archive-com.com » COM » B » BKK101.COM

Total: 20

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ซื้อตั๋วเครื่องบิน ขายตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ ตั๋วเครื่องบินเอเชีย
  นต วแต ละสายการบ น แสดงท งหมด ข าวสารประชาส มพ นธ เท ยวญ ป นไม ต องขอว ซ าแล ว เร ม 1 กรกฏาคม 2556 น 27 ต ลาคม 2558 เวลา 13 46 37 น คนไทยเด นทางท องเท ยวญ ป นไม ต องใช ว ซ า อ านต อ สนามบ นส วรรณภ ม ก บเร องท ควรร ก อนเด นทาง 7 ส งหาคม 2558 เวลา 01 15 54 น ข อม

  Original URL path: http://bkk101.com/news-all.php (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Extream Korea : เทือกเขาซอรัคซาน
  ดต อเรา แหล งท องเท ยวต างประเทศ แสดงท งหมด Facebook Extream Korea เท อกเขาซอร คซาน บ นโดยสายการ บ น ท เวย เจจ แอร ว นแรก สนามบ นส วรรณ 30 ม นาคม 2559 เวลา 00 56 59 น Extream Korea เท

  Original URL path: http://bkk101.com/tourist-details.php?tour_ID=7 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Korea Extreme ซูวอน กรุงโซล
  นธ สน กแบบไม ร ล มก บการเล น สโนว สเลดแบบไม จำก ดรอบ หร อท านใดอยากประลองความท าทายก บการน ง T Express รถไฟเหาะรางไม ท ม ความยาวกว า 4 ก โลเมตร ว งด วยความเร ว 120 ก ม ต อ ช ม ท งต วลงบนความส งช นถ ง 75 องศา ก ไม ว าก น ขอบอกว าม นมากถ าไม เป น โรคห วใจหร อกล วความส ง ค ำ ร บประทานอาหารค ำ ณ ภ ตตาคาร ร บรองแขกผ ม เก ยตร ด วย พ ลโกก โดยนำเน อหม สไลด หม กก บซอส ใส กะหล ำปล ห น เห ดเข มทอง ว นเส นบ ก และเคร องเค ยงต างๆ ให ออกรสหวาน น มล น เวลาทานนำมาคล กคล กก บซ ปบน กระทะแบนหร อคร งวงกลม เสร ฟพร อมข าวสวยร อนๆ พร อมเคร องเค ยงต างๆ จากน นเร มต นโปรแกรม Shop กระจ ย เอาใจสาวๆ น ก Shop ท ตลาดส นค าส งท ใหญ ท ส ดในเอเช ยท ตลาดทงแดม น หร อเท ยบได ก บประต น ำบ านเรา ตลาดทงแดม นต งอย ทางประต ท ศตะว นออกซ งเป น 1 ในประต เม องด งเด ม ของกร งโซล ตลาดแห งน ท านสามารถช อปป งส นค าท หลากหลาย สามารถต อราคาได อย าง สน กสนาน ม ร านรวงมากมาย ม ห างขายเส อผ าท ท นสม ยอย ด วยน บ 10 ร านหร อมากกว าน น ต งอย ท ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ บางร านเป ด 24 ช วโมงและม แสงส และดนตร ตลอดค น ส นค าท ม มากท ส ดในตลาดน ค อ เส อผ า เคร องแต งกาย เคร องหน ง ช ดส ภาพสตร และเด ก เคร องนอน เคร องใช ในบ าน รองเท า เคร องก ฬา ร านต างๆท สามารถด งด ดน กท องเท ยวได มากท ส ด เช น Migliore ต ก Doosan Tower Hello APM Freeya Tower และ Designer Club อ สระให ท านได ช อปป งตามอ ธยาศ ย นำท านเข าส ท พ ก กร งโซล Three 7 stay Green World Hotel Manu Hotel หร อเท ยบเท า ระด บ 3 ดาว ว นท ส พระราชว งเค ยงบ อก ศ นย โสมร ฐบาล ศ นย สม นไพร ฮ อกเก นาม Supermarket เคร องสำอาง โรงงานสาหร ายเกาหล ใส ช ดฮ นบก Dongwha Duty Kyobo Book Center คลองชองเกชอน คว งฮวาม นสแควร ตลาดเม ยงดง เช า บร การอาหารเช า ณ ห องอาหารของโรงแรมหร อภ ตราคาร จากน นนำท กท านเด นทางเข าไปซ มซ บบรรยากาศ และประว ต ศาสตร ละครหลายๆ เร องโดยเร องท เด นและช ดเจนท ส ดค อละครเร อง Princess Hours หร อเจ าหญ งว นวายก บ เจ าชายเย นชาท พระราชว งเค ยงบ อก ซ งเป นพระราชว งไม โบราณท เก าแก ท ส ด ซ งในอด ตถ กสร างให เป นศ นย บ ญชาการ และท ประท บของกษ ตร ย เม อสม ย 600 ป ก อน ถ อเป นจ ดท ต งตามหล กฮวงจ ยท ด ท ส ด ภายในพระราชว งแห งน ม หม พระท น งมากกว า 200 หล งแต ได ถ กทำลายไปมากตอนท ญ ป นเข ามาบ กย ดครอง ท งย งเคยเป นศ นย บ ญชาการ ทางการทหารและเป นท ประท บของกษ ตร ย ป จจ บ นได ม การก อสร างหม พระท น งท เคยถ กทำลายข นมาใหม ในตำแหน งเด ม ถ ายภาพค ก บห องประท บของกษ ตร ย และพระราช น ห องทรงพระอ กษร ท องพระโรง สวนกลางแจ ง พล บพลากลางน ำ เค ยงเฮวร ท ซ งเคยเป นท องพระโรงออกงานสโมสรส นน บาตต างๆ จากน นนำท านเด นทางส ศ นย โสมร ฐบาล ซ งร ฐบาลร บรองค ณภาพว าผล ตจากโสมท ม อาย 6 ป ซ งถ อว าเป นโสมท ม ค ณภาพด ท ส ดชมวงจรช ว ตของโสมพร อมให ท านได เล อกซ อโสมท ม ค ณภาพด ท ส ดและราคาถ กกว าไทยถ ง 2 เท า กล บไปบำร งร างกายหร อฝากญาต ผ ใหญ ท ท านร กและน บถ อ จากน นนำท านเด นทางไปด แลส ขภาพก นท ศ นย สม นไพร ฮ อกเก นาม ซ งเป นสม นไพรท ท วโลกยอมร บ รวมถ งสถาบ นต างๆ ว าเป นสม นไพรท ม ค ณภาพด ท ส ดในการบำร งต บและด และต บของเราซ งจะเป นสม นไพรท หาได ยากใน ป จจ บ น ท านจะได ชมการสาธ ต การทดลองว าสม นไพรชน ดน ม ค ณค าเพ ยงใดต อโลกใบน จากน นนำท านไป Shopping แบบไม ม ใครห ามใครในว นท ส เราจะนำท านเด นทางไป Shopping เคร องสำอางท Supermarket เคร องสำอางซ งม ให ท านได เล อกซ อมากมายท น เลยคร บ Supermaket COSMATIC ศ นย เคร องสำอางรายใหญ ท ส ดของเกาหล จากน นนำท านเย ยมชมกระบวนการผล ตสาหร ายท โรงงานผล ตสาหร ายเกาหล ซ งว าก นว าเป นสาหร ายของเกาหล ม รสชาต อร อยท ส ดในโลกเพราะว าม การปร งรสชาต ด วยน ำม นงาและเกล อ ท น ม สาหร ายให ช มหลายรสชาต ท งรสด งเด ม รสก ง รสวาซาบ รสกระเท ยม รสก มจ ฯลฯ นอกจากน ย งให ท กท าน ได แต งช ดพ นเม องเกาหล ฮ นบก ถ ายร ปเป นท ระล กฟร กลางว น บร การอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร บร การท านด วย จ มด ก หร อไก ผ ดซ อ วเส นเล ก เป นเมน ข นช อประกอบด วยว นเส น ผ ดก บพร ก ต นหอม พร อมซ มซ บด วยน ำซ ปรสกลมกล อมถ กปากคนไทยย ง น กเสร ฟพร อมข าวสวยร อนๆ และ เคร องเค ยงสไตล เกาหล ให ท านได เอร ดอร อยอย างเต มอ มและท น าประท บใจกว าน นก ค อร านน เป นร าน ของศ ลป นน กร อง เกาหล ท โด งด งอ กด วย และแล วก ถ งเวลาท สาวๆ หลายๆ ท านรอคอยคร บ เราจะนำท านเร มต นอ นเคร องช อปป งท ร านส นค าปลอดภาษ ท ด วต ฟร Duty Free Shop ซ งท น ม ส นค าแบรนด เนมช นนำมากมายหลากหลายให ท านเล อกซ อกว า 500 ชน ด ท งน ำหอม เส อผ า เคร องสำอาง กระเป า นาฬ กา เคร องประด บ ฯลฯ สถานท ใกล เค ยงก นจะเป นท ต งของ GWANGHWAMUN SQUARE หร อจ ต ร สค งฮวาม น จ ดเท ยวแห งใหม ส ดช ลของชาวเม อง ซ งท น เคยเป นสถานท ท ใช ในการจ ดงาน SEOUL SNOW JAM และ FIS SNOWBORD WORLD CUP BIG AIR เป นการแข งข นสโนว บอร ดท ร บการร บรองจาก FIS ให เป นหน งในสนามเก บคะแนนสะสมระด บโลก โดยทางสำน ก ว าการกร งโซลม งหว งท จะให จ ต ร สค งฮวาม นแห งน เป นแลนด มาร กแห งใหม ของกร งโซล และท น ย งเป นสถานท สำหร บใช เคาท ดาวน ของชาวเกาหล

  Original URL path: http://bkk101.com/tourist-details.php?tour_ID=8 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • contech us
  ว กร ณารอการต ดต อกล บค ะ ป ด ต ดต อเรา เก ดข อผ ดพลาด กร ณาทำรายการใหม ภายหล งค ะ ป ด ต ดต อเรา รห สความปลอดภ ยไม ถ

  Original URL path: http://bkk101.com/sent_mail.php (2016-04-29)
  Open archived version from archive •