåÉþÉåg øÉ ôp í Ýöñh lÚ µã GE2èOGA ÎATõÈWY t ͲV D Z 1 Î 22 Bð AJÑ µU VuC Ø Á ñÒÛo õ wÿä¹O Þ Ù½ a þÖôÁ éîðèÃÝ ½ ZiÑöµ É 5 uGÝÎ 1 iýÕRÊ ÄaüÖÍ Zm â fÅÊùçr AV êÆ6 ºÌ ÈþõM½R ë W Éb HÓ 2H ² 0 h 3Û ÜH Qbk IVÇj Ë ÙGFwûÓí½ Z ÜÈWO ÜA D 8û æÿ q¾ 1 D 4y2 r õZHÚ ¼ð µa äeQæ 3ý É ¾ò ßþ ÓGÿ OüÇ ùòÅevö pòÌßë Æ øÍ 7 ók Åj 7 Ý KXÎ ã ÿ U Ø A³Ä7 B Î y½ çyá î uk áÝÝÝ 3Üúy Ç ýñ 2ý yò G t 4êÊ ÿÅ þ ¹ùÒbµPgXx 5 w nT² F P Aç¾Ueg ú ¹i AÙ ¹u v Mb q½ ÀæÆ è98 E CtÆ ÐÍÛMAUY É Äs1 Ágú F ½ F ³1 ªè seÐú ô Ý ùb t uV Ó ÛD T Bjl 1 e B c uHö Ûg³Ô éúaQö n Ñ4Oo íR ü IúÝ zü HÃp è ªªuÄÌÌl EQC u JìÓyÆyqû Á É Ó 3 ã ðÞ åó ¾ô tuGØC eæ FRð e l ee ªª g Üß Nq¹Óï ÛÚzîåg ýâs T U E ªzQ bà q ÄáÑ6 Ü á n ô 7Æû HÞ º Faîìx ³Þ u 5Ñ s 6õ z 0ä õÀÃáp¹ Ê q tJD m ì h Édë½ G 1Ë TE àOÅrOÑ çè gí¹ÁjóF U4 gM ÝÏëy EHí 5 2 ZC ç ² û Õ Æ Á ú 5 7À9Wo 4 ãÉ òñâý aöàÞrkün æ ÙÑë ¾Ò Sé ö 0 S P 5 ó EZO Hò È3H ufý À K ýW ñÎÇ ÍzÃdÐ ýIQôû½ 3cÉÑD È xÏ ì ö ýúÿöÿ ãë z ô ýï ù ½ 1 JðÞ y Ø A e ² 8 N v¾ rt ã ã ÅÙ íÞ0 ˳ÞZ4xFc Û adf Q5 Á ÂS ²2é MHd ² á 0³¼lxVw iÚVº Z Ø8D JBBÎZ lÖ 3 E púÿ ö PU2 n w µ S ̳ ÿú ßüèoþÕoüaã Ì ÃíÞx Ù IZ ÓÕÒ KÒ üÎ ï øxyñ íá6v vwrm ëúdà5ñb ãW á Nò mxíÚ Çópë Of 1f5 Í I ëK ǾQrÕ ªfëÇ Û ùj Æ gÓ v ë H r½ f³y ýþÀÙl Wue RB j öòÁÁd2 º EÇ n pN ý d³x È Ð 1 º¹z2 3 wËùid í ³³ Ì3U ACÀ ½ Æ ç 6z FPØDEàS³ÊÆu Â Ñ É m ÙàO ÌûÆZc4CJ lÛ SeVo c uÑX ÇHµ jNÚ2s Dpåp¼ôgÍzYú R 6ïýõ ÿè þ ýíí Ôp³G I6 æ ¾þÅ Ïýí x vzrxttúäthÏ þ Hn c bç X æ Ä ê uÎ a lh³twi ën³ j GÇÓ³¾øñ í oþ µÞõ Ùµ6 Z 4ï ÞþÞÑ ãa Çß q Î Y ß¹ ôgß ï4 ìö l ùk ½½ îBðþÊþåýK O ß úÉÑ ö úØEÈ hNO ø ñøøx 9 ò Îy 8 æ YÒâçS3Îû ßáööè L w wéÛ ýÍô Üëå ï ¾ý 7ï ü 9Ù þüËÏ si0 àÄäO kÒ Ò Æ ÅÔj îî VÏL 1 4 JÆ oS zÐ7 9 T ß ÂU mÞ hÐ ÞxTöR áôè 0ÈØ E äI c ¾íD û MÉZcS mC ºáöÎË zýã Þ7ÓÃýÑî üÓ úëÿì ðÝÛÛ w C ç b 8 õ٠ʼ7 ÀÙé ãGwê yuýåW¾þc Ê M ýäðð ù º ùlº 5 ö wïÞ Ö1 ÐE е åE ªíÑÖsÏ ä æö ²H H1² ª1 ïßûà Ó MR ÆXd ¹ ¹þåýz¹8zrâ µ À Y c P ¹páàìôt XqÛ Á àâÎ Ã ð ôå ý g ï Åb öÝ éÃzݼýÞí ôûo¾ ïܺÝÏ édÿ o¼øÊÍ ÃJt U BÇ öë I ìñýG ùtÐ UY ³ IâR åà v À Þ7 QѪ B Y c Ø Ö³Ó í ûÞ g³ùlÉçò a P á J AT w  ý 1DÑ m pF Yã 5 U ËÁø Æ Z ªÈj ÖÙ Å âÓL Í0ã ö 9aD ýþ n mY s À M³ më Æî ñ ¼t ³½ æùí ÿ º ½Î æH¾ ý ÌçW ½ 8ܺõ APQ ïþÄi ªâ êZEÑ Æ c ÛÚw Pó²gÈEf Ø4ËU Y yY ªn å 5A A U4Ä Z s Ty ÖB U DQU Bb2 µõ sd èBìÄ àÌÙ 0ÃÆ yÕÆ º ÖMP ÇÔ uoÞä ðÚ 9AEÄ ÿÑëoüL9ÚþöÛ m Ji åeÚtÝ M 9gZ ËõzµnË º 0w¾mÓ c ³NA ¹í CäÒ 1v ½O Bd 2 o iºQá EÞ lµ Û Áª Þ úÚç Û 8ìåýQÁÐ ï8ti6h G ê µ MÓ ëû ª1hìÂäà OG øüÏ ñ O O ã þîoþ ÿó0w í wVë Ý ï c ø ö þìÏþìÎÎ6 ³DKÔ t9ùøþb ó¼t U æ ë ß õý yÿÖ yýù W þÜÏÿÜ 7 1 5 HäÒìµW ùãoü 5 7Æ R ºT ËLQ B4Ö u³j ßݹüñ à fV Ëj¹ºróF I 7f ÿù µ zû þÏKWöÌp Z a ë sdl Æ Ô0Tà d ÄºÌ ÃÌ

  Original URL path: http://aabvv.com/processImage.php?imageName=photo509e8bcd10ac76adc808aa9d0abbf846vishe.png&w=1000&h=800&mod=3&type=1&17424129042016 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • ø ù ÖTUE cÄZkÑ B 4à Ç ÀD Qªª sÖ 6Sª ÒÍTö Ó e æÊæ V q6 Ý º¼ H yðh iÕÈ u ÒÞ X Ù7c ß4î DÑ H ÖbJ ²Ö Ä Ý 2 Ô øþùP t í ö9 z úèA Jb ª æÍúlÅ Õ V 3He 2 G Ö ÒJEýAÿ ÞùÜ îÑññêÚ Ý ëw öxpøÄzóó ¼¼µ Q åÕ OÇ ÿä Çß8 W²F EÅ ú8Ï mvÚÓäáéè k Ù 7z Ì ùÁ AU15ôÉtvP ÒÀÖ Æâ TJ c ÌÈ A Î ûÅìæ l ÝÊ Mw7 ¹Z kÝ È X N ³½fÜ æÅLÇ ãÍ çY6 N s AP R peØ Ç ë Æâ½³ HCQä çøâÅ5 Ï e J cU R ¾æ Ã Ê s k ½a Ww n ê ûÆáõsÛ bjD à I üàä âËíî ²c é ViÚMË ÎLK ù 6 ê µ èö JÚHÏ ½ U a  Tè F î 4DÐ Ê k ÐÔÍR BH Ð z ýb e V PEá 8 ZcÜ Ì rú O ë ²ªDGeU åR³sÒ üÚ üúÏþwÿàÑáÉö¹Ý ¼ûìÇ þÄ øä í 3 ÉZ½ üîw 4 Ç 6 ìóí D öíwoµ q ÑÅ4 5 jÅ Fd6 ÄÈ Â Üé Ô NOû gO¾üé 7ÛÍ óè Ó BT ñxV À Y 7 v õúf ÚX j i d æÒª i Ì ë 4 eÌ BåêdY3 õ öÊWþXì ¹ Ôë ð7ÿóå Ge0l W È K H þÿ ø 1 ¼ fFBÒÕG o ä ËA Þéîn V V èï bóRëà Óo¾w hww Ï ¹ Öú yæê 7ÎÞ õNZ ùñAÔì Ì jªHßzÿ îl é Ø U D X µ¼uþü O eYà E Wuw iËåÍ i GtïááÚÕëÛÏ jïàd Å 7ÎòQ3îô Þ u áäÑh8 cª ³ÔîO f l2 áèÙÎ EýfÅ Ï ë IÚ ÿâ Üykwue F NÎN ü Õ blPs ä Y¾s8 é ûDC MT Ö D XÀmÿ l MÓÆÍ o ¼² jHãåÂX o ûõDkf Lédw Ì 2³Ó E Å 02qem Â Ê ÒZé 3ü éÿºú 6 ³Öé Ú Ãx 8m4 ÕNã ÿ 7 ÆÍ ç õRÒÈPY ýü xøò þîOþàÝ ûWÿâ½Ù n¼øòúÆE ²ÅèìQ7ÖãÜNóªî M é M ÒxùòÎÆÅÝáÁÉÞà ï K µ Ír 5 UY We db VÁíþÈêÞÓé²Pc Ðhè ² ÊÒ 1 L ³ û eÝ i i 9 Ç rü È O Á ³ÙÑÑ õúíÍx4 r ì úd xès út ñæ² H Òþ  N ZÿE8 íÂi Þ8 K zi t7 Ë mà M h ÑZcn¼uÿÞXm Ê 2 íõÏ NMe È ªª g wh b1ZGD 4 ² ª Þi Å T î bà ³ ³ÂTÕ4 ùúw íßþö Y ½uç ø ðÖ GoÞ YÞX YùÞ ý û µ ãá Ê Ý ½Éàõ ݺ¼Ó Á UÚê4 q LU Çi Û Öd u e X O G 0³ çÓb M Ü ß yqûÎ Ñh ª ² å4o US h â 5 j H q 4 ú F TÌî ÕÔÍ çôQ f j Óé º 7Òí Þy T Û P ÝÞ ÿÄ FK ÿ Qo iv é ïLÿ sÄ 2o 5 V È Q ª Uw 6 ½ñÊ ïÚ aÀ 7 À Ôm˲ nI DQ 5 Y yç c ø sÎ D ¼ El Äùã¼ïû º5 ˳º iÊ 0² Q G ºl Ö8¾ÿÆí w Stµ º Ke ëV z 7 eUVÃþ ²RÆ Mµh g ê i aq ò ÿËï ôä u 2N âØ à 6 xeL ²è êuýÓ û mÍÞá w Û Þn ºÙÔuhûà Il9½ ³ ³Éýz ï ã O øéGO Û Ó4 k dYä ìÇýå ëéý nwG õ S j V H K è9îH S 3X Á5 ½ Bk U 3 MO ý i 6í N ² 5 ã Ï8l s ß ûï ïwɹá ï ßü Ó u W üW úûã Û î øÎ ü U1 Ô ø V õó¾8 f MÓ 6 BhûÝÎÍÕÍÑñ ³ó ³³ W I E K Û8N ô pÒ YQ Ä H â Hûf4Ø jg sWÒ ¾úî éµ ½1ì 2 í Þúêk gÞ7 õ y4 õGÄ 6 B ÑZk Û m L K B l⪠Ïr Ïò â4¹ Ú ú Y lØ îu 6ëa U L7KþüOþà û Ö z v 7a¼á 4I ÜÌ ÿ xë ÿ ¾b as5ï Y c Ü Ìܽ 7Ê ÒØ D 6 Ê Û Îñ½ ëʪ ÎùºñÞ Q LnÇ iÒ¼ ïäëõº Ï ç Ö ¾p ªnkc ²7 oígßM D³ Î 8ÒÒèÚµeã o Ä a0 HF 4ÈrÝ ñáûÇ ïei¼Â L ÅR jÝ ü Oûqõ õ Zþâ cD¹Y ûà R Wfv ÄÙ å Dd ãz0ês Ï íñk t Û zÇma b Ò ï 6 àv ccâªl É Éw d cêïÚúD D Këøÿ ²  ÖIÖ ÁM 5þ wßxõ 6µ l ųÙÌØèöÝ ã bNÓÔ9W uëZ r b h ûÄShÛv ² f ÒÚ Ý À B ÚèÚ ä ¾ýõw On be çç ïß sqd0 ÍríZ H a ÛÅ NjC óÙÂÆq SkÜfí C q û ý ñÞþäðp 7 ûýÞÞáa f xDÚ µÔL EOÛlÊðE Ú ð ítvÝ6 6mã 8 ÐZH 2 c I W ¹Þl Ê 2½ úé óëËÆ5röÙyÐ õÇ Ã í hVî O¾ø ºy jf YF ù Þj À u 9 ²T Y bóúkï å ß Ð A b ¼ Ü 8 PÖ0 ß ÐZEvÇA RxD õø Gç TiC b S p9 l ² æ7ÓàÃÎ ÒRù Þyã vg ªUYû² kOmݺP ß Ú Ñ ØytN i aª² Î êA Ç º µÎ Ç Té øWÿCv ÀÔ Éhat Y l Ö yò H é ªª nè Ju É m WG 4 Õ èí 4ÂJl 2FKC µ Þ Ð Üi VFK L zÿÑGó ùï¼þfÞéf 6 o Ý KµT 7¾ Ò Óé E mj ÑJJ U J öÑg Ö ã ê 6M OÇ ñåŹ JI pÕ c îxRúêúòÚJ³ S tëZA ËÍr1 Å È³Ì ÝTnÛ ºèUµÝ Ûu D ¼Ó6 ëNL 1Ûúä w ï Ê g q Ù b x Ò À ²8 7m Ç Öm À å UÓ d I Þ þ gEîêmS P5 Q nÉ4ȾΠÿÒ ÑåÙ øy ªå Ù fÖDWWWm¹ Vqï ê O 0hÞU wý w6 µåvM L I À Ë Ó C ÆÇ rÿþ åÕåU Îú²i Û TJ eýn W Of û QU mÖ ËmÓ4TU ä Ö õ Ø 6x ðuµð Û z N ü6 c Ú u 8 ùùÇû ßîL w p Ô DfvmÛÖmÒK¼ Ld Æ ñ rGÑ Ûo¾ O²ù ³y H þìÙÙ zvÀÊ Å1HÙ ô ø Z qâBH EVt½ Ha ïäq kÐ7 c¹ B4uS 3 ÓN mMÝ dêtû þd7 ÄÅf o CËVÈ p ù ¼ fî

  Original URL path: http://aabvv.com/processImage.php?imageName=photoe656013272322177cd2c6578d54f6562vartak-sir.png&w=1000&h=800&mod=3&type=1&17424129042016 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • t í Sðµå r ÅÓ TP 3ÓÃðÑàss½ éö ÿõßé½ñíï ºreº¾ ýÝ ö³Ë 0 N1 ÂÆÓÉÑ ÌÇÇÍ í¾üÛÍéÛ xý1hT Ì Ð î Àõú cø vRÛ ç v Í Q r 4 d nK T bPéFcçxz ÕÛtG iåQ3Ï2 Ón Ô ï xf ôi õ½ kU 0i I M 6 2i Û M Í yN ÇÛOÂ0n ÚÔ o ß qr Ì Þ ú ÿÅ ü³ ÇO é ùdÛ8V 8Ô ÛWz v˳ Qi éýÛoNv nÆ ï 8 êæb D Ê ãci5 áò o È 0 çæÁ Øì f ÊH F X Ó oª L v ÃþÜb Ú z O eaaÇê ÿà êØ í zøÑw â fJ7 õÝ ïÞ øèîQ Ê4Ï ¹ áüÆþþ ØBÇÑÂò ù3x¾ ì  NC23Õ ë IÄ j Ø 4 Yö ú º s³ Wî rØ ½ äV ú éXE t íï þõ ûå1Nx F X ÀÑttna Ä2 í À uéÊv ññøB óÌz A Ç Ô 6D TÊ Í Ä ³ bf ³ ÿæ P Pu ê üÌúÓ J ú w Æ ól w 0 Í Õ ñ¹ÞBÿòµ ÆÃå Û P ¹ áDÅ êQ Ê YËa RA n6 RÛ Ëø ½ V¾ çiÜu 7 ïüê Ú rØ ðñ ò ùoÿå M J tálóìõæür M ç êF µ äÏ Rz á ³ÕóKêg ³Þÿò ÿF9ÞyxgûB 5 Ïî ÕR Ôád 3Ø íÕ GÛ o¼ à8MÓ g å iqÿþ f 2ûþw ýÜ þ JÓI ÓåÌhç ã Æåh t EÆ ê Ç ê 5àD â Û 6 8s HL¾Aá L 8 µN Ôfr âé lº X üQ g òþþ4 uÀ V ÄþÚ ôúÖàáîú s øÿgêM ˲û¼sÎ ÞàÏ 3r ª ª zT7Ø 0Qâ Ê hÉ ÿ 4 F iA 2 H ÂÔh4 Ý ªkÈ ª È Á çoºÃ9Zxd ËØÇóç ïïû¾ÅÎõÄ5e YMç Voߺ ÿÏÒr M ÚÞ Ý ú ýý ò ª Ä 0 xßIÚó ² Ö H Ä ZÔÅ 6rìP F6FÑÚ b Æ ªëqV M ÖÑ ããwîfÖ Þ Ë² Ë k ôñÙ íõBÝ tn 9 ë éé ûT à óÙ É 6 è Ì ë í7 P 68 ÖäZ ýå èâ àBÁÆk X q H Á Äвëö7 Ð Úju A þÙÖð² IOsÏ º ÙÎåÓ RÊéö ²ÞîüìäÖ C S6 g3 zz èöÖFÖ6ÙxÜ 7³ SÜÔ Áx7úÀ Ó 5ï B hÖ ³ R QX p ¼Þ ÆȾí HyÖ ËÙaU vº b zVC òôéÎ º 6 Çùv l p êüxc h á ÇÓ ôµ Ãy C f b j è àKIÉßQ ² cD³ b R M 4 U ïëË Ù ÈÅ5ò yé Æú VÓ ÃÁ 3 ßêÜrzvpiÌW u ÑgÓ üj ú hÓA2 Ôfs ÔÛÜ vãÕñÔ sYÑþÞ7bÑ o wçèøoBSbo ¹ m üË 6 N âT B Mj ³Ä ã²i H Æ ªr u Ood ó óx ¼ 5TzÞÖõªñ B R ÌÌë hd 1t¹ØD þ q2 âªù Å J Åż1v pÃS 4úÚ A g Õ ëZ ² êtuöáéó ú ÎWüâ óN½ t múi ö Q È 4I Ö ç ³ùóÉù HYVÜ ù ýÕá øÍÍÍlA EZ Púõ þò Á r ㎠q ν ZH4s ¼ ò þÆ ür ²n õ B Qº Æ 4J ÄÄhÒÊÚt ÓÉl9oaãÚ áðÑôüdU X ã 1Ð7ÐÂho TÍY ÿ ÍI ø QUàÆÇ ä ½ÙÁ ñÁxtW ýÍ 7 nª Ä bH UW Q Õ ÆK iÁm ÿ 77ë óØ C omÚÓyýaG F Q ÇfI ¹ ÌÚ oܺ ü u ãi9 A l à óå W j t à ÉzÅéä J¼ ë þøÙôàѲèÚLu ú½k oãßüàLë ÉóÐ M Gå ë Òr V ¹ G 0j k É éÄ ûÝ xçî o7 Ó̹S6ºßK Ö 3 eË F Û µý Í ÁÖ G Tà ä pªj ½ ß zdð e µ KYm É N b¹ FÔÚ t jó Z ÀuUD m5Ip m ¼N Ó4³IB 19ìV ÅÑ õß c Pé Hd ÄÈ 9 ú îyÍâ 5ëÇ 0 ãùÓã X rÅQR à 7üéOþRó ãÎ X æÒ IDAT a4 üª õ M t r XrhAÀµ 4uIJëÊþ ½q Z¾ P12 LÁ æÚ Å t áíÅ Ññný 9ùdãôÏï þtøâ ÌÇG û o ÊË Ù¼uç KËN ³ vÞüÚWo 1 9 E ²þ Ô Y ó pMé Æ ²ÄVÍüZ1ØC xúüáåÝýÇ ýÇϾXu ùÍ cÝ rp8 4ª¼t ß ùéÛÇOoáÑæùç O ýDýð ÅReÅÖX 7Þغ ç ïÆ ³µuuÿí aÄ wÿ o ÙÛ Â bó ß sýÊ ô² Q I Yú8êm eGæ½ âhU e ÛsV É Z ËÔÚ wãñÀØ I üìøø ÕÕá î YÝ HÓ9c Æ üðùã ³ÅÞ I ÔÍ s¹Wÿó vÏ y4ìmË2þé3õ ÞÞ RzqøìüÅ y x6 ïlKíËóó g ½e rÑ Ù K³L ËÚµm 7SÏ ÍÖxc P QÆ úÏO ÜØN klQ7 G m QÄbì J a ³ùÝß øô ßH ³²JòD ç I ÍØ7úK Èk çúäv 9 ËrÕu v3 Õ 8z¾³yÇ V î xôü ºR 6V ò 9 ä É üø G FOÎOU ß½ûÆÖÖØ WC ÚhÌÖ ÔõQÕëÃódx þ ¼ÿÓû ÚöøÕ ³wÇdã¼ ííïæÅ Å ËÓ² ˺ ãwî HÊçÏ Ú mksë wç8 õãÿg Í òâ Ý ê ó ü þÕï Vµ A g á Ï é Æ ÎÿìñF woxë dè I a ÓQ h ª O Y au6ßë 0 ùâóÏmb0 Ê9 äêö 8 ÙÞ m ú éó àêþ Þ D 3 T µ wb ì V ð E  q0 Ýxó ã ã wn gÏD eÚRÿìU Ælíïªj0 eAZ d vκ 7ú ÊÍ7 1sªLÝÕ b b 1˪Vù Ko eÎê úµ ¼vG O Ó Z ¾ ïö ß JS² ÚæqÕºº Eý½ ß¾U ã øÛ ³ g YÖ³ yøª ¾6þÉÓ À joþÙ Á ÏC¾i ªO öµqd Ì àµß 9 ² L þd1 Ì 2 W Ë ÑpP Çåéùª p fÕ 8EBXdy W iYw ÓëE ÃÙ xm Ç5þôô tgÒ ÝÛïtJ ùÆÆÏ xÚýè 7 m bÐ ùÖ ØØÜ ä IrAÍ µ é ñ DføäÙé¹ ï½ òüIç RéøF sNF XW3Û Ó ïYµ ÞnA é Xâ t B ú QjÙ Âz 7ÑPh Òw jÚîÖÕË ÊN JE Î 4³zn² o NfI ëG Ýß½Ô W ÿÍÍ ëê Ç A4r  1 ÈëL B ÑÀ¼Ö FåÛ RÌu Æ BÛuÅ 7 Ï ï i jZ Q ³w Ò Ì º õ BZ k ¼N F ÛW ÓÕ û é xïW ÇH Q z Ú b LÅ 2 ô¹m Õø ËÚÖ ÍË ê rb ½ ã f Ñ ð ZU úÅ m²ö SÇ F J0Wm l k ÝÛ¹ Ò æJçmµÊ lc 1ñ ä 7 5 ½áfÖ úùAnt t Ä7þ T ª Hé Çç 7 éöÎ N l Ók llm ªã¼1 0Jô jB µ 3 hPq 9 øºsA òAbpw8x5o³ sm y ñóv Q â P PÅ

  Original URL path: http://aabvv.com/processImage.php?imageName=photo24995458928fc03f97e203851b66f0devani-sir.png&w=1000&h=800&mod=3&type=1&17424129042016 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • o¾Ðm O qß¹ J9ØÓáàÈÌD z mOî ûY ëò gO E IK RçUÅ Mmcª ¹²xôÖÝ kë kw ö¾ ç x8m D 2 ÉÎz Ñ 9U ÉÖäå7 F äéÙé bW ÒF Ç çÏ ò ï x IÆGÆX yÔð ã ªsÙáÐ Ø e ²Èó ³l e 8 U ½Ã² Háo Yݾsurù M Ò Y mÿÇß âÓ ½q ù 4½ q Mß xª ½Qß Î æÚ p î Ó åÊ xia ÓiÝ äêùËÛ çf ñáh ïÂzqeõø ½hrþ yÚ Æ üd4 ÜÑþ ùåéO öcÓO ñàÿ ê½ mË û¼1Æ ì â 7 Î Ð H mZtÉ Ñ Ñ ÓfÙeY K ý º DK e J A È Ð¹ûÞîÛ óÉçì  s á ü v k 9Æï ÐÉoýùwõýò ýò ûÅÏd ÿê g ôbEÛß¼ñýï¼ IÀÕ¹Ú è íÝ ýè Û k 7Kèr FÉT5Ç ÅY Ïcwm rÿP K ãã X èá gw ç n e 6 ³ tz ë Ò yýÒ Úr Þ LTÅiÞÑ Ñi µ HK RI yhªêr ðãØÚ² F UL LY Q ö I YcfÌ ªÔ äsrH0 ã Ü Õõ Ú Û ¹ ó ³FÞ ì ì g ÓN üð UY Ìl Ü Hj U 2lZ4E ÙYëtb æ³ 6B TÚpôÄ O t 0PJ¼L ë SÔúAë P u е E½Sj bC ÀX n º61  þÕ J F Í r p pêtÉUÍÙC7oÐ wnÿég í4ÞºûækãW 0 å 1u úý A m wº v ÙZ ÙÝ Ý ïí 5ë ötY N¹È ÓÑôp7 iñüüÞkßza h5S ÿÐ áê Á Þ 6 Y ìºu ç þáôÆ Çï¼qöXÎ 9Ó Y øÞË ÂpmEBUÕsêu ÆåÓfRW3ñ ìzÏJ ï ÚYUµ¾ Ö6òÞá½ ³ç ýnoÚäÆ ÖÏÜ NïÞ ï Òðì À ö G BBRL Õ OŪ i pùnEAL 9Ðý ¹² h dÐ L xgë u M³ Y R uÖeÞÕÊU L ñòé á ¼ã3 A µæW bÒ Ûkà Gq P ¼EÓ õá wVîÞÞ iqõêêá xù þ Ï Uµ É F sÍ s ÓrÇß4u W ÐÌ âÁ ¼ëõ È EÅgöÌÙQ³³øìsÏ ù ¾þÝwGEé ÍÁÄ Ö 6 C Ûwn vîÒÕª rÖê ZV à ¾X Q Õ íïtÖG½ Õ d YïP ² Må Q 63 ÍÞJrÞeá õá ZûIö vRÊ Û u ã Ð 4 i Èz çÁ HÁ 7 MIUTE fÚ Aic ¾sç ³ Ì뵄 ½úàÙG 2XTí MÍüG û ͽ oï ùÑ ÿɳ û öÖ Ræ W Û ìÖê S Ø ¼Ìò É 0 Tø U P Þ8dob 3 E q 8K Ü 7üAû Ï uvýµ 7ç Ç µYti¼ Y á ß E éÚíÝg ûd c ÈDHH Î 1 Ç 1 I2 e f ÙJYüúç¾xnmÓdÆd ü ýµK üj5 Æ ákï¼½0Ãl 8 ëÝbu WíÎáa3Ù fg8ÂË í ngçh Âó ³ ÝlxR³B ËcS1ËÝt û ÿÁ ë çËÜ µvøÊÁ þ ÿþoþ ûÌà à aI fnÉ C vÎ s øÈ7 ÊF G wë ½q h4 ëlº¼hiF6 d 0KJ 81Ë 0 y T I Ù IDATcN D Óæ p Ûö W¾U 2é¹f Ö Uj ͳ ³ZÚ êôéO Ý h dÕ D4ÆÄ ÈÌ ä ç9 ú g l Oä éeÅ o ¼7 ÿì qçþöÞÁÁÞÁÁx ÿá YdDå ÜxÿðöûóÝ Y xxÅ ïÀ0OÊqww Ú c B H è CËí 5öw ç õ Ë 9 ÒyâÜ ßxå ü ÿîîÑ Ë UT mJj4W ì kTµYTó Ú ¹û7¹ d æµ E7ÞlnÕL ¼ h H Ä F  H Eu 8p M S xÐëçèfa T½ 3 S s 9Ï rDìå X ú3 ù ë ¹ÜøÕ ùÔ ý Û öï¾þÖU4 ß E CÞækÝÞñÁn SÙ ú û û üÈ3 ñ Ûç ¹8 ê GÖؼ à ù ÿààá êµÉÎo 7 bd µ Á0ϳ c² º ðæ Ü 9Þ ÐÁ W W f¾h c 28Õ ªwÎ iÛ iÉ æ È Ý xéì OI ªv¾XX b Þ¾óFâ ÎÚeZe eNÌÑgÖ Ñ Ýd ª PjÚãÉxÞT Íb D KxýÕWÈÂf 1dÉ cL Aâ Ó ûèÕ m QÅ îYNØ I zå Eu B T Ù m PÔX d G Þì Íbíý îÍ ô ²hÓ 3Î 1Mh O Fà wº î Ãá uû ûþ ß ýÑ nüü üÜC ct ó üø W º²ñÞ Þ8x Þg òÙDèû t½ÍÍ ó 2óÙ¼ k9 ðTXcZjò  û¼ Á EÁ ³ gGÛy ì Û wï úàÒÚ M qÑIi Fû³ã E I ú V æA Ðî é O Z o ñ 1 T  í ï 1 LÃik è m â¼ S8J sdPT P È ½vsïÔÖ g ³Ml Éì ÕîÞ 5 z y5Òp ÖZ dùh JÀM µ ó u À óÀéAgRW C½ Ó93X Û ðh èdI Z À iëÆ ÿ ç7 îÙÏVuÌ grtô þôOçeç ö ð ï È k D ¼råÜÖF Õ VG yg0ZÛ̺ åA F Þ å Ðæ¹Ï fVÀä Ñ Ä Î wïÞ Êû ªÍLá hó v ¼Ð µ¾óH e åEe ðòK jë0è ½ÁV ß̪f¼È F 0 ¼5 UcÈ SWuQf mß ïèì ÐÖó Ím ÇÇ Í n9b AUY4 Ë MH AE kéíÏ ì U õÎm ïÜؽ9 ¹1 yOËÿ ê T ¹rõÌêZ àÈeo vv ù z½i Û cÜ ª ÍÖæúÆ ÅC z V yáËN7 Ak bÛzk Jk5zTOÊI UXDRbCd n íû ¾úö W tÖ yvwï qì Æ qÑÚ ½ ç Yê iÆÁ Ö µ H n ¼ òÜ ÌRYx à ¾uqy Î9 NY æf6ß µ màÝÙl h ó¹³YÛ6D W ÜxÐØ 6 ÈûÒ ¾ ô 7 Û ð kFe uud vÐ K 07h 1H D Àâ A P1 gÍA s Ñ ö ÁüEow6 e Ö ½Q Òå Ñ 6 Ë5ü ØüGÿåß sè NY ã ÎÐk çW ú VT WM 1Z þíªáË ëø 2 Éf K 5ÆåY SJ b K Õ yV vñâû O ª4 ñÆÍkçG vÔ ÑhÈä iëé C8s Êá µ PÓ Ê A Ðw0N w D¹ à Õ ÔwBSË³Ï ûwþÞ uãÝkÛ NñvË â qê ª I µ Ï D¹Ï Eµ FT ËÎ 0k à l ë Ãôàn ÓÊJ BÔ Ëîb w²0Å K 1u9 Ðy g éÑÁáíÌÁ ÒJ Ðâ ÜY tiw mrEö¹ üÜoþ ÿàg¾ôkÇGÙñ òl e Q éá l ât2Q g HJÌ 8øi ïÝÛ9Ý1û Ôi râ w µ K Ð Rh N¼äS 9Ì S Õ E STM ïÔ v f EïÂÚ NÑ Y 2 sÎ m Oôél j¼qÆÙJSáå ù XË øHóµ ú ¼ 9W4LµñåÖ jÑ TÄi¹ XzÐ ÌÜHb Rl 1Æ Àgy iY Íg xIÞ S Ú étºÖØØ IÎ ëÛ n MÓ û º4X 4 ½Ý cqyc ÇEé TÊÊ B Å l ¹òù ý Æåõk éÑü wÿ jÖ üä kV µ à ïfεM Ëâ sÄ É E wPÎ ÖZÕ ÍóaÖ Cl L U 5 5Q È ³À ª8 Á Dâ3 ²rhÑ q ÓÐ X Õ ã ow í Ö ³ 1

  Original URL path: http://aabvv.com/processImage.php?imageName=photo003e9ff49b2e40b8f3b7619253fba86euma-choudry.png&w=1000&h=800&mod=3&type=1&17424129042016 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • 9 ãn à aR akLzÜo7 Ý ÖdÍ a SãA u ë â ÐÌcn ÚÒ GCYÕ05ººù 9 Ùá ðVi 1I Z Zl ã ao Ê ÖRi µ C A kV f X sB P Ö 6V7þÓ ýùûo u yekÇ OØ X sp Ò Ã g ÈÊVÿË ût KYNîå Ô3 r u 7Ucµqýâõîz Æj ªïÿÇï ðÁÝîÕ q Ð éÄ ùÞðèú õþ üp wº v ÍF¹ùÉ ÇQ Ê MÉJ U Õ f ä Ú Ë F Ø Üïé ûáý OHÙ ² 4I A d¹ íö êP JX f0ë 8 ½Þ p ܽ ß¼½w ß ¹ñØc úéV ÇcÊ W é4 D i NØ 4H PV Y 8 nµ á wÒ ¹xáZÐhYfK G Äe6 ñ ÍÁÞ eæéd uøèåËÿøÒÿ ÿè ßøà mït AZHCG 0Ê é ß ½ é Ë Û Ðúd àÊD J Ê ÓÉ Ô úsoÿÓ dÎ ê íï ³Fw1i å J7 ÜZ ÝìÄ Óö 7¼ ¼Àa nÒ Â Q6 ö g 6 H C ßï ¹ ê µ ôÌ ÿ µ R l Òr AkQ O b² iqpJÃF 5ÔI ü U½ n Úç Ì DÚqD ç Û øI óÖî ÏÿèÅ ºrõÊã ÑlwÇé àÒå Ûû M Ì a1ÍFãá4ËÛ Á ar ÒBJ N NûÂzp JQ v ã ¼ ÿüõ Ü ïÑ þ Ú½wëøì c Æ p tx ÊÞþôÂÕ âàBp ÄeÐ T ÍÀ 4Znÿp Õh s Ý æ éè ½¼ãJ10Ê Q B cå uÕÚ Ê IUÝVDN I ÈAq ÙVÜ ³¾ ¹ º o¾ðÿ½ êf ýô uë g V Ë A pÈRd z Q 0 Ĺ J Óä¾dY³½Øê 7 Ù NOz ¼ð î pcck3 L K v LBÕ u èÁ g ýtAlLT IP 6ÊK ²ÑÙîáýkO iãÂõ y j Ì dÓ LÂF a áù ú CËtyûjGz åÝÝ 8 F Ë O vA ô Ö 7B È nÈí Q 02í ÜX ôþµ Ý yï½ÕÍ 8 q Ç N b âb K Ë LU³ D O F Øã ÞR BÀEºiï ÏMSÄ m l8I m Û1ÙDÀD EU 9 ø ëê 3ç6 9º³ íf 8 déÉÙø¹ Y Nw ä cM X 09kCVL4 iÖ R  ͵ ì uëùoÿå þê 7 o r¹ dI ngé ÿó Ãq³Ñt ÒÍÀ Ù åhqéÍ Ãtr q q ñ ÑÖä Ý ét0 Òq i Ç m Ë Êt 9É ÅåE t NÐí w ÃÆR3 â nww G Ñ K 1F H ÅÕ 0 HTm 1q í Üy ²ÜhE æÅÙÙèÂå Ö Mã M ÆB X Áa åÅc åª 77 I C w ¾ 5ÖÖuÀ 2Í ý³À ³ ÑÄ e Ó Änaïþ Ñj ÛaÞ zÓ4 xÚ û NÞ g øKXYÛ¼nU4 ö ²l PC úÆ ûqÒPJ NÒSUÄÌAS WVÚ ó Kâ 2ÊcØåv 4ã0 NÎîí 4 i ¼ n Ë è ÍO lÅ ýÉ u Ö²sDd Ë n î à 3g s6 i9 Ý 6à ðÒ ¾ÿíÇ7m h Gn à F F rbæuÎs á ê ³ µîð 89 tdQæE9 ½Ô ñ jíì¼öæÛº 2ñÞÁ 3ñ P Ü øþí á m èªåjz é 3 6¼¼aI æg ÕßåH kà gÌüè ÈìÍçv Gçó gG e ó ÌV Ç ÐU G â µì Ål U A L L AºD WuYVjw ªÎ ÙíóºvyAÚ ý üù û ÓÖE CL é d0Yr µ kìE þD Z L êÎýÛ kµÕ V 3ù þÅ ßy ðÞ eo kß z 4 y õzÃíK ñ 5Ö Õ ò I Ö E À Ñ ³I3 zt ½ ø Ä P I Ý íÎÏ ý I ö v ÊKIw cI ¹ñ ý ñÇ ÆmìÞ ½vãæ þê ÝûÚ ø ØÜ àµN 8UiæÚ ÓÞ l ßñj2 Ê Ñö ã jÜß õÓk s L W E½ LX2 Ù õ õ¾Õyúæà J efÿJïÁñIS wN 9 Áw ë 1òú êº è ß Ò Él gOÚƳѺZU Ñ 5 m gMÛº IP Î Oó 1 Zw4 à ë È î DJ I tJI Á Kd H E¼1 ø ÿé OÎëéd ¹ Ø m õ8cÁGP ÑEïÞ Óg Ù vò7òRÿöÝ ÖXÔÆ è ê4QjõÖÖ Üú0q Þõý ë zþÖ ÉÎøôîý o ñF É Ã Ïýô Ô â YÕÕ o ½qzt Î dÒuI S jMi5 Vý Öít¾xøøiÛv Àu á À È A 5 É ÑÊ QÈ 4 ü ë ÿîß Ð5ía ÅP ÍW î n F Ó Ù ¼bïÿÔõæí þàþ sý aùÿ ñOæ OÆÏm í ä1U ÿ ÍVË õ7ò G Æ érV L Mq ìÌa å e Õ ìí ãE uwZ ýç e7 Õ nw Ú õû F Îëî Y¾ òxâÛ éB Bô Ø Zã Ñ Ë P Ü1rk O¼g Lª YU5 d½ ÉÒ RÕÒ h B Á Ç Q UÓ Á5Y ¼ç IÇzÐv 0 UÆ eÕLºnÖ ý ÎWáàtúàðüæë éënù ß Ö³A³¼ymãÚÆöû ËB êfú ¼ ë µÏ n Êß ÝÑæ O  v z wTÓÍ g³8 ÐÎÓÄ j 6cß L 7þk Ú IDAT ÿ 8 H Ú8iÉk j l ÔM³ªÛ²I4j jbÜÊs3ÌÁä gåPái ì Û g ü ÑJ na eÍ R jÑ z B Þ c yVlnõ ÿ Ë º³ å ù ñüíéí èîOÓÁÇ ü ÿÙpÑ þwúÒÖ ãý üHÙÝ Oÿí òh¹g M o¾ íÕqo 7 âû ɽû 7 vUË I x cp PV axt ¼xíjÑ ²ÄÎ9T ø ÎwO þ ã Þ ìî ó 0²0² ó îÖ wWOÃç Ý ¹ íj 5 Öa çeê ÐDZÈBp˳ Z ÅÊb ºÜÊ ë i ïB e mìloonݹÿäæ ½5 þ Î â o¼úÂs 7 Þ ÿ îSõé ððäãûßÿxÏi Áx ÞºöÚ z O O µ º é m41 Ö d Jl 9Vm Õõ Jqà JU Ç Þ ãçÕÝ Z º yËÇØ n Xd ÙÜ WÕ µMc AоY a ZzðM rÀ mÓÕMåÁݹ ñÑñÑÁã o úò þà ð EP JÖh N ï ByÕ2GZO Ø ëh ²BFkÌë ß å C ³2 Þ V 5 ªUç g3ã Q Å ÐÏË J Ø M Ë ÅÕË Ø LVõ¼ 0ËÁ Ç G ÉÙáé Ó ªª Ýj2 9zÔ Ão é nC k½sióó óoÝ ïáÛï½ó9nQk æZºÈï X Zg dm à¼OºÚu¾ã ¾û ¼ e¹½ 6É m 6F EH úùh8P 0 ï íQ á Ð ê Ø õäd 9 xtzüðÁñý³éÙª v ¼o OÏ lYlNVÕ ½ÿîà Ô77w h AyöÌà H B ìx D2BZ j6v üñ ÿgè îÞº LÎs ZÐ Z ÀA9BÐ ³ g a¹XLOæËéâàä1 IÒ fÊ MÚÔm³ êMï ðµ ¾ÿßþê ºäcYø ö ÿÍ å ¹ Ã Ó NtªÐ ßyñpùNªâ ¾þû c j ì 0R ³3 m¼róúgÿæçþâOÿâÁí xT µE 5 ûåÔ Þ m 7jgþ ñ Z Í ªË½A2 5Y9ì5 ¹ñÚ T Ñp4 Þ 6ì ÕÌ ¼ö6 0³ A F æ²Q èS b ¾µ Çç ÛÕd 2Ï R Pô rÐ o

  Original URL path: http://aabvv.com/processImage.php?imageName=photo3bc481809f105eef7ea6b9995555f5bftriguna.png&w=1000&h=800&mod=3&type=1&17424129042016 (2016-04-30)
  Open archived version from archive •