archive-com.com » COM » E » EFG2.COM

Total: 878

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • com 1037045727 62 158 75 226 11 Nov 2002 12 15 27 0800 Lines 42 Path newsgroups borland com not for mail Xref newsgroups borland com borland public delphi graphics 53119 Hi Flávio Flávio Napoleão wrote in Ok The procedure was compiled successful but I m sorry I can t see any result Pursuable bmp TBitmap Create try DrawRTF bmp 0 0 2000 2000 RichEdit1 Your bitmap have a size

  Original URL path: http://www.efg2.com/Lab/Library/UseNet/2002/1111.txt (2016-02-14)
  Open archived version from archive


 • you may use WM HSCROLL or WM VSCROLL messages for example unit EnhScrollBox interface uses Windows Messages SysUtils Classes Controls Forms type TEnhScrollBox class TScrollBox private FOnScrollHorz TNotifyEvent FOnScrollVert TNotifyEvent protected procedure DoScrollHorz dynamic procedure DoScrollVert dynamic procedure WMScrollHorz var Msg TMessage message WM HSCROLL procedure WMScrollVert var Msg TMessage message WM VSCROLL published property OnScrollHorz TNotifyEvent read FOnScrollHorz write FOnScrollHorz property OnScrollVert TNotifyEvent read FOnScrollVert write FOnScrollVert end procedure Register implementation procedure Register begin RegisterComponents Additional TEnhScrollBox end TEnhScrollBox procedure TEnhScrollBox DoScrollHorz begin if Assigned FOnScrollHorz then FOnScrollHorz Self end procedure TEnhScrollBox DoScrollVert begin if Assigned FOnScrollVert then FOnScrollVert Self end procedure TEnhScrollBox WMScrollHorz var Msg TMessage begin inherited DoScrollHorz end procedure TEnhScrollBox WMScrollVert var Msg TMessage begin inherited DoScrollVert end end The new position may be obtained from standard HorzScrollBar and VertScrollBar properties Alex Denissov http www g32 org link updated 23 Sept 2001 Paul Nicholls wrote in message news 393602cf dnews Hi all I have a TScrollBox with a TImage inside it to act as a canvas for some drawing I am drawing grid dots onto the image during the Form Show event and I was wondering how I could catch when the scrollbox canvas is scrolled

  Original URL path: http://www.efg2.com/Lab/Library/UseNet/2000/0602.txt (2016-02-14)
  Open archived version from archive


 • 987086745 198 17 217 129 12 Apr 2001 07 45 45 0700 Lines 43 Path dnews Xref dnews borland public delphi graphics 38001 w van teeseling wrote Hi everyone I wonder how I can move an object of type TShape circle or rectangle on the canvas from one position to another I use to do this in Pascal with the functions get and putimage Try this public Public declarations downX

  Original URL path: http://www.efg2.com/Lab/Library/UseNet/2001/0412b.txt (2016-02-14)
  Open archived version from archive


 • solution Try the following Example of drawing lines and BMP on StatusBar Panels 1 Assumes StatusBar is placed on form Right click on StatusBar to invoke panels editor Add three panels to StatusBar Set Style for StatusBar Panels 1 to psOwnerDraw Add OnDrawPanel event shown below to StatusBar to draw bitmap on Panels 1 efg March 2001 www efg2 com Lab unit ScreenStatusBarBMP interface uses Windows Messages SysUtils Classes Graphics Controls Forms Dialogs ComCtrls ExtCtrls type TForm1 class TForm StatusBar TStatusBar procedure FormCreate Sender TObject procedure StatusBarDrawPanel StatusBar TStatusBar Panel TStatusPanel const Rect TRect private Private declarations public Public declarations end var Form1 TForm1 implementation R DFM procedure TForm1 FormCreate Sender TObject begin StatusBar Panels 0 Text Zero StatusBar Panels 1 Text One ignored since psOwnerDraw style StatusBar Panels 2 Text Two end procedure TForm1 StatusBarDrawPanel StatusBar TStatusBar Panel TStatusPanel const Rect TRect VAR Bitmap TBitmap begin IF Panel Index 1 not necessary if only one panel is owner drawn THEN BEGIN Draw red X in StatusPanel StatusBar Canvas Pen Color clRed StatusBar Canvas MoveTo 0 0 StatusBar Canvas LineTo Rect Right 1 Rect Bottom 1 StatusBar Canvas MoveTo Rect Left Rect Bottom 1 StatusBar Canvas LineTo Rect Right 1

  Original URL path: http://www.efg2.com/Lab/Library/UseNet/2001/0326a.txt (2016-02-14)
  Open archived version from archive


 • MIME Version 1 0 Newsgroups borland public delphi students Andreas Koch wrote Can anyone help me How can I insert a progressbar into a statusbar I know that i had to add a an owner draw panel to my statusbar but how can i draw the progresbar into the statusbar And how can i update the progressbar Here is a clip which places a TGauge basically the same thing Set

  Original URL path: http://www.efg2.com/Lab/Library/UseNet/2001/0125.txt (2016-02-14)
  Open archived version from archive


 • public delphi graphics 42704 Earl F Glynn wrote in news 3bc51309 1 1 dnews Does anyone understand why these API calls defined in the Windows pas unit do not seem to work right I received a complaint about my ShowImage Lab Report not being correct and traced the problem to the use of these API calls In particular the GetCValue routine always seemed to return a zero For example for

  Original URL path: http://www.efg2.com/Lab/Library/UseNet/2001/1012.txt (2016-02-14)
  Open archived version from archive


 • A F a kOJLVS86 Ply i dodiVPOhkUjffx ixyy y pn t y Ðåæêîðîðñõðïðïçôðï øøóòîííæëððôöìîñóìåÜÐáêçêíðõõïñöíðôòïîëðíéîðëìéÙàå æåáÞÙ ² µ¾ÂÆ ºµ y tmq z u p qpu p xhfqdfj hlj iY WYZL dgLt fMa FJ9THDGVh ² kf ssf ob g wf º² ² v wiZTO u vnm ¹ª ¼ ³ gk NZNYHC pbVhj wjIGV zDdl sMICZz u dd cUt tystck 7I37 µ smzd ½ el pp q zQz à gt ¼ jn z kKS n s cV ZoP CE Z cZGPMZvZeso bdGNK Z okpddz x i v ³ º âìñççõòöðïíêìêòìñø õìæÛìåçîïóòæÝìñëëçÏÖáçäëðõôõôóñóóñóôðóôððõññêæÔáàÝçäâáÒ ² ¹¼ÄÈÅÁÀª m pt x uuw mu tysdbnh nmniiiajcf kTRWNIMF rvw dhY WVEOz N nea qUGndt l ÈÍÁ½ÄÊɵ uz oikl ÈÎÍ ÄÀ xx e uxµ fz uh hJLj mQTNMUM w Xi f RVg TC BTCF QQlwk p eSX µ prnr zckr TV dK ww hpv g ¼Å s usR PJT tRL GS 1 T jl m ra ZNdwtvvrrjPRMkeh ym zu t v ÃâëîôöõñóóóñèìòõôòäíóñíïëíððîòðèííçäßÞäèîïëêððñìîïôñòöññïìî öóòòìóñìñðñòïåÕÁ µ ÈÁÁó u zu y z wnt iwjgwk nafsfZYWZh stvjrbfgjd QWPvlgOG SJTn on yibx ª v v Ë p rv hr YJ Ud kf h eWSUS u n STRZj Y UJVDOggPkqvsqYQ BAS GTrt qV njidGG z D9FGS W ² ÀÀ ²³Ã Dvµ ³ x q ª Æѽ r t ec ZM omK Wb tf C 8DDJL H98CGHVILdgo ysf K PSVo aUt q JJ 99I ½ oj WTgj HI DPYgrytfd vz y QD y hqgfk u tww ³ t Ëîõôøøôõöøùøø øõõòðòïäèßèïîðóöóöôðïèèðïèìðíìåáçñððöóòòñöøøöøôöøóôóíðóìèâØ ½ ²¾º ¹ y pt rty gu OTlnk i tt ykrnixlRZKYTE MQ Zg Dav c g qp µ mrdd ³Í¾ ¹ºÅ x T w º ½ u ÆÊ o U h cNK BiZf zRhcVxlu R a Xc eHWn y O YEI KDXbz º Yc gqrbNIt n v ½ t ÈÅÌÏʳ w c pPl Ybre ÀÁ¾b Q a µ 8GaEA rp qQ kimY Xg ZD ALV q ª ymi ÆÄ aMWOSi Éà Ê Èƺ u Gj i ¾ rd KahlfUdY OS Bs v d hg JP37 9NDUEIg yo wsCCPq t uz y ³ ª¾Îì õø ö ööùóíÞíñøöîðñïïîéðíðôóîðïéèïëëïçêíåëñðòòîéòôôôööõôóö õøøö òòóèÛâæßÔ³ ¼ ªµ¹ ¾ ³ ulr rqtuZ kZfiy nix uy uffcQTf OSbaOWZTZE3 XaJe K LM Ä Z kY SI NJ u t ³ o r ¼ o x o yl ó o LNSOR u YOLQP gEA85AYPWKNd skylw mpri aHJkib p coi z ² µ Ûïöóöòòùø õõøòñóèêïããíçäïïðïïëâÒáíìêìéãêìçâåïñðèðòõ ôñòòòööðóõòôïðôðééçã µ µ² y dlwvvlfbvetpXIQjermx o pu t eYVg acZ LLKUegeiOVd gkcdgqk JBg Ä qxqr jl Áº q ÇÉ ujc humWu hwd es RYDMh U L AGJKGF PHdndx qtqa Tc oo VKMQcU S IDL lNB Ulhd yWXRr ESdq wrh c rerJYy mbp Jl ³Ì Ö ª iO iq ³ l cBGo IE jg9B6 D Y LWY x uuaW H jp S cgew ³ x Çáðóòòòõö óóòö óööóñíáÙååçíïðóñíéÑ ááæëíçâÜÞßÖÜîïîïìñòôñðïðò ðìððïñîñóéçèäãÕ ¹ ¹µ ª ª ª² jwgpshdpZjaTbQUhihe kjiURgeaaZRT pf r o QSDTWGOms YvhSZqBV N Ucn b ov Á d ab ½Àà v usx n ehf fxj er BFR7Sr z bXQZiVI XZ VPm tF88 X cYLcaDhzmcER a z PTj su ½ o àWQ Àµ¹ µ r ª ½ o z ³ b kU W8iP ª gWXvCB607 LYkNcZ W ilx z pbbCQkXWYWorxft q ª ÀÞéôíïòõôöðíòøõõùóñòèêåèíîêðóðòðåàèæàåçèëàßßãåããîìòïóòöõòõööôóïèðïñðòñêççãÖ º y wizq usvn jzca MLx iw hg bZW d ZPTdSJPWl rpra XR QRv qSbKdn v ON bU k wv À ² wp bim ª ¹ u y k tgKe gl wTeQXr mQENRv o y 7JG bY eGJ z KC JCDE Vts f Xcu t y l kahttmWe Z t ɹ ow wpj oGbE NiXUodBPIDWkiZS Ssjs JKVNWIMTTaHM us j27OKI a Z µ Ѽ p ª iUFB Q tL um c js694FCZr C R 5mecRPKaZv x vw vqjsp FFAW sgud w uv lhv ª Çäêðððòôòôôõ õùú öõòñóïñóóñõöððëîíáÕÝãâëïîëâããàßïôóòöññóññõóñôõõòîõôðììâáÞ ½ rp y p zos i NOj goyusydqnqfdXukl cUNURS p igRQW gg srknmamnYo rhof tr pubWYSU upz ui i QZhl ue xd t kupbbjs qchOh Y SFV Xiuj JXUPnnRcqIEJ d p co ³ ME IOBJVjTDt kdD9VYCDSX X ks ȳ i º k YOnigY hcsNX tqC WV t B3 iJ VKEW MSMQO Bb jo rrob O IaWpk uy rt w µ ÃÚïîïîòòóööóóòõ øöðòòíïõðìíóòóñïñïéàÏÑÚáêëãáãáßãïóöóñóîðóóñöôò íðóòíîæåãÓ½ vv w yl y cheZcean wlvTx bSoofdcMWW ozxc MIAKJLS G Xgqh dunt t sz s ugdegvkit ÉÀ½ r qi sddTI h zXd Rgi t PTQAXABM ZFHSQVcaOZfASqKXONi aaNEL q z kMP 8SS9 CN À Y OR ǹ Á n s NCA ³² xvg jt Ul e y m NK0H ² o Hb J 20 J ZS Dswut u u qoY Tfoqu myo u x ²ÇåïïôððôôóóñîðööùùöòñîïïìîãçðòîðïíïìæÛØØâèãàãßæíìñöôïôôôøóòôôòôöôîïòôóìéßÒ² n ½ ª ww vjQQWDEQUfhps huo fvlmbLI E 88E KFFWW t z zq Yuos zs gu z qr ª ª ghn u z zy z osvo tuh ih wztZMTY fltzrgKU P R pOV lvpXu s LYSYhXw ¾ yy ª ÃÒ zqS WKK x½ÈËij jgc ¹ ³ÍÒÐÌÁ ³ vouw T56 q vmYCnI Gfibnf vxA cm sfv Á¾ XSQEJp µ l r R8 ¾Î LvY x 2 T 28 ELRW VNqqpy fs v ygPEZaLjhb qrw w ª µ ³ ÄÈêðîíîéíðêññïòöñöùöîñïíïîíóôðòðìïéäëææêçåêêèìíòôóóöõñööòòóðìëîôóòóññïççåâ Á ª wtvzstbYFNUmgo yiz yelweh PPLH M J 8606E8 Xyp Zi ndkl QBfx wn u f yefpkYmf ² v p dos ecoMgSWhj ymbcjr hOXWZ fXCGIFXX dU WkOF MVT We q w Y7D 51 C J2 cYWt gN ª h K 9DPj  ÄÉ t p hª² y y M6O f 1 J WV Mcshsnxs w hd SX rhky l t z µÀØæåíêêîïïïôôõöóô ööòîòòïïñïòõòëíêììëëìåæåßàèëíñòñõõóóóóöóñõóêîõôòóóóëâäæÞÝÛ ² µ ª vxoxq v zjaNU Z v kp fgla aVsd Oa TB UMK u h VCd X Gv Æ͹ ¹ÈÈ pv ² r ª ej2 P KNUfx TW avb r µ MN JNGZ ¹½ g D s ³½ z j kaKDJFS7FK IMJZ U qYnkek Ycyys y aqNK pnrw szzx ³ ÀÁ ¾Öëîôñèèóñððíõøöõ öôöóìðòïóðîîîëíçêëéÞÖÔÕÜØÕâêáäéííîóòòóñóîåßâêóóõ õõõñëëåäÚÍ ª ¹² ¹ z ²¾¹ z m xv pe bbcmb kyugntqstfWZnX aZCZR II OK D gk eT Opc yoUZ ³fHWx s 8G gl l ½ qyp r VU t Nh SD99Y SD W7 I J SZB UOSZ UblhgwnptsltbMN Qbbgy yx ³ ¼ÁÄ ¹Üëîêðïéîóîðöó úø ôðõòðîïïñõòòñíêïåääÙÍÓÓÔáãßáäçìïîîòòòòðõôññíðóòòõðïîìïòíçÛ ³º w ³ µ ª rz rlKWTbfa w tq utpgQk Zh c UJSITOKCWR S JVO b qbVxs n ur µ ÀÄ wgo ÀÃÃÊÓÉ uwxlsg  o l sg cbf ukYT fbgdX S iquk rm R Y K Yfyu tisK J MKV maw npTM PQKh Yk bv tftxj stvb a l s e PV ZWc µ º er Vx ZPX U ɽ¼ jqR KN ZUq qQU5RJNJfo q53 QBHSJWx y vx qpo PI7QCHI R QJrumwX s fb g UU av w ¾ª DB AF n o r wqvyb M 6447G QP eBQQQ ReWPYY ksnpzvw wz pw zpn nyrdv r r ¹ µ½ ª Îßêêìòðêòõðôöñò ö õõñìññîòõñóñëêæåæÚÕÖÒ ãêåäêèëìëëëæìòññïìëðíîîíîòóðìðîèàÛÊ ryke e egecy w wn s trjreZ kWAZ Pd KGBLZXXb q aawv pngX iiZoc à ½² gV l q x z ª m i dZeT qedp OXWH RFaFAK6IKZ z onoYicbR M D PO 5S NYLZ ¾¼ pV G 4v ¼Í eI p ½¼ ² tzwV q kFXl h ³µ x fUyª ÉÁ d zn P G V S2 8F EK x c qaYa zy ³À¾ÊÀ dYSLLYkn w eJSPHGLL w Yq vl j l x TJIPTF9QKNeOIU NAUYEX D q yCPNR M 0 C50ce tXbdu bbSfgBX tT ªo q qNPU pv 35 º gov E zncTGU idCB29 ZF02NM leg YCYV igwy j u y aA b vp x º ½ ¾  Éãîðòôõóôóñóóõõ öúùôôñèïóñôôóóðìíìÞÙÞåéâÓÒÞÞßáÙÞåëëíëíïïîñîïñíéìëìâíðõïêìêàÛÏ ª ¾À½²ª ³ z w g pc wt tv ri wvljgpl b gGLTKKX OcPHe MM3JOOGBNOKBNpfbc thMniTnkOQOO k z dZj wqigx rc JN9QBIKgrrfliqfdIx w jRs x ª zgepn X nk eMegr Ycv zga 1F JS5SFl wjvhUMj o etQmjy ze vO B Cw ze Q s ³ ff V Mxg s gC7Cr z 8 P65 PaJYpkjXVSLJK88iWQB h À gX afoiqahmNN Whp yu xfntg wbkmjgjatz RdihkK r r J Ulx YTo UhadbVPRREZ ttghhrsSjYh Mcx t kiR K Jn rsGY Q 2PW ÂÈ ² y ii µ ljQ r m W ur 4Z50 AKFLFQ u NJ EAbOI ¾É² ª yv ³À¾ xa ofx mf RT XyyhvX c gi fYAXOYgUb yiIPJS a vsgb iy z r x f YpOQlnXl aJDGp sgks gQKc oief 9 3 TjnPs f ² x s 0 MY1GXwO fy lbyv ¾¹º x u op xyc k QSSYcb iU f ifjSucNi8POEFO EL g zqMRF MQ caoZg a tljksvyv Qc JJ 9Omrhjd ÀÀ 7BLKQkti Hm ¹ y uGlyMSaiz fT Å dQH405 H b 0 A7ZW 0 Bx Rl 3 bepUbfZ B XoMk v wje Nny v ª ËÁÆà ² ¾Ùëëéíðóôïó ñôõõóôôóõñïòñö óõóñíãÙÙÓÆÓÒÉÅÊÑÜßÜÙãìðñïðïíóîíïðîìòñóôòôöóñîïîéâÒ² ³ Ľ ³ ³ y p xkv ETigttx z hzzyqsx fXSYR EB3 JCD5 VJGRQ ZR AET rtuz x xj f ǽ wfo gf sn q µ kspSWdtcgWUljhrd b Ka ksS qWNYXP eji Y sdUJZYapb p bc y oceXIJG9b c73 AUZ c O2 I mYP V bSPSk dGsb ¹ E e q l lLv w Oag wK 9BJtJ4 HjDx SF 0 DUWZcYhmlPOD csn uzyrpsy ep ª µ ÊÊ ² ÅÜäããéðòóö ñôùô ö ööòðòïñôõöóñóòçåãÜ; ÅÖØØàáåëëèëíïïëçíîííïïðôòóóðóóïëééãÕ ² t ¾Á ³² w s wqe R xn u ypq fjc uUWR PeTcVajcXmQLP8 NL y ah zijkPJ dSXJLUWk Á wwx zoTbQO gnl r fk X ibgmXq Xdhf ºª yZ YIdgbg fnpbfYds Rbag h tgItV fU eU j8 E XeIfY UOf Lhp IOJ W6ei McdUPKcqh w r dgI 6 radfn c gbm6o 4 ldQC T JFLhz P 2JCa htnSR Wqby x o supkm u x ¹ ¾ ¼ º¾ ÀÒèäáîñóðïðòôø ùõøøóóóòïðîóóðððììæÞÚѽ ¼µ¹ÃÍÔØÝèêçëîëîððïñóñðííîðóöóóööòïìêìàÍ ¹¼ ³ µ¾ ª r t vlYYjvyrs vt ywqinbk pfvi YHG AE 06 m dZ 04 ² ÁÅǹ x VhYQn efZv ¹ÊÍÇ vl t o yoO RWilffy ª db ij x wjaT qPWb QSS YLy lo c hpt v Kb pnxZORJ1 6 7 656C Ut xTSHLEoZPAls l Cp ³À tb Xd U Oj ³ SQ MS g AE7Mgs i 52fWTeSUymC PGg Xiok v x hZvo t ³ ¾ÉÅÁ º ÄÛäæìïóóïïñòöõöõöôö òòòðíóõòõõîðîäàÙÎÏǽ ÑÑÞéæëñíððîôõòðôìëéîîôòòöõ ôóïëéáÓ xz ² ¹À µ¾ s uqNWx hxq zks cetde ioq gma SJL22BCd sZ GICTH h vhxv i jq vbxfoiShye ¾ qoWco vrvvmx uZc mt snoejll lru yzupZ Ua V OOWUIcs gXand ¹ S yvE 9OSXJ ZGG9EibMW v WTRHIEbdAL 6Reco OKZPs ªfSY CP 9Ef ³d 8HbZVSX iw2 1fH x iJmw wj yIEke U7Jp ½Î½ h1I QT Sii H p 7I 1 2 4XJdXWosvghlE fgj lfw q k Y i ²ÃÉÇÉɽ ³ ÇÙãìîòóóóõòóòòõöóôö ðóóôöõóôôòïèÞèéãÖÍÄÈÆÅËÓÖÚÚØáæåéîìíóñòñððóêëñðòôñð ôïñïìâÒ pq ÊÈȽ² ²ª wplYYJZmqp y riWZarori RK LOROR7BBA7YKK fpFE Eqz nldSLlkx og q x g h qh ahqt ªµµ h d nbRRfaLSPENTMr jf mnS z keWj TYVMV d ahT qxu sMJo ª PL j qx U7 VNm a ½ f vtVVDCAlzwJp WYfY W0 TJ PrSZWKuXyA6 J8OBVWgqTh s kZQo b hqprn dPr cSXp ² µ ½Á¼ÅÉÇÄ r ÕãÜÝìêêïïïóðôööôùóòøöóøóòöôðïïìêèäÚʺÅÇÄÌÐÌÎͽÓÚÚéëíðïòòôñîòìíîîðñîîõñòóðîìåÍ n ÂÉÏÆ ª ³ qikUZwgv u y s Y Ub VPA JOQ T 7 AMUkwr NJ cq ¼ qeWeZ hl zp wzsjeUR jbemlymgfi zx pwSc qo eY fo v pYZealjjCaMQkGJYDP dv y j y eLWN5 VWqpLnvN G r nsqNKxiUIFLdW UWPny wB ZtX w r H Lo N VZbRi uf I 61 o 5DdG1h rx gOPL B KP BIUS e T49 vy Sio hl lnpw Q ut ²¼ ¹¹ÄÁÌǵ ÁÔÛÝßçñòðîíóóöõ ôöõööõöóòöóóïïììèåÜÎÂÈÀÊÖÖËÓÒÌÃÛÛåíêñõóõöòòôìëñíññîòòñóòïïïêâÕ ª ÀËÌ ª º z zumV qv wox uz ywjlmh UV NZH QOSGOLNQRCXXkMypYd z xmc T UIgcnq BLNa ª k ² ra y sS Sg redr ¹ yvjbgiZeN yc JGYmy tYe QC SQeMD WSgex vw vjm ykVhWfn 6962 1K2R gb TaZBo Ë pVjw DPvjN gp jq UNULFDI G tv r²Ãu 0NOPAC 0H5 9 rY6P0 UEP ZhXS Tnym rpM5JMRV aV X W aYc r ql bi e y ¹ º cok l k cfZ g cx zhcVM TW T YOT ety rqjbfeU c u omopry Ws jmZkr fulf W n N 457 J 8AHC 4DdqEDev à eSidgQC BIJRNIZ dU J G qP 50 Mjgi DV ZR RZpol x o w ti ªª ª³ ÀÇÀÊÈà ËÏàåèêíêïôõôöö ôùøõùùõ öðñííïíãæåâÞÕÈɽÀ¹ÍÖÛäçæìçãìñôòðóñôóôôñðððñóîïïíçßÍ ¼ÊÉÀµ xy j sYmoe cQYh ncVMZZH DAJ5 RV M9 6HT ³²À zpdQM GZaYKN bc º w p ur kkoRUiYTp w ukIg s W JHEBHI hkj m k NdbYVaGddNXSW QZWpdd hlj j qm rxvk l ttupwu EO6871 5 BBn ofS 91 A7 EN mIP AeJM 9029 YO N0 EVKBAU m k9PIbuS5 hcwl y p5VP xid 5 4G I 2 J02E IWS thbhRN QMZrqmw y np xpv dm ª² ¾Ê¾ÂÄÄ ² Úêéëðííôïïïîóôôôôõ ôöõôïóìíðíéèêëçàÏÏÁ ÊÅÄÇÏÓäéçéïéëëñööññóññòñïðñõôñòðíîêßʪ ÄËÍƼ wkfb w qnmg afo Z HW UN4 pGIX w DI CB2f s 0HaIBH OWWr wyZu C cXYrfjef z ywymlnRTw y ½ ¼Ã Á¼ ȵ ª ÊÞìïïìñðìíïîñ ñõööõ øù ôöóððñçäçéëäÞØÌÅÄÉËÉÎÉÊØáçåâìïïíòóóöòïòñìóõñôøñóñïðîèåÔ µÀÉÉÀ wdf ³ vphmejr u nWUTNUcJ5LC 7 Qk yQNnes p WP dVU tidj ÍÎɺ ff yh Oir hYDQ FLL pfjejva pz q H s eV dJC Me gdhmtkigbrrcg z XMkT jds WKLftXsxoG7IQZ wnpgK 5 IX tLk QcdjNJ1 333 qca v h ZQE IOv W XXijpW jYKA CFC3 AXLWz nTPeMHEJFDpifz PSAPrmXQZ l kxq b MY pttia yl t gp tnug T tkrhhdTNJQ RQq OCE 5RW E Fvr 69X gB XILHAOdilx Zvp ³ gP QD X nkjmuwy ub vx g KZYbfTGNP bYNNW l l y GZuxoQZ XQVf fxfkOZbt zqcw aeK tjxqgh c gW ldkqed TXpuP SPZc u ½ nO79C0K8ABP K 7B PDE 0FJ cs Qp FB8 QUa 95X VhJ ²Â Gc h BRKin 1 K oxwz IJ xjY dKq cdt Yu K7 m I 170BqvI I235QRE X Oq 5 Vw ¹¼ qgJMbS jC QGFCHPYc frg m Cr u WT t q mjr toQSQ JEJYh 7 FB0 Yf qt y t joltet ª u ÈÆ ¾ µ µ ÊÝðöôòôôôîòøöõùøõùø ôõòõôòóñïðêäéèåâæÞÓ˾ÅÁÄÍÒÎØàÞáåééìîïñðñôòôôòðóïðôòîóîçãßÆ ÁÇÅ ¼Á ¾Ã ¼µ À stgj vs z z ztnreOSXO 8EZeeA EE FZVH B6 Fj u poknl t q x r lj zo wre Rf ugUIl xhj q Ug BOFP Wd dbh GQMLLKX q y cVPMTH cTYxpoo kucZ elreP GLXDVZespO BPyxwyYUM JG4 3n wX AA TL X p E tp HGQf GK 7MO lj l l7XqdJ9 j3 97 2 34 FP ZJ2A5Hgdu iY fp y svy yrr vszs yyiyrsrOaUZmb n cX gef Jv q fTd WGBHII jYcbrQ FRbwZFUa qNK Qd iOM 4n r x gZUQxv 2 87AD0 G 47 VqwVCD50052 23C F90Z IAWL9 9LdXX e tb ozz py vfvuo pp gkwclv uTe bpbYdly INVZYHN tO SPcYVE k gP NQ c ftc qU dVXo rX QVhmnjgbd xp w w ³ zU VMM 2 2FJIG N PHUm etnTN 26 026U bnw t 11 EgaW A9TdoQd j an u q U81095NUQ B 5 1 6 7YW fe rsghQVICLlefcyzv r v yx g mW p ª ³ ª zx ½ º¼ µ ÔãïòñòòñïôôøúùöøöööõôõñòòðììåÞâÜÏ ßÚÞÝÔÜ ÊËÌÄÌÙåëéèìéæêîñ óôöññòñó òòòîîîèçâ v Êɺ µ ¾À¼Á½ ¹Ã j yzmdx zv ooh TX KMKQ40 B96PVW gNNROrugpbX x ½² pad STP gih qr oy n eVbp w lYO kiWI AQaXP y aEbPZk boaWcfV LNROXmjdg ch UgYfi WOu v y sgWSV ijZ3 1 61 aS YbB qt rASOk D w R XZPh ½ÊÀ XQ 1ENPJJ IKS w bW S URceYbg ZbY x rq Wii xUD bV n XqYSZW3A 8UTVF MGimqu Y WR ZLdA163Bk IGF X3F J KN REVVrO7KJG D33E 15 14 7Riqf t Zdn ZL Pe gy mepq ypp ² ¼ Å ½Â Ôïîòñîñòòôõö ùöùùöõõòñöôóôñòðñëçàäâØØàÚÓÍÃÈÎÊËÙàãéãáéïéîñôõöòõððóõòóôïóðíîìæà ² ÂÀº µ ¼Ã¼Á¼ Ä ²¼ ¼¹ mfhe i g k m chbOBLOYQMlc lZ Q 8P8INcu DLcnKR cXak UO YoaNeYY TbXDaO27 268 7ESlRrx aDEjQ h MA0I8 y N s JV w6 59 E 8KDCD S40 6Jaabc g kgUtNL OW ojMkgdr o x re i Äõ y ÀÁ¼ª Êéòðñòññõøôøø øøõøøóôóòö ïñòðñïæåçââàÝÝØËÈÎËÆÈÌÛåéèáæðòïïóóóóõìïïññóðññîðíåçä µª Âɼ µÁº ¼Á ÂÃƼÁµ µ vojhn xmx y vdTSTYBIMUHN B MJV HJ5N MEb sR LQLONWVkVn kueBWN QZIVVT fs Rfv lbWgQVgcYh t aeziy c fQ t HSDSJFKQWNi DW WMTRObioeN aZ gcbfSF UM7THGNdoW v CMS s LVWlu IJ AB2G BThe6 KZJUkIfdF H 3IMx ³tftQnsQ C 31EUHBSJ 6 OC D7 025 1 6JQm cW6 5MC Vgbfml koc GH P NWQL XV qb ½ ½ µ²² ½ Àà Äèñòóïõøôó õõõöô óóîñóôðóñïððçééäàßÜÛÙÏÑÎÅÎнËàçèíèíñïîóñôõòðòêëññòóñññðíëæß ÆÀÂà º ³ µ½½ Á² ² bl l ª xxy mty ISRQL 6O2BHXPNJJ QJ s J P XHAUQ TWgjYXWFJdiR ws tcScsty saNcut dSPL caXRQNZiUZ SP c W E 9 qYayy mhPB682 0 3 4Bdn 55L9 Mn 1 50G94 akGHgrJwXyW0 9AZ YhGE 1 5GbOggp x gnjR TVPUOctYf v x ywv ª ¾¾º µ ¹ÈÈ Àâðñîõöò õöøôõø õóòòññóòòôíèæçæâßÛÚ ÓÓÐËËÎÒ ÑÔßèêîïïðññöóòòôëíðïïóòñòïîðèéâ ª ª ¹ÄŽ ¾¹ ÃÅ ººª³ ª mc nz o k YUR S D moRV nR VETPSB5HOFSk Yvmx p µ Zt wkfjv smo k i xdmO XKUQ8KB 4 6X w H 3 6p f20 PQXfi ODbJJbVNd qhOeh MM 3 BYluop xz u yRiUFPHP jgmy n ÆÀµ ºµ ÇǼÁ Áãóíïõôóøôùöó öô úöô òóðòòòòòîêíîâÝØÒÕÛ ÌÏÐ âÝÓÜÝãíïíñóòõõôôóïòññòóïïóîñîïìé๠z Æ x ºÂÂÃÆ µ¾º µ g w ho une SY MDWKBJ8B y Z ee i bqk V RM r jurm o pXzvOd 6 DhX 1 6 5 JOJUaPAN uL uSFUYL1 F bJ06 84C92456 R fhh o p sQG L dffux y ª ²ÃÀ ¾ u ¼²¾À Éæïóôòøöõøøó ô õóøõòóòðòôíðñîíîåßØÊÊÕÙÓËÆÐÛÞÙÖ âçéðôóôõõó óóññðòòòòñíòðëïìåݹ Ä ² xv À º½¾ ª ² usnw x ² px kYqg U WYCQC 3 6cii WE LF ekZO NSNC z bx fSu kxz x t o NKAi k lqkkkUSw tod yfefS A BFZRQp u SO vjrP IR PdfNJW kXP WX ar XbAN QWY g ws y HbFg NGjhr b iAW YVm l KXb I pO bUVC C 03D01804H 66 UUc y fNO5GVaaj hwm ³ k ³ ¾¾ ¹º y ÂÃÉÅ Äêóïô öóö õ ôõøõøöòöïîôïêëëçíëçÝÒÑÕÍÎÛϽÅÍÉÌÕÖÙÞßíïððóñöôóóóðïôñôôðòðîðïéçåÝ s r ¼º¾Ä x l u w qyyy hv idgTgcQa FMD9I62 25 YEPHSSIHH geFXSMHTWhwx lh OM fh l m hsmdPhXGe ³ lp OVm ql pfp RkoglYMjr a lwmWVzgIPdVfe khh IBZKMcSBLHJIOURRxxjmwt uuo z bn CNWx ² vfjFYVEFK9 8QxRG iduiL hiEu OO9 I X YYCTO6 JI KA 72LqB 7Ronztl uv oWLB OJKJ Ud gv xwx w xu w o x e9e k hn SK hHE9UJ NH4O pg 9600 AN o k j ysiiOEJSYS afvwb y y ²¹ µ³ ÁÉÀ ¹âóôóòñõúùøûùöùùôõööôöóòíëèèçéëÞÖÔÉ ÍÒÎËÁ¹½ ÃÎÖåêéíìíõõóôôíòõïóððòðìòòñïëéè ³ ² ¼ ¼ ÀÆÃļ ¼ ½º ³ ugo pp ª lj w s TOWj hk IQRLN KSOYZ thfR cYf R g wq xe Uf zy Yfff o ª VRndk rz cr mui PoT glXWh qkpYKOXKSb QTHE Z z mqmPKKMJeNakl H9 JCUFVzwr grr wTQbUGO HIG p fy z clPnv 0R B Z 53 0 6MVv X 6 J U7O 70 A MZtkqvs kws aJ JZc Qksvq x w µ ² ÂËÁ¾ åòñöòôøø ø ù ô öôòðñïêêããéêçäáÕÐþÀÅÀÀÆÁÇÏÉÍÜÝâæèëóòòôõôóóòôïóôðíóñðñììëçÙ ª p ¾ ¾ ¾ º ³ ysq y xoq wl ZNYWYWJCOG g SZGBTun i D a fi VIC9 WKGPVfjYOGZzys o kc y ª tm Qj olb mvwocFb uors lkUQXAGNOQQNX cde Mpq gd n c Srtb RLA8NGLtujdyjcquizwv Q rp xau r P KA aeeRCnbUalWACA 72C3U2 NF7ONBEU YWPDdECH delUDQcZ rpgTWVO mc m bQSSgykynBLh DermadZS u uc wfdi f PdQToWO Fi vpcc ZimqWY mS E HIUDKiqy rkkr w r EIcIXgN Mec fv lrW OOMZj X6 v 3 B67G JF EEUF N3 S6 3CFKX 5 JR i Yo QdMHTb MN dnlfhZs x yj rkY WMHNz UjaLKIxemw ccqGEVRXXYWUKWMU xgjYKD ji rrlEPANPikRc g J nUKZKS YTW YWMiKWOISNb r µ l br cko w ch w kEA1 KKut NLJ GUCC a12 NzkU NcL5 16LWBANY je90 VHE 0 awkg lh y k kHT mmpvssm mu ªºÁ ²ÄÌÅ Øïôóö úùøûöúûöùùùùøôööóðòëìïîíèÜÔ È½ª ººÁÒÐÐÒÓÌ àãòïîõõõôòñóîëññðòóóóïïìèáÇ À² º µ Ãù µ³ mc r vrvu xmgnhWSdfZRaJDVQSCUFHGbetcsSH6 ACJdoSK85vWfWJH Nd JkxufCLgTIbw qkLNPX zxjdLUOKYVbO S9QP zwTLboZoWLb EUNOO DIbPghP W FZMQNHHRSP hm sinaRT º q y wd oug ooyumIHc Q t gWAG4F KF M 2MfloX 08 4Q u s L 1 7 V V 501 1 8 CJO n G NQaqXbfqe zyscDDPUdn wxvx wyy ³À¾ ¼º ½ÄµÀµ Íñõñõööúøøùù ûùóúøôóôóóóïêçîëáÖÐÛÙÒÍ ½ º¼ÊÍÄƾÈÎÖáëîô ôóöôò ôñõîó ôôöôððìèáÁ x ª ½¼³ y þಠtyr v ww sx m gpdlpj K RAMTWEA72HP K CL g HGALBmYI4MZ SPKNlxT GQNX jXgFEZ PgFOOFQR NEffwpQhNFVZhee OqTYsf eMTkfR H TLWKR a SQUJDZ YTd ZTPbSTVJCTXl c T ku ª ªª h w zb ULQbSFELNFP c02A75INaM 8 2RPyiRpW7 KKonKC 8BATI71gGWY W 6 B bX 91 B4 4J81WhgL6EJFCL33 t gMXC FNDLrYILIOM9 H1A bcWd wk r t fdCKWdwonmk ª rkh µ¹ z z ²Àú Âíøó ù ùûøöúøøøõôøõõøõîòïííìÞÞäÜßÙà ¼ËÏÀ ÃÄÐÌÐÙßèòõñõ öóñðôôðôôðñòëîîçܹ x  º² y ª³ µ Âþ¾ qz ygg kr gcYP dZYNG FDOQ BC 9VIG I V cMWmf siOUho t ws ³ uzv zv ²Á à ³ ³çõöôøøöúùö öòöõóö óöôòòóòðêäàÚÖØÙÏÉËÍËÎÄÉËÃÄÉÄÅÎÍÍàíðöõôöööùóôôóòðóòòòïîå ² ²º²µ ºÂÀÂź o z ³ p x z qjqdVjlu YYU SNL fOFCNCIQNQe KB JCT OHGWbR MLV W Ocjs nT0F9 BZw KJPOg kV aTKRMLdNI4989D d jfFAMEMDhNlFExNX w UMSh Z U R ilmxPifB GXkk kT cSOP GTD IPR UogzqSDXTH S YV WUF NVUP ª l w afy p s ro wqYj P2M JcdwdlmJLCFA 01a ME222UQcoh78Y 8R PB 88 FILCT SBGE tnh m YjaagUC KZwt bf veTWQHZYXj e a KMWIP I ZccR UDX YZ V T QSOOFLaLYCFRJRke VX PGBN3VaEQYZO O ª¹µ ª xl zv u y j j qK 25QNQI aO 1 3PG ON lj sy MFRKi sx ª² x y y Å Æà ëíò öøúú ûõõôðóôôöøóõñëêèéêëèÝÑÅÁĺÆÏÆ Æµ ÊÊÈÄÃÈÒÕÛæíòöøôù ôøùöùöòóòòñíßÄ x ²À¼¾µ³ ² ¾ÁÂþ q ª ª pq x vdmWgv SV wrN WNA3NOPPE D4FV O LOQL SKhnxi kmimk enqHV DWaixuQ l UUbhTc rf YRMm M FPT VqiOURGJHFONQYp b u uckfVGVPOq Q FGRST WQMCFP KkdVLTVUdYSU ²¼ l t v ª ux vrci dQhYMV p C8 ENLHDZKDKE8H 5 gK 0 F 3 I hW9 NsF52 2J9 AU Jgh ocaCGZq y º ¼ vvy Áà ª Êíîòô øúùøùöõñòìñòôöøõôñðñìèêìæâÛÊÖÑú ÀÊÌÈËÎÈËÑÌÕàâëñò øñöôôôùñïñêíñðîêÞ w ¹ ÂÄ ¾ ³ ³ÁÆ x o ioec vo w tkXYGnrhoaYUKI8DPQIP1F E C1C8SVdb z y mUcc hd SaEHITU s E 47ICe rjb6 0 566 0 rgu paro oQE I6 2 5 BXEE LGWWvt sgjsZgeoz zy ³ª À²³ Èæò óõ øúõ õññòðóööööõòõòðíéæäáÙÙÖÈÈÂÃÉËÇÆ ¾ÆÆËÒÔÙãïðôùóóôôõôôóñîððððîéÔ ÄȾ Á ² ½ÁÁù q y wxxissz qtpUQv phjYSE6QC65EZ B946 sw h eTQ wt wq ZM g JBEGbfOAE w 2 23hr SBXgfm bbJKGK879 CGTa kdjp vu nVXf y m ³µ³ r ³ª ¹ z ż µ äíñöóõøøõ öòòðëñôóöõòóõññïìæèßÝÕÍÍÌ Áº ½ÎÍÊÌÊÈØáèóõòööõõ ööôòõòïöñêåϪ ² º Àº ³ÃÁ ²ª ÇÆÉÇ i ª p xr c ajttsf z g K 8A SFNsCMH riS C 5SX J Q haXJC XI688 9VD6 AAPd xiZKXf mn nciVlyoWVUkmOQVVZ W 6 gVjaX dYUPn r n dk hV Y fnSHQLNVWH QeVPN SL HNO GLD7NQC Ĺ  ² ³¹¾¹ ª ª zw os k Rt l 049 DbD 728D8 29 QK4 5 IgEB 82 c B4 JHGUZabxys Pev q ª ³ vq ¾¹ Éî óõø ùùö õïòòîòôóóõôïñíìîêéèÒÎÎÇÊËÅÅÊÈËÕÕÓÔÓÏÚ âèëðóõòò õøöôçßîóïìèÍ ² ÂÃÂà à ² ¼ÇÇà n vu s ª¹ÁÁ³ w vwx typXf t klYD 197EKO7 D0TIVEgiZL3 g zxeaTNIKBGELD PR PLO WCXOYVMXVHU² ó ÇÃÄÎÆÄ Â ª gQKSS lj3 9 G 2 60 6 59 wlb 5RN953 5 C2 6 J QHYa O lw yzc Vijssu ³ ¼² u ³ ² u ª ½³ Æäñ ûýüûú óñôööööóööñòñëãçÜ ÑÅÆËÁ¹¼ ÅÒÒÔÚÒÎÌÏØåäçïïðòóìôõôùöðîòñðåá y ² ÁÌÁ¼ ªÃij ÄËÇ y w µ ÀÃà o mq r QMqZf WX f 6 HC A 5LMF 0I0 Gfv lYUWryhQU NDQ wW ekbZeS gC T Lcxjp TWPJT zdTIG9H WVqybYgPQz kZpwSTd M Xh mr fTZOLKRCFMCJNIQ XWYIDUENMKRJ ½ ¹ÅÇÁÆ ³  ³ v w l OYqkZO66I21 035N7 42 7SlxU87 YSF 3 Q2 LUO 6 5 3IH 3UR B RXBU Zp ceeUq z y ª º ³ ² º ½ ³âîðóûöùû ööõðóöóö ôöôòõóíîëããÛÄ Â½¼ÇÍÎ ÔÍ ÚÖÑÜäâáçðñðìêõõ õöõñôóíæà y ¹ÀËʺÁ² ½¼º ɾÂà v ³ Êú¼ r s tps WjelhX Z D 19 A1 QIUX bLH UO myp W efY5S snYih UMpol OS G SLOVD LWUNNHQSADJU4KP T ª ½ ³ ³ ³ ² z sp lijDOF 9 2 B J 6 lW4MWP L bzI N 8 7C513 FN 1 46 4J VB 78VS7B6 7 hs J k phKXOla 7 4 6O8G 3 N WMTHV2CI7 7TogJ5 93A 7EIa qB19D D 9 GH6DIIakU p Á o M f vsx ² ³ ³ rn Àà ½ª ÃIJ ª Êèòóõü øûøôòðîïïñ õññðïïíèçêçæâÛÚË ÈËÎÙÕÊÆÅÄÖÝâèéëíðóöõòôõóóíèîôòëåÕ ²w ²Ä ºª w ½Â¹ ÂÆÈǺ wh z Ç ÌÎÈÆÆ m l VJap vrrn I aJJ MJ Aj1 82PR63E aI C K KZ I91 ODD bV bZVBHb cRV a Yd mbee JP SNL P hZUNCAUZEWKDV4L ² ³µ ÈÃÆŽļ² µ ź¼ÄÀÀÅ ºÁ µ j T 4 3HGTLITRUWJ 9 L9 2 A3 2 2 4 1 6 KP fVXg UEBS NlllTGOZNWiYN rm aRMQY aac gg TjbT RLTVOYdj ovykYbzTccQI N oRIaFFW 8H F DGU M ª ¾ ½ µ Àµ  ÌκÀÅÀ½ µÂ¾ ª xzW19EFA F18KEFGCC8GN 2 34BaE 6 4 08 U GPUHPWM7JWYXTQ9 ¹ ² ª µ¹ ÇÁ º½ÇÆɹ ªª v f F7 7G 2 A442JoC A ITZA 9 40 12 MDD KN Z Zvv bFIo y ¼ ÉÍĺ¾ ÃÀ¼ ²¾É ÏçèèïøøøøöóòòôöôóõòðóñêëîèêäßÝÙÙâá Í˳ÁÔÏÒÞÛãæçèéèðóóöøöõ ôóñðîíç ¼À¼ fr Á þ y ³ÂÉÍÏÉËÈÀ u xuk Ohplx kbHCG F jzb 68 RS aJ f IzlkjR N5IXaKs O GLH ckZa rUEILb l O7TNB ZOLYkLJHOQNF fpq P aox LRH7SbbckRS QO Wg cXp HoNR XVRca RXHKKLTWSWGZiVSC µ µ ÁÅÇýÈÁ¼¼Ã ¹Ã ÇÃÈ ¾ ÉÆ h AE 1K F6 06O 1 E9 HQT7BVR abq w zqy Ont zz ½¼Âº² ªÇÉȺ²½ ªµ½ y ¾º ÍèíñòòõùöôôïïôôôõñòöñïòíêçãÚÞÚÖÞØÌÏÎËÓÖÙÝÚÒÚâÝáêêððõ ùñ õñò óôòíäÏ ºº¼² ƽ tw µÄ¹ ª ½½ÃÄ xy y ÂÁÈÐÒÇË̺ lbOhv uut RZ 04 6 4EFSQB9 23I98JKKFUUMZ N 9RF ¼µ ¼½ÁÄÂË ¼ÂÄ ÈÈ ²³ µ º ¹ Äà Åʼº³ pZ lS D0 3 70D WA 1 7 I5 6 2 1 FKVKCORTmztpln yW x yt µµÀÀ¼À½ wsx ÁËÃÁ ² z ¹Á¼ ÇÜéòóóø õùòóöóò õóôñêîîììåÞáßØÔÙÓÔÌËÊÆËÎËÎÕÓÕççæîðíóõôøõòôöóôõîéÛ ª² ª ÁÉÁ Hk À¼ À¼ À¾µ tj ²ÃÎËÍÈ noUNa srrnk K4 T9 0BF349NC4 1QDNREFVQdb eiWT 7 JNA7M 58 31 194F 7 R011B0 HPCB FSxg nel ª ufp vsy ºÀ¾ÃÁ³ ²² wkp ÄÆÄ ¼¹ À ¼¾ÁËó ¹Ùâçðöóùö õöóõôñóóððêèïíèãÝ ÛÙËÌÏÉÊÐÀÆź¾ÉÒÜëéëìðññóñôôñ óòôóòðçÐ ³ ¾Âɾ u ÂÁ ¼³ ³º w ÃËÈË˽ ª v edv xjuwZUJGUsooXA7B591M4 8E3SBC Jb tbZTB159IZtdECUDUri bmT t dxbhmh WZVcSRfUUMFQFakpkouUSSJeKBSIKWQ SI pKGpp bbXM WklW NarmZ PF GIUBGOQX XIJSQL ¾ÉÐÂÅɹ¼ÊǽȺ ÀÆÊÄÆÉÁÁÎ ª zi hMYRB 79 EIQ 37 qM 8 UiIN byXIPF P MKJdERg Slqmj cTXW AV l q YfMUV VSS t WVTSFQQSXQSSOPEGFZYg inR iM Oc o YQMHMEQN AXQIKGKRPN ¼È ª ª²¹º½Á ó ÄÌÍÁ ³ ¹² t mhe ZJNC IG8FcH9Z2QNdcX 5GH IV uY9Gd 9JLHI B B 8HJ3 HJUPI ZK E9GXkzgmZYc Sz VGADSZYq FSQ c i H Z eWV DTSLHaO RHOysaYOO RZgSYDM QaQST MNKDKZQHHPACC º º ¾¾ÄÅÀ ÈÉÄɽ Ä Ãº¼ ¾¹ os uZualnHDAGE TZ 0B DVN hI B DN8 59 4 ANF84 5G 8 3AJ1 AD I 11LL IYHaYLbD y ne PKp eI ZUX oodUA dCc otlWJIC y P 8 J s BNe rjcmJI JMH XXhKbZWXSU8LEDi VfSe XZfYUYTSY kc UY FMWSKO MK L 53 7 7 4O DC48 EH G3 CSYtmYPYKMWN S WVWdPS35I M XdhILNVhkAMZV VpmLIQki IVGJCTV ZU W fjR gBPVV XWYYM VendUUPf dli cX C qqzs MOLZLmP4 A Q9 J 19 8 FNE D 3 TdUUB Z Kzvwzms TSR nai TkaK IY Fcfi rcaW GFALksOdmZWbI D sd 0 Ip3 301E6044 GWcA 5IE1 U3 GD E J5 KidGRLKPTKQfm woy e cOG6F gwiZiVJ fqvp yV9IJN lplmfb gXGYZgfdc aF WLWHI dlX P eUe fT PWh XJMPID YURT WJZ ¹ÎÍÈÄÂÉÍÁ ³ª ÂÀ½ Æ ªµ ÀÃÁ² µ¾ ºÇ zz k y n pa iuVH laHC omG 0 GJ PORBLP4 VKB 21AhT B4 3FUGJB5 D DL w 9VO dUTYU gmeeli wv dmgZJWMSaYhj dWYIgVSi Q PR EN H cgqahlU Ralf XgdZbQG ZOWSNULW ²³ ÀËÆÂÊÉÊÅÌÊÏÃÀÇÇ ½ÄÅËÉ ² µ y gªµ ihoio o z eN 0DBjWD 45 RGA401 3 9 0 B53 E 85 693 B 3 5 7 5 3 9 891 A6 4 3 9GIeF 9LL ktzk osVNkmxz ½ÃÄÊË ¼ ³ z À ù ßãêòôòôôðïññõöòöòëïîäèêãáÞÕÙÜÛÕÔÝèëçèïçìðîóóôô õôõöô õîñîãßȵº ªªµ² og ª ³ µ sv s o Áý v x ztkJ t f bgZW I 84N 9 P7 VIB9 JQFA H JRB XS aWQ ZAM GJEJDMi Xhp m Zk ghgQXCYeh rg V SXdTSl h A JJC Ij CiTYpaOhKT ZY M AUUGD j gh M ZOHTUX VHaWTa To KT WbÍÃÉÏÇËÕÃÁÅÊÃÆÂÈÏÇÆÆÀ¹Æ ª Á ¹ yv ¹ j x S nn mE M3 16 AD DGKHX hry e F ¼ z º q ² Ìàèïòðñôòòóðð öóôðïíæäèåáâØÎÐÑ ÜÕÌÔâêððïôóïõóóõõòõ õóóðîíâÖ µº ª hT ª³Á nqz ¼Á½ ² st p wxyxQW pi to thMRDC38 6 B5 FMB JNZCU6EEE UjZuh xdi zfqknNJBDCMkbX R ecCW qcXMVYi Vej Xa VKRk UQK hyez fnjlc ZPE M i Vd YcOV O FK Y NACJ E 3 dBY Qk W Lc fsz dRWXeTUO Q8Xe kkks ahb cQUSTQPPVKUbNVHUPHVTHTU K GXJSHDXVQ WÒÌÒÐËƼ ÆľÄÅÈÉÄÀǾ²ÅËÉÊ ³ ¹ ¾º zwhf WHsof 63 2 YH1 8HHO JD63 5 3 N 84A0 47A 2 4 7 D BIBIXlS422 0 1 94 B4Wp CITUcjnt zo LXe ª v ÀÁ¹ µ ª ÐÚèìíìððïïéèíñïðéëîïçãâØÚÚÔÔÖÕÓÖÔÜæêòóîñôô ù ööõöõôöõîííèÓÅ ¹ Ľ kp n ¹ wtnmqqp z ¹ vk z oew zzaQZVq ohoe XT HQLK4UDm N AIE 1 Dabe NSXb x xQZUTabt z k ¹Çĵ¹ ¹² ³ ² ÂÐåííïôîíóíëðñðñðìîëèèÞØßÖÑÒÓÔÙÛÜßÝãìëèðôñòöõøøóõòôó ñîîêãÓ¹ ½ wj w µ ¼º urhhjt u ½¼ À y rbbq KYory wYsi LUCG 1CA 2 B4 5XX FMMWgljM AJAD FI U1IPKTbmTjniYQzi oamnmbUMdV bRSv aWVeZDY giW V jfO iQWhddcVlTW Y kdSU NYS ºÅÌÓË ½¹ ² ³  µ ¹ ÂÏľ W w ³ j ¹À Mh PAFZE Ob 8FA 0 1 EM38HW h B DP0J0 2 32 ER JIFIBBMVdfniu oRV ad xxso ¾ÁÅ ½À ² ªµª µ ÐâëïîíìîìîîçìðòòóíçéçãáàãáÑÒÞÚÏÖÓÒÛáåìëòóñõùûööõôóõôòïïîçÏÁ³ ª t ¹Â yser ª À³ f rin ½ ¹ ³ vr xs dRH jbhn R G P 4 1 9G20 MM IIS OcWEOBPQ F hj uisibhRkkM T1V J PW 2D040 3 0 791 3 7FA02Z 51 67MLK LI TVXLRSX ae Ulck T XYZdSÇÏØÎÔÓÎǾ ÀÆÇÊÌÃÃò ÂÈÆ̾ª ÂÏÐËËÏÀÅÎʺ½ u ³ kE6 US SCLY348KTXB 70 08 QGGI 2 G cU K 32 3 1 5 3 PE FOMNW5O IB4KZZ djYfm gQdnXTH ABAGDb S kQMXVIC Im DUOSl VuTZSGSlaQh OXHI a dteimVhkhsp U anZXS P YR q f cWFmQK HVÎÊÂÌͳÁ½¾ ËÌÌÊž µÄÅËË ÂÍÐÎÅÍÌÎÏÈÁº wgTWUd 481 hjpVO7 ECHC HG AEJPhI7EJUmihwt aVPZjv ¹ guovv ¹½¹ ª ÐÞìíëëðëêêççîêìîëéçàâæÝßã ÅËÏËÏÌÕßèëðêêíóòôõõ ùñóñïïòíðíáÐƪ x ²½Á rlX k ª ¹ ¹ wf V w v Ç Âµ lalkhmdbek r N z z lfaTH CDFHRRWPL G 1 01C70LAH BH779O HTKbaKdIHM 9 iv Z aha WVc Iw ntn JJXYTYofgqd aspsxhZ u XcZIJS5 TaebpaZefT SSkZeGË ÌÄÁƳÁ¾ÌÄÐÏÅà ºÂÌÌÌÌà ¼ÁÌÒÃÍÕÍÑÖÏÉ o i B emuiy gI gBT S 7790 C P9B6 8 I85 0 0 y u 2 KC I6 K 5lnK F 3 MHO ACJHiymxw v IVitmespx vv qx ³ º ÐãëëíîèîðåæìëìóðíðìêèãäçÞØÕÌËÐÍÏÙßãæéëìñôóôñõööóôíóííïïëãÒÁ¼Â ª ½ u y v jeq ¾ÊÇ ucz njg clo Qb znukxdYNLOGS 7 4G79D I22625 8 798 9A IU033 HNPKRJ9V WND U ZMQ DVcU7ZRdbVP HRh x TZg n u ePFcX jjagdWiffrgmW VlsSYYPW L7YGMdQZrTWgVOf ZdaPÂÎȹ µ ÆÆÆÍÅÇÏÈÁÎÑÉÐÄ ÀÄÊÈÉÐÕÆÒÖƺ cVlvhklfQJ µ UF Gf 1 258 6 G A K12 Xj 8 7M Y 1 Kx A c 2 L5 7 M vK IF pgt ³ pO vojv v w µ½Äǹ µ µ ÈÜçèïíæëíëëèâìðìïðíïîéçâÚÙÝÕÓ ÏÕÝáàéçêððòñíòöôñóðîððìòïíêÚÍÅ ² ½ÁÁµ vmlVh ½Â³ ehj i q ½ÇÁ sp yxutqk kQVxj wmr s d 192B2E 6 Zae A C EZY0II5C2G 7 48 6 DF27B M BXB8ioWCTjH MOCSZFZ JWVSTPNDN z va aPLLQUT x yfi J XfW YO bor R G PWKQKJZCBaRIeVTa Y XYed aaÈÊÀ½¹ Îƾ ÍÑÉËÕÑËËÁºÃ ÁÂÍÒÎÎÎà dfv wpq Sft 9GB 1 GE E 3 8 O 0 W 1 5 0 Q R X Vb 8 AC RYKj FD Pdubgpt r enl q zty ³ ÂÆÄþ sy ÆàçæíëçíìêîêêììéïìêóïçìëÛÚÙÖÖØÓÖÔÎØÚ ÛãçìîîíîðòñêíìéêîíéíåÛÒÄ ¼¹¼À qhl Sd ³Æà uqgYbYcw À¾³ ytg qwwsomqyy G um lm jWHH7N 3WP FN lN7B 1 PP8B7863 8 6 LCC 6 46 dmYow lTK RAxnOM AK O VihFICA dbi w xxxdRSLQ g tgijfXRjgegZ TQf m SRTBGCMKVJSQVYYD qWRfW Z SbYWQÆÉʽÉ˽ µ³ÂÉ ÀƼ½ µ Æ ÌÅÊÑÇÅÀº à º q qtuxt c dZWl ² m I C N C 3KIg tI Xefc y ugB juz ª v r ¼ ½ ª ²ÐáêíççíéêðëëìéíîëìñððïêãçãßáÛØÚÛÙÛ ÔÜØÖâììñðíóôïððîòðíîïëêæÔà ² ¾ ¹Æ½ s Xc ª Âó scRd b zy w lsl pvtu R ngd ncl lfdI GC 2 E 1Q 5 0 961D6 0 E ³ ½ J FXlsdCJ Xd UIUdJHJEM fNThNFBB tkhxTWqf s cWb oi rskkdXpryrePcK fV XPSRCKEET hca I TT TOgeeX AW UÐÇÈÏɾÄÁÃÆľ µ ¼Ê½ Àà ÇÒÇ ºÁº µ² w lgin d o x tizv 36 2 0aQ TJ91 A 2 1 10 14 84 I j q 10 OOIHDGMDD Q N ZSUoWFcUN ¾ ÁÈ ÇËÃÍÏÉÌÓÑÆÇÃÁÁ³ ª ª µ ª ² z sjngin L R b 8 Pd 4K3 1 0 QR5 YjdW QU KPUJUYMFGbq etgs z woWTgq n ª tw ªÃ ¹ ³ ¹ÈÑàðñêìççíëêèåäìïîôóíëíååÛÔÝÚÕÛÝÕØÚ ÝÜÚàéîóóðóòòôôññîëêîïãæä ǹ ª ¹ ò KVv ¹ vUqidhv ³ rrvhu aOVdbu p ft yg T0EZOAGFFS4 3 B qH N 2 884 IFC45E4Tm OK HYRW4 N µ¹ªfUOKLRVhR SCDIOF X fVgqstxnWFZacjs bVUmcksNXhYfismwwv g XYcGK p HRFVTTOKHUJU abXNQdenk RcYÉ ÂÅÂÈÐÌÏÒÍÎÏÉÔÖÍÏÎÁÃĺ ½º½Æ¾Ã ª nu p o qWr FFJu W 40 6 I FWEO2C BE PCY QKL MA ADbY MMOCXehszrvp kzkJJ dnx tld q y ² x µºÔäçëíççíèèéçåéëîõôôóîìíåâåàÛÝâÝÞÖ âØÓÞÛÛêôïîðïñóïõñéëðéêçåäØÇ ² µ ª ² z a ª µ vlkfbY tqy ¼ ssez oq j t Ugnr rdU rr 6KH1 GD7XnxZRaSUYUP yuQ 6 PGA E 777D 4 F98THGJFOc 52 Ge iA NCY nlaVXSOBWKFU LCak OE RTihklX rgvzfYc prcozuw rl YNWN b QX USOKOSURp BW icdba µÉÆÇÐÅÆËÎÇÀ½ÄÍÎËËÊÆÊ ÁÉÄÈÊÇÆÇÅ ½ ² ws yjfnq mt pO 1 8Jq V I50 6 O4IMMMG 3 5FYc D5 PhaGAZH5 HDC8PP aMH Hir qmnht ZNLfun u vxnvvg s y ½ÎØßêîèéçæèíæèëêìðóóòîíïîëêãÚÜÖ ÛÙÖÜÜÕÚÛÞåéìóõïðôòõõñëêçìëâèâÓÌÅ ª e Xl bdhU c t nmwef tpo RNYfux i q KVFQWY5BOGDA 9PYK PK u nC 6C 9 4 B92 D8T J5 18 MO KUKW hV 0 94A HNz COaWZikWcdc FQVAaeRSr HQI PXvmaofhrpnmo ofafeuvs r uYPcSETTMir aMSL LY OcKLGf XiXX¾½ÄÄÂÆÇ º Æ ÂÊÉÇÐÏÌÔɽž ² ¼ r lszxKM 0Ct Jp2 2 cRHLNPWiUF C H61 2G N E R3KL QYN HRsUcvo f lUKT c v yl tu o nl ª s ½ÈÑßäáèæâêéêïìîóóîóóóóóïòòíëèâèäááÞØÚÞÚÜàèïñîðñðîíèíñìêäâãêëéèÜÊÅ ¹² t Ze tc eXVrrk ª z uzcjsprkVgj OgZhy ckX ea IPakgcUD34 762BSj fG 3 N9 AG6BE87 CT SJJHZ X 8 MCbRTNmnSF IGGUIN riw MSP R FS vjIOK CBXFFKIFZYIMQP hp Yo mz MIXat tzin xov mguyz s s ÀÊØÛáçáâéêêñííðîïóñòõñðññïíìåêâßáÛ ÜÝÞåæåîòïîðîòóïðóïïñêëíçèîêàРpT Vq kk btc nkwqokpocx ahjcT vmdtotfd pTWJYq MA G3 BPdvPJS NZRWE 9RFB EH P6N25 AFTL2D EXQdC 4 DQG bdk G 8 9ED h syhMeA xxabVRMISku FglqcVcUYi cgqpfgrgfn cfdy oeT ZIgmmf CTI QMUTe XZNH XÈÈÒÐÇÏÓÌÌÆÀ½Å½ËÑËÐËÈÎÓŹÀ¼¹Å¾²¾ÅȲ ª gr ¹ yiZ ceZ 0 Y XI T µ¹ A1 6 FDD 2 190 G 8A CFV Y7c hVVhYKIQ ZorkZa SHMVqLagukq XUM TQgnfhXimehWTLgxjafhIUIT r EbQBRA LJOgP LYRÓÔÐÐÑÐÎÏÈÃÎü½ÂÄÇÈÈÍ ³¼ ² ¹ ÇÈÈ ce z µ º w oQSGO 3 0 5 A sP iK 10 0 232C269 2 4 5G HG3DKQMm QCOZbQV yXRpt fGLTVlpg do l cdhkq ÀÉÊÑÛâäãâåíìêòñìïóòóõòðòïòñìéêçëëÞÛÝÑÓÛÛßßâêñïòõóðñïðôòëíëêîèèîìäÛͺ bP Yx rmfmj YSKr jne los sk ebRKt nsm Y RPL7 SVVkT9 sLU 76C IA9C L HI7G60 FTQ XRhNWTQEQG EVYUKBRh KghS IW Xw uegP ª dRBPL lg k JaZP ZQgjfmXXQWCVWGVW Y Z qQicOQi hf decSiNRbO bK VGHVATF SYW ÖÑÔÔÍÓÍ ÃÎÉÆÓËÐÒÈÉËƾÄà ³ ËÉÀ wpv ² xzjjkbP 5 4 6 7 2 H c W 1 6 0 C0 7 9 6 C0 09JeR v zT 0 v W 40 I MGSY 7 23992 1 IJLon F NRLZqlz w i FOV blo ts kZyz ËÚÚâæÜàéâãææìóñóõóòóïîòïëðíæààØÛ ØÛÕÖâççêëêíðîóôñïòñïñèçéèäéçêêâÙκ aYZ t h weqb ZX qbuk mxly YZfWRRh º bfOYKF6Mb xo YQBE Cd me F5 IG9 E 8eP FAIFL6 C4F5QX OM FddEJ 4 A9 1 3 6 KNAD7 5 be qQcZcQ pw l uaQK 0KR GDAFUixvT MXThkio k qmV CDNZaUhy rytn fw ÌÙææÜáæàãèäêðïòõóõóñðôñðñìéèåßÞÙÚÚÙÚáãèííëîïïïðóöôòõöðóíëîëæêëéáÚº lTTXjvz hOQXSXTVX so i qkk qSVacbl À xfcRUEM5BFh RXARBPBYB DS1HZD 9 3N FEGNJddODX Qjcs kbqqwx YKG KF5 D4J 0 5 HH AXMuc CNUT hwts smbEHVTOOWt pt k vchz ¾ z ÍÝâàäæàæääïïîóôóóöóôôòôóïóïçëèßÝßØÚÞáèíìîðííòîîòïïôôõóðííëéëêçêãÕɾº¹ o ZTcx pfc WX tmjgh l gRb XRp ³ nqidWSIDAOMT x B 1SPhhQNF13 8CPFJ BRB BOOIX UVPHH16 7A8n21fS S11 4 DI C D 7HA D a GMSPSVUWsy rKENTTxli y nqlpbc z µ ÏÖÞåèãâÞãíîïñóïôóíóñóôõòòóîíêäâÝÐÖÛÙàääçìïòððóôñóóòõøðììçêêèîòêäÜʳº lWWemt dikb nWGmyns y fbcx wtjT RSJSdr xvd gyJK AR lg WNN wxNOL IYVVXFNFV FIG95FE6 vy sbL cHWR jaIQNCHKIW SCNRCUSQcNigTcbSSkZWrIY teghdi cglpo e W gltsiijfm d KTZbYa ceOS KC Y YÓÑÓÓÑÔÓÑÓÑËÌÒÌÌÏ ÄÁ ² ½Å ª ¹ÌÇÉÆÀº µ µ¾ ª ucGH 62JIHEC DYIHCFWcoagpNMTYK 8 5 QVMMEI NcbSHMNW CKAUSfu cONIUHS UH4CEGQUgWia h Z VJdQZ mZvmsQhocefoo l ZfknrydbjL oUCf q UcOi LPJOPb Ð ÙÐØÖÔÒÌËÒÐÎÔ ÄÐÓÌÉÀ ÈÐÎʾ ÂÌÑÍɺ¼ º ª² µ oSRQJGQN YO9 O 6IhJGWKQJQI NJS NJ HI LYL FVOQ RGMKif ib Ybh be PWl w rwocYqcZpnns dfOlo ylgeSPMXMOYRbf R SHZbRX KVN ÚÔ ÛÖÕÛÑËÑÔÑÒÍÈÍÇÅľÆÓÓËΠ³² ÃÍÒÐ ³ ² nliNHFFQWA3 28 c 5 05 2 9 H5B 5 BO DK6E 7PJH8 GWG e O I 4K H JO ZkaOHVS us imkbHDKReghfq f fjTS f ² ª ÄÖÞäççíìéòñïôõôõ òóóïõôóôñðïðæåìêçäÛÝâåëòîñòñðóððóïïðïìëììðìéêïêêåÙÍà waUZ ºÀº zqvc c fQVOqnlsnio jg jSLOk ¹ njbZTJ 8 OceMQC BVZEPKJRoSalh XI AXDBODVXUXRNUNTe UdUFdOZOKJUUYJ oe nftoc ri Kf nclraj e YtgsbO XjtVu cWD YFDS Ogh g T i gnP g ÕØÝÓÖÝÐÌÒÒÏÖÔÍÖÑÏÁÂÈÓ̾ɺ ÎÒÒÑ À À¹ fhcZMI csxQ 3 i 7 1 5 963 8EKK3 34 GME7 4 H KK9M71 NImV QTm bOMYSToqt oky DGI Ylq y oX XQHer ÅÐØâåèììíððïñðòõòóóóóñòòôóðóñïìëçëèßÞÝÝåèêðóðóõòóôóðóôóñììðìîíæéðêçÞÖÊÁ lSTlw vnnXtgYXcadgbtoUdc g waWNYu te WPF JLRd DRV OCBEJRO 8M IZCVJBJHL 8jpeSJ I3 4B 078Q NNRoN F9 GEAUSKYOVtajXWY d V VRRZGP AW Lm rYof wsaa IUN hYKiV r dd eqfNfXWcgbf Yj WUgRTeQU Wk c hp okg d ØÕØÖÒÏÔËÕÖÔÔÜÕÒÖÈÊÕž ºÅÄ ÇÔÕ ÑÇÀ ¾ ¼ xuzl bD eVGO FXB JFNTXO RF ZRYLXa R gRjJPcTbA iU l nzpjdm ybkbQ RTbb TcPonp lZbZ WaogimgebeaLPjc V qqexsgoqj V ÕÖÒÏÑÎÎÙØÕÙ ÐÔÛÌÐÌ ÌÆÅÐϼ³ ªÉÏÏÕÙÒʼÀ ¼ÈÅ ª ² uyVLZ HD 0 4113 4 3E OANF 5 BLLA6 2P N I86 6 7 HF 9 rJC8ZcLW MJJXRio Y jfNZ JPZ abvi reacX px ª ª ³µÂÒÙÞæéêðññòóïôôóôöôôöôõõõõõòóòïìéâãâÛÞääêñññôöòôóïõòïôôîïìéîôñóðííïìîêÞȺ ª rdOUzs ª p d SQOOf j vjrgml qd yQPKZJ z k GFE P IP9F4 H IG4 8B wcbXG B8P KFJObleeOHWVXfggiab Sh da SO XQ ejimioeXhxpmfYWPGVTicI wSZ ZO bIlpdz he cf IdmYeZ jdbohvoncqmUÔÙÑÉ ÐÑÙØØÚ ÔÛÒÒÔÑÉÑÊÍÐÈ ²Ô ÐØ Éê ÀÈÅà ³ r nDGAZAG3 34F 4 0 Sc 9 1 4 30 C 6 5 8 87 C4 33 3 NVNGf W Z M l9DM g glok HAOX hTy u cUT oq ÏÙáéììóòîöðíòñòô

  Original URL path: http://www.efg2.com/Lab/ImageProcessing/mandrill.red (2016-02-14)
  Open archived version from archive


 • RKFOUeZ jxv l sfhOP ½ÁÅÊÍÇÃÇÌÓÒÑÐÉÔÍÐÓȹÂÅÅÃÅÆÉÇÃÊÆÆÅÉÆà ÂÄÃþÁÄÆĺ µ ºÀõµÁÃÇËÉľÅÇÈÇÄÂÉÇÇÂÁÀ º glsu YZgx o ² ÆËÉǪ w ª ¼ Ѿ ÁÇ ² ÂÏǼ q ÉÀ P ÓÏÉÐÇ uu Ta x à ÃÔÇÓ u izZO B M bRKN ² NTj r 9 K v TX º ªq iA U vQ2 hY D renaYLZ ¼ rT g2 4A J 4 75Jx µ pm LCtµ yP G ÆÄÈÎËÆÎÑÓÖÖÕÓÌÀº ÃÆÉÆËÇÂÁÎκ ÃÆÈÉÇÃÅÈÃÁº º ²¹ÃÆÆÃÃÆÄÀÁÁÂÂÄÄÇÉÁÇÁ¾ÁÀ½ Å ² ychfb xTn yy ct f x ºÍÕÛÕÑÑ ÖÅ v ²ÑÝÑÁ µÌÓÊ ¾ ³ s ³ ibm k ¹² pMEx ÊÄʳ P hTSS X s rTglUE1 9A2YhYqs ar J o µ yhKZpX fvIO okJ ª zO3c zx p ¼ÌÇÆ ª opM8GI ³ oND QV FDV e J2Z ½ ¹ºº t à ½ ÁÀÀÅÄÃÆ ½¾ÃÆÌÉÇÄÁÁļ½ º³µ ÀÌÄÇÁ¼ ÅÀ ÀÄÉÅ ½ÃÅÀº ¾Âž ÆËËÎÎÌ eG HajSS bmlcX YTMIHC CEACLDJLPTj omc gWodeT NMJKJLKOBJLTSHOMVTWmgr PivI8Ir ÃÅËÐÍÆËÐÓÓÓÑÐÎ ÃÃÂÇÏÌÊÊÈÂÄÅÄÁÇÉÅÄÆËÌÂËÎÇÆ ¹ º º ¾ÂÁ¾ÂÅÃÃÅÁÄÄÃÄÇÇÀÁ º½ ¹² ² ²º³ nPp lg ½ ³ µ zeq pµÈà ¼ µ ¾Â¾ÈÏͳ i ºÓÜÕØÜÑÌ yw º ÄËÐÆ Â Q4QE ¼ÑÚÍ u l dlKi ectPIaXkqmz Wd keUZu µÎÇ UVxttejd ¼ Oxy µ½º¼ tU Á ½Ó Àà us z x Z ª ¹¹ ucdK9 z8 3 EC str w ²µ½¾ Àº u ¼º² ¹ ÂÉÅÀ À À¾ÅÅÇÉÉǼÀÁ¹ ² ÅÆÁÄÄÈÅÄÁ¼ÀÃÈà ÂÂÈÇÄà ½ ¼ÊÍÌÅÅ jKRVINQUQi QNXcWLLINFSCCHLTNONUNbz tY ora jl MUORVLNNROYPXTHVYNYW gjLScOEN ºÁÄÍÎÇÆÑÎÓÕÏÑÑÅ ÄÂÆÎÒÊÃÅÈÅÃÂÂÅÁ¾ÆÆÇÉÄÈÉÁÁ ¹ º½º¹ÂÅÅÆÁÅÌÆÈÀÀ ¾½ÃÃƾÂÃà³ µ¼ ³ ² dSx YaV q ºÍÎà Á ² ³ ª ÇÀÀ y ¾ÖÑÍÅ xj k rg w TE qmgTI daf ù Sb w e uj cRM w RQuXw v lL S º µ ¹Ì ¾¹ mo ¾Â ÄÁ r ÎÍ m LWp v AGb Ä r5L mVlswY E s pq q ²¹ ¾ÀÁ½³ µ¾½Â¼½ÃÃÅÆÈà ÀÀ ÂÇÊËÅÈ ¹³³ ¼Ä ÁÄÇÃÈÆŹ¼ÁÁÀ¼ÄÄÄÊÉÇÅ ÁÀÃÆÊÈù lZfQJMJgiTNa aUMSBUJ KDDCCKVLQMchzv gajgprybXR OOGRRLSRUJHPTNYXnZ yTXLIPO V ÂÆÇÆÅÎÏÏÖÓÔÓÉ ºÄÁÆÍÉÆÆÆÁÃÅÄÀÂÄÈÊÇÍÊÃÂÅÄ µ ² ¼³¼ÂÅÂÃÅÆÈÅÁÁÁ½ ÂÃÁÄÇÇÀÀÂÄ º ½½½¼ r qM b ³º p ÁÇÉÇÃƼ Á¹ ÖË ¹ ³Å t yKMOQ ¾¾ z µ dQ cq À h UWktwp e KY t 6 GfeGTsz nXm ª o RO2Rm U FIY ² ª ³ l D h fd ˳ y k jj z ³ xwD x uf 84l GWuK FTl ³ ÁÞ¹ r ¾½Ä º ÁÁÃÉÈƾº½ÂÁÃÇÈÂÂà ½ º ÄÅÈÂÁÀÂÃ Ä ¾ ¼ÅĽÂÁÁ¼ ¹À¼ÉÉÆÁ bOTPl O M xyiglLNKN NMFKFBCJNLTQbqulgk qr obQ dXhXOJLOEGJUPRKLHaISjh RTqYGU µ ¾ÃÇÆÉÌÏÔÏÓÎËÀ º½ÄÅÄÉÊÇËÉÃÃÄÀÅÄÅÃÃÈÊÉÀÃƽ ÀÆÉÅÅÇÉÁ¼ ÅÂÅÇÄÅÃÈÉÄÄÅÂÀ¾À ¾ À½ à lspshgniXgxt µ H das ÂÏÏÎͳ ³ µ ÁÊËÀ ÉÑÁ¹ jp r ³ Zh ² c e cht ¼À Xu x b k eqprgSbh uvlXe hp jpekru i z t l ocRPtiq  f YMHE sOE le V GJ lt qV Fvs LS G HFIMNRb XhwT ma U UYMHLVSGKKVQKLQYe qKPC a ²¾ÀÅÌÏÌÐÍÏÖ̾ ¹½ÆÉÈÆÊÉÇÆÇÁ¾ÁÀ ÈËÉÈÃÄÄÂÆ Àº ºÀÁÂÃÁþÁÄÈÈÆÅÃÀÁÄÄÄÅÄÅÉÄÄÄÁþ ÁÁ½Ãà ¾Á ¼½³ vX t xW uk M w K ÐIJ ¾º²³ Ðƾ µ³ t Ä ÁÓÌÕÆ vrWlve µ µ³ ee ÆÊ w sMXVFT v p sbbhgpcL4G vOIPD fa JD FLjylNR6V CECG k cr µ kH ÉÛØÅ d Zjmih lc ÇÎ w mW De y t LPUkM4 H cP Lt 7CMo mk ª ½Â ÀÇÇ ³ ÃÀºº ½ÀýÁÃÁ¼ÀÄÇÆÄÃÂÀ¹² º¼ ÄÉ˽ÂÈÄÀ¾ÁÁ ÁÆËÂÁÁÁÅÄÈ Á¼º½ÎË jGMITcgXb lYWh aNKFDACCLKCCCHPSYR nS p q QYVQSIGHSULKFOHOXIQ lhGWWTQXIT ÁÄÍÊÊÎÑÕÓÉÅ ¹ÀÁÂÈÈÆÈÇÄÆÁ¾ÃÃÂÈËÊËÃÊÆÈËÁ º À ÂÄÅÁÄÀÆÊÆÆÄÂÃÉÇÄÅÅÈÊËÌÇľÀºµ µ¼¾ ¾Â¾ÃÂÀ nzx gi yk Àº Ymj y ÁÍÍÏÉ ³ ÛÙÔÞÜÈ¼É npbZis ªÔßÒ¼ w ª p Æà ÄËÀ lQHf ÂÏ R ldgbYfkh X0W G Wl kl rJ FLb ap S Yff8I 5 3 mr Ó³ fl uYPO È u00LLt Ç vEP i z µµ ¹µys ª 32Vf J vG ¾ SDs z i h JMJXPTNX eW c WYNL WZ KLQPEMGMJNZMGNKKeNXZJhkAZ ÀÆÉÓÍÌÐÑÎÐÅ ¼ÁÆÅÆÃÇÅÁÀ ÂÃÅÃÆÊÍÎÇÌÐÉÅÄǺ²ªµ¹ ¹¾ ¼ÁÂÁÃÅÇÃÅÇÆþÀ¾ÂÉËÆÂý ÄÀ ½Ã¾ ½ÅÊ dEabv l tª µ z  ªº w ÅÙËÄËÎÒÌÐÁ s ÑÇÁÁÉÊ ÅÍƺ rK NzªÅÀº moD1NTc É w Y µ gXE9QT UY MXh JMKEQh fDg ZYddUWs t g ÂÉÇÈÁ kh µÍÅ v u f yDC2q u g Two t Tb OCb ¼À¾Á¾½ÃÈÌÌÇ ª³ÁÃÂÀÂľÃÆàÀ½ÁÆÆÅÄŽ ¾¹ ¼À ¹Å ÁÍÍÇÄÄÀÆÎÄ ½ÃĽÀÀÆÃÁÆ ÅµÇÊÆ ATJSf O aRLUfSDMIIOGLLB K OOTYISROK bc RX agYLT FDQRNOJ RHQSNL YgWc h BX ¾ÁÐÔÒÑÌÎÌͺ ÀÆÇÅÇËËÌÈÁ½ÆÇÄÆÃÉÌÈÆÈÆÈÍÐÄ ³µº¹ ÁÄÅÁ ÅÌÌÉËÄÀ¾ÁÃÀÆÉÅÄÅÃà ¾½ ¼² ªµ ¾¹¾ÇÆɽ d nRv ¹ ³ pUXk ed k Á¼ ¾ºÂ¹ ʼ zu µ uiQt ² vjq m ÅÄÀ ª¼Â l Á caolsHGRMd QE cY ¾ Á¾³ W YM9 3 C AFu ¾ªpbFS S RXXVWcfb SW Yt ÅÌĹ cy ªÄÉÊÁ ¹³ UG SRD71N zG BOss wow VLE8IgYfsW ¼ ÄÆÇÆÆÅ º ½ ÅüÁÅ ÀºÀ¾ ½¹¾ÅÃÄÃÀ ³º¾ÀÅ ¹ÁÀÅÍÆÄÇÇÆÀÁÀÀÁÅÉÇÇ ¼ÅÄ ºÀÃÅ wXa mW chYPY MRKGLCECLHDEBFHUOSKNYrfPPVkg dc XYNNPQXPLEJLCKLRWOFJOYPidpdx U ÃÄÓ ÍÊÏÒÏÍ ¹À ÃÆÇÏËÌÉÁÁÄÅÀÂÅÅÈÇÆÆÈÆÆÈÁº¼¼ Á ¼ ÁÁ ÁËÇÀÈÇÀÇÅÀ¾ÀÉÊÅÀ¹½¾ÂÅÃÀµ ÆƽºÃ¾ l wf µ jr y i ÀÎÄ ² µ ªµÆÅ ¼½½ ½Ïº mbQ à gKTPGPTqTS µ¹ aVaUfna ooh aFQ 9XT XcrXl t KEIfx qO 6M ZcNQD6 KCg o ² eV JL Ë shs cFX H H µÑÊÅÅÄÌÍËÁ rb v r r s iv X oVoY Uj T FO v jR Cz mª¼ÅÆÃÅÅÄÆÅËƺ u ÄÆà ÀÂÄÇÆÅà ÀÃÆÄÀÇÅĽÃÁ ½ ¾Â ÂÁÂÊÌÌÍÅÃÀËÈÉÃÀÄ ÂÆÈÇÅÇÅÃÁÅÇÀ gaOPPOQ WISTIHRUDKMOPJUB PLKMZ Zlg hkbgkkh XaTNXLRZYHJ JOOYURRLMYOLXkgYP b ÄÌÒÌËÏÍÎÓÇ º ÃËÃÉÌÍÉÇÃÃÆÃÄÌËÁ ÆÎÈÆÆÁ ¼ ½ ½ ¼ÃÂÇÄÃÉà ÁÂÀÆÈÃÁÄÈÍÈÉÆÁÁÉÀ ¹ ª ¾ ÀÅÄÇÇÊÇÁ v zgE u p ÎÖÑÅ q yh zhwoY ÀË ¼ ³ ª ʺµ ¹È ÉÓÄ ª X CUY f Zi FVUIk XWY0 C7 Ql mDVYUOWC XDP3Cs Gey Ä a Q ¹ LAPC QAsZ0 NYu n x z iz zsNBh oXXR nfWIi p ªÃ 0 Pgx m ¹¾ÀÃÀ¾ÁÈÄÃú ²Ä¾¾ÁÄĽ¼º¾¾ÃÅÂÀÁÉƽÅÊÌÃÂÁ µÂÂÌÅúÀÆÆÎËÄÆÅÇÅÇÁ ÁÇÃÁÃÉÅÈ º¾Èξ MQQSYXkVRShXOGKFFIQNMFBCBFQd P cW ffY f gqRX JMJDTQGPXTHOKLT OU URk d L S ÇÍËÈÎÏÆÐÓÄ ¼ÃÉÈÈÇÆËÈÄÀ¾ÅÄÅÎÏÉÈÆÍƾÃÆÀº ž µ ½ÅÆÃÄÄËÉÅÇÅÄÃÃÁ½ÀÃÈÊȾ¾ÃÃÇ º ¼ÀÈÈÇÂÀÁ½ ² t ¹¹ ft ÈÔË z Xw  ¼ÆÑÏÔËË ¹È Æ ÁÎÓØÌ; r ª x ² widuLSkFXC H se6QKYh ³ª U LYv ²mC Sr yN z n iRh uTN uIx ÖÚÌ l GIZ À VHf p Nn hX 7U m ¾ÂÄÆÇÆËÈÇÈÀ¼ À¾ ½ ½º º¹¼ ÁÅÄÀÀÃÂÁÇÅÂþ¼ ÀÊü½¼Ã¹ÀËÉÅÆÅÈÇ ¼½ ÀÁÀà ¼¾ÀÆȾ P ZXY W odJSgRSCMKHKC CGHJYMGD MUTWTLUSut iul bh m pffWUbPLQWfKKQUieQf fd E ²ÅÉÉÍÌÊÌÕÆ µ ¾ÂÄËÊÆÊÊÈ ÇÎÉÆÈËÍÇÆÉÊÃÀ½ ºÅƹº ÁÂÆÆÃý¼Æà ÄÅÅÆÈÅÃÄÇÍÇÉÉǹ¹ º¹ ÁÃÃÀÅǽ¼µª n vcPu t ³ ²¾Èʹ º¾Áà Âƹ ¹ÎÅÒÑÑÕØË w ju ea ai s tv Âȹ Å qe dBP5MN rS75CKF SaVWhk vS7 I9 L 9o iz H L P f ¾ ÇÒ³ ¾¹ ³ ª YR f M lv mg in 5 FXV bLb hFN td ² ÂÇÊËËÊÆÁÀÀ d ¹ ÁÂÀÁ½½À¼ÀÂÄ ¾¾Â ¾ÀÃÇÆÀ¼ ¾  ÄÁ ÂÄÏÉÂÅÅÃÀÂà ÁÁÀÃÀ½ÂÅÀ ÈÄ jdxgUcXGYjkRSKDOIGFAC PpINQP S o a q x my a QQTSPGMILHGFFSPRhceffdAb³ ÃÊÈÅÎÐųµÀÅÆÇÉÊÉÉËÆÀ ÃÅÉÁÀÃÎÑÊÃÀþ½À ¼¼ ÁÉ ÂÎÒÔËÇÄÉÆÆÉÃÁÃÈËÆÉÉÈż½ µ ¼À ÆÅÀ ª khV ofe Á ª ª ÆÐÍÎÍÊɾ Æ r mi à ª È lywffu ³ª xZgTT WUaSZeUIa c gaelEuM WLp fdWQXXP y eFA 2V 3 l µ½ c QYV ºÀ ºª 7 f Fzff j x ¼¾ ³½ ª ª ³¾ ÂÇ su ²  Zp v² p Tdhym ysPcV Ne zEC y bshNn x n9I WRY Tan lr Á j tl ffNA o Áµ ¼ ³ Å l qz rYwhyzn ³ªÀ¾ÂÎà ¹É º ½ÓÓÔ³ X o bu wce t j G ZUHo XHi ² epzTVJ om P8 2 PH I7SgyzEUnQixuHZrjh zz ZRUYVP ³½ s ² ³ 34 ªÊË h ov 2T Y v ľ ÀÆÇÆÄÄɺ g ¾¼½ÅÀÃÂÁÄÁþ ¾ÃÅÀÁÃÃÈÉŽ¾½¾²ÂžÅÎÍÇÌËÌÉÇ ÂÇÆÄÂÄÅÀ½ÂÉÀµºÌ½ FUSfb atza b SVHNFVLHGCCEBITWR Xasn uoosc cm KZWL STMOMJ RZNOF JF Pa g La9 ÃÇÅÎÎDz ÀÅÈÉÈÅÈÈËËÉÊÊÇÇÌÊËÇÇÍÈÃÁÁ ¼ º³ ¹½ÁÆÂÂÃÇÉÉÈÂÅÇÅÇÆÀÆÈÄÅÆÅÂÈÈÆÄ ³ Á½¾ÆȾÃÅÄÁ º wjZegTG 0 H De ¾Â w µ o nr ª y u ½À¹Â ² f µ ¹ÌÐÄ z o x Vei U Zai viVA CQB R wTj µ nz 6 QAD 9J MSZX 2Sx Y 2VRbl uJbj ¹½¼ Z g dI8 s Ê Á wr vlRVx M G7 Qa UP N bS ½ à À¾ ÁÀ µ w µ ½ÁÃÁÅÉÀ½¹¹¹Àľ¼ÂÄÁÆËÆÃÄż ½ÆÁÊÃÌÊÒÓÓÈÊÉÅÁÀÂÄýÂà Áü ¾ kX hTjkbZ qGZGJLGHSKMH GKMI V ZQQueb z dsYTgfWPZ MORSZ Z XVQbTHB ÇÅÂÌÐ ¾ÃÈÃÄÁÁÀÀ ¾ÆÆÈÊËËÅÀÅÂÅ ¼º ÀÃÂÀÃÄÉÍÎÈÇÆÆÇÍÆÆÇÊÇÊÆÂÁÇÈú ÂÁÀÃÅÆÀ½¾Àº p uy slqcs W Zq x ³ À¼À ÍÔ Ë Á² ²ÈÍÐÕÚØѺ ²È i px ²À ¹ ª zilnp ¾ oc ľ t vyvn x W KA23FCP 7 p n A1J8 mh fniWZa ssVy Em À½µ² mq kS Z ºÂÏÕÓÄÁÇ ¼ gL8 SRugos Tio T X SSCXU q Z ³ ¼½ÆÇÄɾÀ ¼Â½ ½ ½À¼Á¾ÅÃÀ ¾ÃÅÂÄÅÇËÈÅÊŽ¾¼ ÅÂÍÉÉÇÑÐÓÔÑÈÈÇÂÄÂüÆÉÃÀº² mUZsZ TQjIVLgPDEHEHJY C NQ P ZVljmx ³µ gm pb y ie O g iON PcYX iqSbWOJH ¾ ÄÅÎʹ³ÀÅÂÃÂļÀÂÄÅÂÃÄÁÉÌÎÎÉÅÀÃÃÅÊÄ À ¾ÁÉÆÆÈËÍÎÆÂÃÉÆÂÆÃÅÈÉÄÆÈÇ ÄÄĽ ÀÁ ¹¾½ ÂÄËÌÊÆÁ ¼º mmfbun oifenz ¹ ³ ³ Äǵ srli ² º oHS egZH ³ whw jC k ÆÁÁÇÇÅ sqgiaKdTi nO Ia Ii UtW 1 GZOLz xn o UPP 7YeSV hWX kXrSc sa ¼ Uhwg wz ÀÌƲ XMIBM IC C2S ¹ ¼ÃÃÁÂÁÇÊÁÂÉÅà p ÁÀÂÇ ÄÇÇÂÃþ¾ÁÅÁÇÌÎËÊÈÀ¼¾À½Ç ÇÆÈÀÍÐÌÌÉÊÅÊÅ ¾ÁÂÆĹ º³sJNTQzbS THZ IHHCBJE IHCAGVXU WWeivtx vfjvojqmgXacadPVSP Q ZWUYYQ Web ÃÂÅÍËƲºÄÄÁÁ ÁÁ¾ÂÁÁÇý¾ÉÔÏÑ; ÆÄɽ ÃÇÈÂÂÀÄÈÃÈÊÃÃÇÄÃÈÇÇÇÃÄÊÈÈÅź ² ÆÂÀŽ¾ÁÁÆÅÅÈÂÀÅÃź tfMR cRCc ²³º¹Àà wg ² µÅÏÖÐ pRWjp p c i ZR q ª t y hcTar WuchX etp JP D 1 s u ¹ºÀÄÄÀ¹ÀÄÈȼ¼Ã¼ ³ ºº¾µµ¾ÅÉÈÃÀÅÃÅÈÈÆÊÊÉÌÍËÊý ½ÁËÉÇËÌÂÇÍÍÂÃÈÄÉÇÂÃÁÁ À¼ µ DcF4Q g ¼½Á½ ³ ¾ÂÂÀ½½ÁÀÉËÄÄÇà ½ ª ¼½ º¼ÁÄÅÅÂÂÂÆÊǼÆËÆÈËÎËÁ¾½½ÄÊÍÊÏÇÌÏËÍÉÊËÈƽ¾ ÄÁÁÅ XPVS HGS ifiLRKNBBCB MO ELQLAGN d oak w S p ulak Y vXphrR USg UaxddubS ÇÄÉÉ ¼ÀÃÃÇÆÃÁ ÄÃÂÅÆËÎÐÏÍÈ ÀÀÀÄ º ½ ÃÉÆÊÑÊÍÆÂÇÆÀÂÄÄÇÀÇÄÈÆÇÆÀ Á¹² ² ¼ÇÁ¹ÃÌÄÁ¾ÂËÊÅÁ¾ üª oogexUx WMx obRQgYM YhiM ut y X l ª q ² qYOC4GGAP y vuc o v ÁÓµ v k up AhbxpXH WaJVA w k X 8bv kXbiV uWW y gNBQ ¹ cWt evhBYRb ¹ g a ZTu gw P Àµ S M1 Z 0 Pr ¼ ² ¼¾ÆÀ½ÃÀ½ÅÌÈÅËĺ½ ÀÁº¾ÁÁÆÄÅÄÁÈÊÊÈÁÄËÆÈËÆÃÇÀ ¹º ÆËÔÏÌÍÑÌÊÐËÂÄÅÁ¼Àº¼½Á baYWaWX cbMUMOOPJPFDEKDFDF IENZSU i mlwlkw lf t f ScSyh eaa u Tn pN ÁÅÄÇÁ² ½½ ÂÃÂÅÂÇžÃÆÉÃÎÐÎÏÊÆÀÀ¾¼ÆÅǽ ¾ÂÆÄÆÄÆÈÍÄÁÄÅÆÄÄÊÄÁÀÀÂÁÅÅÄÇÄ µ ÆËÉËÌÉÄÂÄÁÄÁ¾ÆÊà zq ecIPOG Yew w OHM JL Pu º u mTrWLZWe ogl x zs dLYUm ÇÁ ij IW I m ªª ² ogII AHD2Eg1 I aUD Fc p ¾½ s à ÂÆ ÁÉËÊÆËƾ¼¼ v ½¾À ÀÁÃÅÇÃÆÉÊÆÂÊÅÌÌ ÆÄÀ½µµ¹ÉÏÎÆËÑÌÆÆÇÈÅÅ À¾¼À¾½³ nc af UYTkTMWHNEDE A IBHEUQ f lrq vk aR ZecL RUPU ZGPQ KMYUK P ¾ Þ µ¼ÀÁÄÄÅÆÃÀÃÁÉÉËÎÓÐÊÇÄÇþ¾ ¼ÅÅÆÇÇÇÅÃÄÂÃÀ¾ÁÅà ÁÉǼÀÅÆÁÉÆ ¼ÅÊÉÈÈÉÊÅà ¼¾ÇÅ spV 8A2Qcptfq gEHVOBE 9Q º ½ª ÀÏÏÒͺ ª ½ gw z ½ µ YbaTgm p ugyay dq q c PdV il t à bb ti xOCGKDGda up y vq oY1GJAhE6 Kd o ³ C395hj jVSp É x k8zyX t zlj Á³ xmiL 9D ² 5V 2 3g q yE ¹¼ ³ ³²ÀĺÃÁÅÍÇÃÊÎËÄÀ m µ¼ ¾ÀÁÀÅÈÆÃÇÂÂÉÅÁÄÇÄÄÃÞÁà ¹ÅÁÁÉÔÑÓÒÌÊÂÅÀÄÅÂÆÁÀ ¾ zMbwmTSZqYD RbNHIFC O ADCD EB DMWdhnpv yedl aj fQbQW WZWRLIEVKKQkU bQK ÀÇÍž ³ ¾ÂÃÂÃÆÀº ÅÉÇÎÑÏÍÊËÉÅËÅÂƹ¼ÀÃÄÆÅÃÁÄÇÁÁÄÈÃÃÉÇÃÀÃÁ ¹À¾¾Á¹ µÄÇÄÄÍÈÂÀÆÉÄÄžÂÀÂĽ vjn MM WXIUXiiROgev xCLh k ² ÐÌ p ÀÁ¹ jy ˺¹Ã z mo xre gj nr iq jp tz wx zflpr unPfVXSz x WRYS 1C8lnzK 3 mY kdZ723Fn ePC UdOLnj d ½ÃÇ hRW onz g YUf u I bAPc haJ q PE 2IYXN M PImis lLL G BBMEKJLLHXcdv ² o Yhlej cYSYMLQUbRPFEHJLIRX ZOhP ÁÁ ³ ¼ÀÁÀ ÀÀºÃÈËÎÍÍÊÌÇÆÉÎÆ ³ ¼ÀËËÁÉËÉÂÃÅÉÈÅÂÅÄÅþÀÂÀÁ¾ ÁÅ ª ÅùÀÃÉÆ ¾Åù ÀÃÃÁÅà smJBO 3C Ox U qªµ ¹ ÍÕÓÑÍȵ vvx n ¼ÒØÔȹ xiSk zn Àºµ vSxm u ³ p º ycZsa Y hcw rpz vv qg HKT wk E552 4 2Ky À¾ vLB 5 UKIADhohR 8 p Ʋµ s md T zTF 0t ³¹Å ª ¾ ²²¹ÉÐËÊÃÂËÇƽ ² ½¼ºÀÆÅÅÉÇÉÅÈÉÆÆÍÆÇÎÈÆÄÆÁ¾ ÁÈÍÎÑÐÏÏÎÈÅÆÅ º¹À ÅÄÀ Vy LYdslicO QQIEFAJDEBNI AKOKUil ª qV W aaWOGKCNQOjMRKOKOGJUHRgPMC ÂÃÌ˹³ ¹½½½ÁÀÀÂÁÂÉÆÃÆÌÎËÈÌÁÁ¼¾ ¼ÀÄÄÊÅÄÇźÀÀÁÅÆÃÃÃÁÂÁÃÄÂÁÀÁÇÉÁ ª ª Áº¹¾Ã¾ÇÁ Áà ¼³¹À ÅÁÀ xNG BV ³ n YUheHO LNPu ¹Å¼ dp Ì dw en ÂÄ z ² x p rksr ² zyrghwwbykywlj z n ¹ q yq vm rdk sG6M9Ma nRYLT T Ag je ioXC 5 KFZSS Vhx ª pf nfZ K9K EO9 6 1 OyL 8c zb F w eoRG 3e µ½¼¹ ºÀ½¾ ËÇÇÀÁÆÌÃƾ w ÃÁÃÃÃÂÄÈÆËÃÀÁËËÉÈÄÇÉÈÆà ¹ÂÃÉÍÑÏÑÐÎÇÉÈɺ¼½ ¾½ ² wZjRHX VVXgTgcNFIPJG ALEAKEHSqXOWgg kbYV TcMS RXRTNLIFPDIIPMQcGDXdBD ÄÉÌdz ¾½Á½ ½ÃÃÁýÂËÎÌÄÉȽ¾Æà ºÁÅÁÊÁÃÇÇÂÆƽÂǽÂÃÀ½ÁÂÄÀ Á¼¾ ª µ ½ÅÃÄÊÌÌÅÂÉÁºº½ ¼¼² ³ zYOE gEOD X TV yªÄγ wu ½ j Ì mx ¾Ä i j zy xate º qY kwzhoqs y i qqx znobE JA dQSXez rgR gb l w Saf iwovp 52 KGS O Xtm x rias S 9WAN F HGEZIXZ ³ rx ldnXY UFOIOK dYNO ObXNJQRGBDJ ¾ÏÅ ¹Á ½¾ÁÀ¾¾ÁÄÅÌÔÖÑÁà ÅüÅļÁÀÀÂÁ¾ÅÇÌÍÈľ½ÆÇÈÅÂÁÁÅÄÆÅÁÁÀ¼ ÁÇÈÈÃÁÃÀ ÅÇÉÈȹº µ½ xehZP qhFG o pfp ºÐÄ q ¾ oqn ³ nipr z q ²² qtg wqv fwy uT ssutahqjh lRSfi ªªhp qeUq ipZBEE Hp l XS9 oi W JUyne i J 61 wF1 G y ra seXNDnv ³ ¾¾ qMD µ ÂÁºÁÁ¼ÄËÈÏÈ ³ h ¼ÆɽÅÇÈÇÌÌÎÔÐÍÊÇÈÈÉËÆà Á½ ¾ÅÉËÍÎÕÑËÍÆü¹ ¾ o¹ mcVWt TNJLGPEDFEGGAJCKNSGMNk il ogs KMP KGCHWMNNSLMIJHJJNLFCH ÁÂÀº º Á¾¼ ¼¼ÀÂÄÆÎÐÒÊÃÅÆÁ¹ÁÅ ¼¾ÀÅÉÃÅÉÈÈÃË̼¾ÃÃÉÂÀ¼ Á¹ÀÅÅÁ½ ÆÍÆÅĺÄÄ ¼¾Ã¼ÁÄ ¾¼ ¹ xrG upy gx ss i ³ mfrszz qQM d ¹Àº¼À ÉÎËǼ yx udld s v ½ÂÊÅ u wxgax yaeUfz r z feltx kTlpfx º vzqv pq z sQgaaYO Qnn M 9 K yeHgXRRa ËÙÌ up wRBScASpbj r GE 0 7O À T1 QA 117 CA JA BLC J HZVQXj q juoeLHPQXPFFLLKPDNJMNWNRNW ÀÇÄ ¹ ¼ÀÃľ ÁÎÐÐÍÆÃÆÀ ¼ÄÃÂÄÄÄÆÅËÈÌÉËÈÉÅ ÂÁ¾½ÃÇŠý ²¼ µ ÂÅÁ ÁÆ ÃÃÀ½¼ ¹½ pp wJGA8L HrsJM Fme TE Yvg8G3 7T9j yEScDnB6CH t YOG hrD GLw u Ca V5HB7A0 4I 6 J1 g ½¹ µ zM ³ ¾ÄÊÈÀÃÂÇÉÁ½ µ³ Á½¾ÆÆÄÆÇÈÄÉÎÍÌÎÐÉÈÆļ ¼¼ÎÑÌÏÎÑÏÉÃÁÆÀ¾ ¾À½ª P maSgWmf jfQSJTEGHMEGHRJWWPKUYKW i ls k o QHOBVb KM UDFEIB LQMH ÄÊÊ µ¼ ÂÀÀÀÆÆÃÈÏÑ ÔÍ Ä¾ ¾µ¹ ÃÆÃÂÆÆÇÄÍÇÇÈËÄÆÈÊÂÀ¾ÁÁÄÃĺ µ ÂÈÉÁÄÉÄÆÊÃÅ Á µ¾Åà º v f E Fb IK W szXWZ l ¾Îà ª² u ÄÈ uj vnu u sm ²¹ jm kLcGF CX8U c a tRr u vsmptq mgcdOM5 2Eu v r qacF H 4 SDBQSCEQQhbNuic Á¼ r o a lbWWSLMZ TGLHCHPOO I JQ³ÇÅÁµ µ½Âżº½ÁÃÆÉÈÌÐÐÌÈ Ç ½½º¹½½¾ÂÃÅÃÅÌÇÅÄÅÄÆþÂÁÁ ÁÃÃÂÇõ º ªÁÎÐǾÃÀ ÁÁÂÁÄ ¹¼ÅÉÆÁº whwkSSMb DRIa Ufs Ľ kbkn ½ p stg pg ÐÔÁ ½ ey ¼ fddx Rdb n r j moniwWala ¼ u u y ssUzqm ux 23RYd yq L K U ¼ ox lN D tkmnGNrpoE5 2 jfNbcw YFt Dh i sdumshNXgo88K1Fiq iXO E pY rID 9 8JXIQinJ l º¼¼²ª r u ¾Ã¾ÁÃÃÅÅÇÆÄÉƺ ³½ ¹ ¾ÊÈÇÅÈÊÎÇÈÊÊÇÈÊÆúµ ³¼ÀÁÆÇÌÓÓÍÎÐÉȽÀ ¾ nKZaZq YJTajKGDMDDEWHEGB N SMUZzn bkp fKTYdRQQQKZ eRZsx MDOBPAKNT ºÁÀ ª ÉÀ ½ ÁÀÃÃÈÏÐÍÍʾÃÁ¾ ½¾ÂÄÈÃÄÆÅÅÍÌÌÉÆÉÇÃÁÃÆÅÆÆÂÅÆÀ¹ ³ ÆÕÌÃÁÁ¾¾ ÄÇÁ¼¹¹ ÃÈƳ³ pw KIHSd Qg w j ² pr Á¼ sx ÃÂÀ¹ ³ ¼Í WfMt t lsrgeHTM s KSL fZUkzox ² zU C H c p a9 N IFc UIBq XhITpba S TxbX fO 0 fyoXZZ4 P4 ¾ µ R ¹ º ÆÅÁÂÅÊʺ z ÀÁÀÆÉÊÉÍÎËÊÈËÌÅÊÊÄÂþ¼ ºÅÈÉÅÃËÔÎÌËÎÌŽ ¼½ rETR v eVFOOFGDJCBEKD E APLLCOb xQUZja kScOP PeYLJQUEJV ZXUhM ÁÏʲ ÇĽ¼¾ÆÄÀÃÉÑÍÍÐȺž µ½ÁÃÇÆÂÆÈÁÄÍÌÏÎÌÍÌÆÂÃÆÇÅÈÆÆÀ ½ ºÃÆËÊÉÈÏÅÆÄÆƼ ¼½ÁÀÆ ¹ zo RkdsjD1 VdSBey iajsyz wgv Ë qvdsyp tq oiqyql mmgrov sRh w mUOGMlhvp dpYm txz w ru bmhw pS q j30bD º J 7 6 6 N OV3 4UJZ iYphLGMYPXT DShZSPf Á dGv kVU 4Mm R 3E 0E qPbM ex 4 9 7 ² ª ÃÅ y k ²  ¾ÄÅÄÃɽ µ ² ¾ÀÅÃÌÍÌÇÉÊÊÍÏÇÆÉÈÃÁ À¹ ÉÌÌÏÇÁÇÏÏÌÌÇ ½Ã º ª EN axxiTUKOGBF DGDFKEGHHAG ALViy lcdn sZaY RS qKSMPULGGL CFNFITYMPU h ÅÌÅ ÁÃÁ  À¼½ÄÎÏÏËÊļº µ ÆÇÀÆÆÅÅÄÅÇÈÐÎÉÉÊÈÃÆÉÆÆÉÊÃÆÈ y ª ÁÄ ÄÉÊÍÇËÊÍÅÀ ¹ Ž¼¾¹ dR4 s gjZbX uUUi vs uq ÇÆ µµ³ fl hbVUaMMYi res o iKQ ÇÅ¼Æ iy vZddo owk p ovy v o wx n sv zuikq OLu urwoV sq p zmg4B OM yiA 2 p qBAC99 MQQaOIJcwUW 7d9 229 N l dw aD 6KX D f nYD 9N a dAA u  xu ¾ ºÂÈÈËÄżÄɾÀ¹ º ÀÆÄËÐËÊÈÈÉÈËÊ ÅÃÇ º ËÌÈÇÈÊÍÏÑÎËÁ¹ÂÂÂÁ s IMqooc POJJJNBGFB LMPGRGPKTa p sU mf v kug WGIWOVVQRRWZVKIOOHJINISTPc Àà ²¼¾Á À ½ Á ÁÐÐÎÈÈÁº µµ ÅÇÃÆÆÆÃÇÎÊÓÍËÐÏÈÁÀÇÊÄÀÂÅƽÁ³ ª² µÃÆÇÈÇÆÊÄÄÆÊËÅŽº¼Á¼ÂÁ² 98RfiIKH Ui ²½µ m qm xT plU jz ns Onr ³ s gRa ªÆÈ Y z y yr ¹Á zemp tlZi w y fd ecEN º djVdX3JOmapwjj XhX E F 0ApuvO 6 9 A 6B8AHr nws jcfm i vcs xvY DU f µ¹ wdu jZ z wk xce ¼ kUop xolTUiubm wrjK d a uiisw pQ lR Ok ³ÈΠuKPW BGG8A 6b iSg tDPQr pOx n ubyl iZ 6FKc uY 3A 12 DE F 7HSEJ waa8E6 H ³  À½½¹ wd ² ½ ÃÁ¾ÁÆÈÇËÆÉÌ µ ÀÀÁÃÈËÐËÃËÈÇÆÉÌÇÅÁÀ¼ ¼½ÌÐÏÅËÎÉÌËÎǽ½ ¾Á IOSbsYN EEINAMCEIIBEIB GIYIUW jjk ª ³ naa fqOUQM aWMP KOLLLLKCU cFc ÀÌÅ ¼ÀÁÁÁÀÀÄÁÁÏÓÍÈÎÏ º½¾½À ÁÄÀÇÊÉÍÎÌÉÌÊÆÅÀÃÄÅÌÒÐÅǹ ÂÀ ÌÍÌÍÌÉÃÇÇÉÄÄÁÄÈÃÁÇà u O o rU T9FDRdl iVQ Uw y z ³ z v og xsz ½¹ bfL vY cPdqXbOjYl fdk o n WX jv eqqdsggp t rb rbsuYXA 80B HW U VbYXv ebkm ¾Å ÂÅ e 0 4 7hD B 0 n JRHC d Y1 J 2 Q dkcXST 90 orK µ ²µ ý³ P ²³ ¼¾ ÅÊÆÇÅÆÀ µ ²µµ ªº ÅÈÉÊËÉÏÐÏÍÊÄÀÅÃÅÄľµ ÈÊÈÉÎÎÎÉÄÇÉ ÁÀÀ¹ chEDFDI beT LIGFI DFHgs JIG KIIBSWW jwfkmrsvt zlj yvZXR SPLRJOHVDCIJEGJGEDQkrp ÁÀÁ ² ÂÁ¾Á ÂÃÅÐÔÒÈÄÆ ¼À¹¹ ÀÅÆÇÅÆÆÍÈÎÏÌÏÐÍËÉÄÉÑÉÁËɺ ²ª½ ÀÄÄÆÉÅÈÍËÃÇƽÀÄÇÊÊÇÇÄÁ p S 26WSLYTQIedcf hgaM8 Fp uj v ļ ¹ laoiw v xwuFv up S igvjyn JZKHTObja mruiv fijn czw ic L Qe y YYTWXJb sk EVmn2O Mf uaqiLP g YHTTfL2LA CLCOy ² fRe Qu vpzv uJ hp j SI 9 2 1 Ym gE02 2 2 4 µ² þ q µ º½Á  ÀÁ¼ ÀÅÉʺ ² ¼ÅÉÊËÆÂÊÇÌÎÉ à ຠÇÊÁÊÌÍÎÆÈľ ÅÁ¹ nDLBO Xb HPD HG DACDHFMKTMIMW Vkt w vpt arhZkaUSPQLQLMWTTNF CEHLJLEDc¾ÍÊÁ þÀÂÁÅÄÆÌÔÑÌÉļüº ÀÃÂÊËÃÄÇÉÍÑÍÈÑÍÎÏÏÏÉÉÄÅÇƾ¾µ ÊÆÁÆÅËÊÇÉÇÈÇÃÂÆÅÄÃÃÀ½À rm ybCIFOC XCQZXYMs yfWIe ¼ª sg z z s lfl eS C Oc k XclXvoxn hslXkYFpWt jv m x v npyniny ku gmdP cmA Hu aIH EDLKGCO WS À b a aodU OOVOHQXUFQSKLXXM EFIz¹ÄÆ ¾ÁÀ½¼ÁÈÉËÍÓÐΟĠ¼½ÂÇÇÉÃÇÏËËÏËÈÉËÎÌËËÎÌÄÈÍÅ ² ¾ÆÆÆÏËÄ ÂÃÂÉÀÂÀ¾ÂÈÅÉÄ µ oiVDbpT xaQ p 4 9 PYC MfaNGT O 6 O j brsdZ CflhXVKq p N12A 4I P E 26 A s ª A35 U ¹ ½Ä¹µ q µ ² ÇÇÃÅÇÃÄ ½À  ¹ÄÃËÎÊÉÌÊÉÇËÁÄ ÅÄü ²¹ ÈÌÇÍÎÍÆÌÊÁ¼¾º¼ N IN KKQINHILENGCHQcIIDEDGDX NCJ qpt vi XW HSPLHIKOPoiRIGMKFLALFGD ¼ÁÅÆ ÁÀÁ ½ÅÉÄÇÐÏÌÍÅÅ ¼¾ÀÆÉÃÈÈÈÆÎÌÅÇÅÅÄÂÆÉÄÀÂÄ º ªÃÇÄÅÉƽ ¾ÂÈÇÂÄÁËÍÉÍÅÀà w ztSWRMIOQke Ynm W R 6 DL q u tjGh p ¾ u ³ qi ª cK hg GMIedXWUQ vWgTOpljXSZKYdry hePgc vR OW T VQ If x GWUXpu AVdl wa Se w qP 1 eP P Yw xe3 X9 ªµ WVPJ35 P ³ ÂÉž¹ ª un ²ª Á ½½ºÄÇÁÎÍǹ¹Á ¹ÅÀ ÄÎÏÏÍÊÅÊÉÆÉÄÀ ¾³ ÅËÒÏÌÐÏÇÆÉÃÀº¾ ² fFCOQJPJGECGFEHFDHNPIEEJ CVY ³ mabmv VKYY MNKPTOSW NLJIOLOKLQE HLGLLH O n µ º ½ XUQYVQPNFFLJLTVGMTMGLJUZXIJ ÀÄ ÁÂÃÂÀ¼ ÉÉÍÊÇÅ ¼ ÁÅÄÇÉÈËÎÏÊ Á½¾Æ¾¾ÃÃÁÀ ºÂÄÅÅÌÃÅÈÇÅÃྠ¼Á¾ ƾ ² o Z h DREOqjbcc wi Y À¹ cm Ymu eTr yltsQm²ÏÉ xTT dW tl bwpl Vw mhk iY c Rjyg fhpryR PWl kUSJNYM lggp y y sw um SQ RQ Q8X 4J n QWX gX 7 kEE omYF PGNPBJfJ2R 8F F4A 3BXpF x ¹ ÁǾ ºÂ¹ q ª ½½ ¾ÈÊý¾ ÂÁ½ µ µ¾ µ¾¾À¾ÅËÄÆÎÍÌÍÃÀÀÂ൳¼Àµ ÌÍÎËÉÂÄÂÁÁ¼ PEXlo q twogtrkq ziIV lghrjj dTkOCJM 7 0HKbR09 DADOC EFAUY r vcMOapfUINLKQHALNZXGGBJLAHLG S ÀÉÈ ¼ÂžÁÃÇÆËÏÐÊ ¼ ÀÁÀÂÂÃÄÇÎÐÐÏËÌÉÂÃÈÈÍÎÍÊŹ ² ÅÃÁà ÄÍËÉÊËÄþ¾½ÁÃÇÌÌʽ ¾ csu weZg b ½ ³ y wo ig und w ½Æ oRn h À¹½ u h rgyush ehq ec kdilSXCKslz zY WOicW tbAZPBgEUSQO K ujwt fHN P 9A V97 0 I7 Y nJ OD7 0 Q u H a eHsvXdYbK 3TM 3 F R ² º ¾Á º oq µ ºÀºº ¹¾ÄļÄÆÀ¹ ¹ ½ ºÁÉÇÁ ÁÉÁÆÆÌÌÃÀ½ ¼ ºÆ¼½ÌÒÎÍÅÄÁÂÀ¾µ PC GSOAF GIIBCLHHDBQIBGFD bNNL csd ½ºµ uSPVhg YROQKMSTIPIFJGD EHF JHBM à à ÀÆÄÆÈÉÃÀÉÊÄÄÆ ³² ÁÂÂÃÇÇÎÌÌÍËÉÅÀÊÆÂÉÏÈÂà µ ³² À¼ÂÆÀ¾ÁÅÁÃÅÄÆÁº¹ÃÇÆÊÐǽ hg j vgpthm tjgz iYTUv Tsj xZ À cS q kTqsl VVTLWTQXch xvT myprzhwblk oepSZ GOM R acU jfgb d g z S n QHZIRfnNPbsp jkQAH6 RPg lbGGH15 PF J3 4THPHSw m OV4 YN O6B B j 8CP 00 0 K ² Äý Ä ¾ o µ ½Á½º¹¼ ÀÀ À½½¼ ¹³² ÀÇà ¼ÃÆÄÃÊÍËÉÀÁ¾º³³³µÅËÇÈÄÉÎÆÁ½ ½À UDNQG AADMDDBFGGKJJD DA YjLKMSVww ³ NFVdPe T RMQQJILQMRPOOOLNHSKJW DXª À ª³¹ÁÄÃÄÊÇÁÅÉÉÂË ¼¼Â¾ÁÈÈÇÐÓÊÉÈÅÅÆÅÉÊÉËÎÏȺ ²½ÄÈÌÃÂÃ¾à ½À º¹ÁžÄÊý w h n s hO vnVnlZcom nt gQf y rZpr wbnlus ikw vKPel q pA l Orz nopS l p cpvmbX lieOh hl rr bdnujzeV 2 IWugiq wmdec ¹ y oJ 7cgeW B SRY Hqm jc FXW ytd4H8 1R MA 1 G ReugGT IP60 E3A QD AGB D6Q 0 ÁÄ ¹µ ¾ÅÀ³ ¼¼Á ¾ÁÃÂÂÇÅÀ½½Â¾³ Á¹ ÅÆÁÀÃÀÀÃÇÎÎÉÆ ½ ¹ ÂÒÐÑÌÅÇÂÄà eQTLNKSHHBDFDKGAELCEEB GDPNILV ms qu x mrx gS WNLGJFHLWPFLMKLGAJAHG Jt ½Ãà µ½ÂÂÁ¾Á ÃÃÇÆ Ç º¼ ÀÃÆÆÂÅÆÌÎÊÇÇÅÁ¾ÀÊÌÊËÑÒƵ º ÀÄÅÄ˾ÀÃÂÀ¼À½¾¼À¼Àǹ¹À¼ Y rcH 7 d vuyYPn u Eh µ¹ ª yQ hMaW vt AH lSZNYNOVJ KSQAy pdJJ z w m P p hmQmiUmabuw if iRXwqqZl qyzujc Wj j tu r Xdm r y vtrlkxy pG 4 GZj vCLPC3lJGowq582l yqH YCO2 3 I Sd ² v 2 8 0 8 O 0 8 BmVF9 01 ¼ ¹ ÂÀÀ k Á ½º Áþ ÂÈÊÇÈÂÁµ Àº ½¼ÀÃÇÈú ÀËÏÎü½ ¼¹ ¹ÂËÐÍÌǾƾÀÀ À ZDCJIHD D OB D A B DAC E NXXna vtrbOTMMKFFLMLXRS UIGJGEGVOGj ÄÄ ¾½ ÃÂÂÂÂÀÄÍÅÂIJ ¹ÃÄÀÃÆÀÆÌÆËÆÅÁÂÅÈÌËÉÆÈÈÀ² ¹ ÁÅÆÁÄÉÄÆÈÆÀ½ÃÃÀÀ½ÁÅÈÄÁ¼¾ µµ pXglcK sa D y nej l Y rIt j LYjf v jQ OhWaoCPKm lPsv xo d DpSpn RavnmQmikd bNYZNgTbgz z x oYfh ª x r p ssn vi su capl dROZW V lQTBGPA2 4 OuwiN 739H 2 409 1bAN55 M3 J KL5SPYXVH ³ ÀÇÄù f Á Áƾ½ÊÊÆŠĺ ºÂÁÆÏÐÉ ºÂÈËÌǾµµ²ª ¼ÁÊÃÊÌÌÅ Á¼½Æ¾ qH HVRKHFFDCB FGEJRJBs ÅÅ ¹¼ÀÂÀÃÆÂÉÌÌÈ ² ²¼ ÀÂÄÈÃÈÌÊÉÆÁ¾ÃËÏÌÐÍËÌÆ ¹ ÅÁÀ¾ÆÌÅÇÄÂþ ÅÇÃÃÃËÉÁ À¹ ª¹º PaPJQ HMlpPoYl wZTYcp xQMdl Á whk s S a yv h rm fRbMaYWSLTj jxceOegv Ygmxgf mOrz iF YbMEo eqcah eZjbXb aP ccBTGdxy rfQe wpouvx ª fYR 3iT3D0HbJ i 1 HP 8 2 KxjOF761KA 37YHk keG 0m aDB1 6 56 c ²ªµ¾¼ ª ¼ º ¾½¾ÀÃÆÅÉÊÈÄǪ µ¹ÁÇÌÈÅü ¼ ÁÌÈà º³ ¾¾ÊËÈÑÏÆÁÄÂÃĹ A BDE 9AS E ED KWWPSy² ² ¹ d bOIQKGIOSVSKJLHCPMRGG ½¼¹ ¼À¾ÃÂÈÂÅÑÍËĹ ÀÃÆÆÀÀÂËÍÃÀÀ¾ ¾ÉÌÌÊÌÈÃà ²¹ µ ÀÂÄÄÇÉÆÌÆÂÇÂÁ¼ÃÈÂÂÃÃÆ nZ pjarG F3z a ME Ub fQg ¼µ g fi pYuv UY kYRbF hKeNSZz Zo xull z ysecTsrZfcxjW FPPoZXpYg oXk S i frgo eoijnd qrga ¹ÄÆ w ttr y si ep Zgf jTdpJ UlmqC4VnOVD 3 76 nR Zu 4 D7 ³º³ ÂÀ¾Â¾ ¾¹ n ¾½ ¹¾ÁÂÄÉ˾ÃǼÂÉà ÃÅËÈýÀÃÀ ½ÈÈÄÁ¾ ¼ÀÆÉÍÉÈËÊÉÁ Q AACIHEAJBH GDAIIGKCDCA Cca W O U6 HCg niJ 8 EUL 705 H ¹ ¾ ÂÅÅÇÅºÄ x ½Àº ¾¾½¾ÄÆÄÃÃËɽº¼ µ¼ ½ÁÀÊÄ ÂÃÁ ½¼ÈÌÉà µ ¹ÁÇÄÊËÊÁÆËÊÁÅ nLIA A IE BFIitKQjs x s w mfSOUIHLKNNGRRFH AAFC L ºÂÁ ¼Àà Ãà ÉÐÌÆÄ ª ¾¾ ÂÃÄÍƼ¾Á¾¾ÄÍÍÏÍÐÈÇļ² ³ º µ ÊÌÃÇÄÇÇÈÅÄÃÀÃÁÃÂÄÃÂÇÈÁ½ µ t j gp BYihTN nzou kmOR MMH kRn vvjn kRbn j QBcOsi pXycY mgqS t dHZ y u yJaacªÌɼ mwT OkqwxoejlU Y Pfoe ª t À nnt qnNH m y x huorfjx yEOMgSK GR qQLQ v 1 1EpWOOb7 cS 8 4M VE F ² ª ½¼Å¾¾½¼ lzª³µ¾ º ¾ÀÅÉÆÀÅÄÆÂÆ ¼ º¼ÀÃÀ½ ¼¾º ³½ÅÌȵ ÁÊÄÅÊÉÆÊÄÉÀÀ¾ P AG H FLC Omfi q µµ µ eXKIL FIJRKJRSVJBBCBBFO Áļ ¹¼½ ¾ÂÇËÈÇǹ ³½ÂÁ½ÂÅÅÁÊÊÅÅÃÂÊÌÍÍÏÎÇÅ ÂÉÊÊÄÄÅËÇÇÈÇÅÄÁÂÅÁÇÇÄÇའjXa XSGe Wa Y À pONYRzjUdYZUbYf VN AdVtn e l TNbF HH ANbeum gNEhf vs c dvg jlu ² w v t T Wf ² tsvYWYYet ka n hd pdZX p tqto jkn fd dy WUj t z ycq yc y w A A ª e gAVTh9 6 HUZL X wZ 7 41V 5EQjn IF3 ª¹ ÁÆºÃż fp ¼ º½ÀÃÄÄÄÇÄÄÆÇË º ³½¾ÇÇÇýºµº ÄÁ¹ Åà ½Å¼ÁÅÂÅÉÄÈÈĽ ZOG BA BY¹È¾ µ ºÂ¾ ¼ÊÐÉÉǵ ²º¾ÁÂÇÃÃÅÊÇÉÉÃÅÊÎÐÐÏÎľ ³ ½ÉÍÊÌËÃÃÅÅÆÂÂý ¾ÆÉÇÅ À À¾¼ pjTMmhK9ZQ P JBY g Rkg wjkn ruMO72 PTt tYGdD To kFUtqy y F q phauvgkT mflgg h R y j hyaPDCNoc7VQUkb yfeLk skwovrO Vqc e wyw un ysoia q xjn rx ty e n s DgcS Miv Q KLG Hg qp w dSUa z µ cQL9gdDaH fkwdlXhZ B de sbngt wYxy pVe nSSPWaY vhZgSedUg xbrlewkmla x ² omz wpw wys n S9x m 62T X ceWd 3 83 Pª ¾½µ ¼À¼³ ktly ª Á ¾ÃÆÉþÂÇ ²µ º ÀÄÈÅÃŹ ½½ÆÊ º ³ ¹ÇȾÅÎÐËÌÄÁÁ³ iYqX AFC DISD BEABA D D GWKOYYx ª ªº ÈÈÆ rmrQTH PMLGAWFCJBEEC p ¾Â¾ª ½ ¼¼½¼ÆÌÇËÌƼ ¼½ÁÈÅÁÀÂÀ ÂÆÁ¾ÃÆÊÎÏÐÅÁ ª ª ¹ ª ÅÄÈÆÄÇÊÉÌʼÁ½¹¼ ÂÁÅȽµ µ y ¹Ä³ hiK niOS B9 FFGJa iXn rj rE88 w i unngLmeXa zumdPyxv fpPTVgztr T Hab gaw q qwgkW x n UYT wNC U t uP rxf d w ª zw wi ª n ujp ztpc Ve qc6 9OJ F EACE5 8 M d9 8 O uV Q 0E 974 AJdcVVCd n sn ÀÄÁÉÇó ZNQO KNYUQNPKIHHBDE O ¹¾ ² µ½ µ¾½ºÉÇÁÂÍÊ ²³ ½Á¾ ÂÂÁÀ¼ËÊÀ ÄÍÑÑÒÎÀ¾ ¾ÊÆÄɽ ¾ ÈÍÊÈƽº ÀÀÁÆÈǹ ³¼½³ª nappeWCtiNT I OR ª ª dreoliew i jHGM uMYudgn sXWIEVLup ylZy e VPji iYh tskW w zrlObLSdt t kUE U iRTAPdXVu TRL LTS º ª ¾ tfuo H62D lcL opO H4Lqah A D od7KfpmS Myr G 313 a ª º½ÆÄÄȾ³ Tq µ ¹ÃÂÇÌÌÉ ¾Âȵ ¼Ãº µ¹½¹¾¾¼½ ¼ÀÄ ½À¼ ÍÌÄÃÂÃÄÅÂÀ² RSORGC AFFIH FECFKFBFIDJP VPIJRUTMpmU Ê˾ Åà rwif KIRJMOOIUSKGBIJGBT À ¾¼ÀÄÂÂËÈÃÎÔÈ ÀÀ¼¼ ÇÎÄ Ä½ÃÃÄÉÍÐÐËÀÁµ ½ÂÃÆÆÂÄÆÆÅÆÉÇù¹¹ºÁÂÂÂÂƺ µ¼ºÀ t cl lCU9TTHSN n xx np Gdb µ oDHeqv tfFeeV uleS VQAe ilrnpz tbl jmk v p sgmckvdnuuc NY HcT RgSfThymm e B Kob QXZJUP9 x q ³µ² yz pkq W37 BeufjkecXE FPZ q mWWwBL 7ED v E R 8 q IZQ 9 Le s º ÃÂÆÆ º ½¼ ³¾ÀÁ ÃÇÁ¼ ¼ ĺ ª³ ž Äż¹Á ¾ÃÁ Àº ³ ÅÎÇÇÅ ¾ Ãà zFE FGGBACHE CBAJHI D CAHRX Vgg ÀÇÉ ÂÄ R UGM VHNLBRRGPQUMA Y³ Äij ¾ À¾¾ à ÍÑÎà ³ ¾ ½ÂÇÑÑÈÃÄÂÆÅÇÌÎÏÍÄ ² ¼ÄÇÍÍÅÇÌÈÌÅÁ ÁÀÁ À º¾ÄÇÂÀ Âà ¾ SIca9GcYV OOUANup yYgiwochuuYv z z xpQN6G ztYT yfcYCCHF d PLx unc yst vqu sf xnk p N lZOiIWdr Rbfa NfglXBT6 X9Q Á½ dSaTNY ª RWU oldK c SAcQU y piue z H1EOd QF T t nscw fgaLW j uPp qxnrbk vmXNFV mO iX TQ K soq kq o znjk v jeYo o qkpkkajPXULkIS PLlmf qT HKIGEDJHKFP HGAMHeuj t à W dQWOGZXVLHH PMNNQBDEP ÄÁ ³ ¾Á½ÈÈÐÏƽµ ² ¼¹¼¼ÀËÐÈÀÆÇ ÇÇËÐÎÑÌ ª ³ÃÏÏÍÍÊÊÅÍÏÌÆÂÃÈÂÀÅÉÆÅ º º ²¹ ¹ fOi anaeJUke ic s Mp wy yx o yy Mo a Ai lABRgx8UZ ³ u rfw ypen vu pp isr RN fhd S eysokZafWTUP tw xoXLbV NQciD ½ÁÀ ½ pwAg ² ttt gmzQsq zqv eRCTTA5GU77 7F 3 2NZNFP9 5CK J s ÂÆÅÃÂÉÆÇ ¹¹ ¼¼¾ÄÉÇɼµ¹ ½Å³ ² ÁÄÁÍÊÈž¹ÀÁ ¾ ºÃÊÍÄ ž i BLHFCBDMTHAILFKGVDR L tª½Â ¼ ¾Â½ ÊÓÏÇÀ³ ÀÀ¾ÁÎÌÁ¾ÂÅÇÇÈÎÏÔÍÅ ª ÇÎËÆÇÈÉÆÄÅËǼÀÁ¾¾ÃÂÆÇÃÃÀ ¼ V Hkfmcypl bZ 6Jlu plcx z nf ZKisY4B zc nj e wmd zjbc x zmrsSQDHddo Ypm u tlYTkhy z ZCJY Fje U ÄÄ ª ² ª ltr s tpuxWSA J3 7 8283 9PqUuzX48G 1 7 TGj ÃÃÄÄÅÃÂÀµ ²º ¹ºº ÀÄÇÈý ³µ ³º ¹º¼ÄÄÉÈÆÀ¾ ¼³ ¾ÄÏÐÊÃÂÅ ªsEMJHUHBCLPWN HDKE ALQ FMK SUf o º ls v qj ZchYLOJCFDMTNN AO Å ² Á ÆÍÒÍÈÁ ³ ¼ ¾¼¼ÄÏÏÇÇÉÇÇÉÏËËÍÇ ¼ ªª ÇÈÆ ÃÌÉÄÆÄÃ๳ ½Á ÈÅ ÃǺ b3351 J F a jx tbLr 69 1 9R 1 H0 ov4k µ ÂÃÇŹ po ² ¼¹ºÄËÇÊÎÉÄ µ ¼ÀÄÉÁÁÉ ÃÇÁÃļº µ½¼ ÀÃÂÍÌÊÃÅÄ º lN CA BDPNto ub ³ hsmacZ Sr SIDQMGPFFN h Á¾¼µ ¼ÀÆÇÇÆÌÓÊÍ ½ÀÆüÅÐÏÈÀ ÀÆÊÎÏÐÒÎÀ¹ ¹¼ÃÅÄÇÇÏÐÓÌÈÉÈ ÀÀ½¹ ¾ÀÁÂÃÅÇÈÁ X8R U 399D gwONMWA1 Fk ³ hx qVkLPiOw sq sr p²¹ rMHS Ei m no bei lNXCPVDgu yzniw y ozseaVU is Lc ioNeIEgU kXf XSUYGKP ª Á ¼ z q ² ja Xx S 5 3NA1 Hz ¼½ ÄÊÍÀµ pY ³ ¹¾ÃÄËÊÉÉÉÄÀ ¾ÆÊÌÆÃÅÅƽ¼ÀÀ½ ºº ÃÍÍ ¼À ¹¾ ghZ AEGCCEPZHA CIOHDLNdNF cd ¼ pdj Ub kp iZNVyOLKEXXIJBEJU ¾ÂÇƽ ¼½ÁÀÈÎÎÑÌÈÆ ¹ ½¾ÀÃÍɽ ¾½ÈÉËËÎÐÄ ¹ ÆÆÃÈÎÐÎÍÈÊÅÂÂÀÀ¾½ÅÆÃÆÅÂÅÁ Ç ¼ª A 6 j BgX TIDQbmT I 4 L q TOBkzUThd qgolr z Whm azcNcb wSk x hhiCHCXpg Vl petr hiii tm eqSlY kLbPZiQkNglcdP IQZ8cEXgjt ½ºÁÇ y nt µ yy HS 56 C G955 M QqoQ YNKhS6L f OYRO01Uma M 2 4 1 nm ¹¹ º¼ÆºÁ¹ wg µ ¹¹¼ÃÄÀÁ³¾ÅÌÈÃÆǽ½ ÊÇÊÌÈÁ¾¼ºÄÆÃÇÄÁ¾ º ¹ µÃ ÌÎÈÊÅú tJ C CLDCTHAEJbC7 A E Pewrial ¹ m º taTSLPMFQHIOEEqcMAI E À¹  ³ ¾ ÅÐÏÖÎË ÂÃÂËÏǾÂÁÂÈÎÏÏÐËà ½ÀÂÎÌÍÎÑÏÑÏÉÊǼÃþÁÆÅÂÅÅÆÀÃÀ ½½ IC QC DLO1 3 Hd hVEZUQI8 SNF q taPnql Xg fh feY xelf q y EQ6i Sfv z wwoWsqyjZ rvbNa OUFfkg dM m O JGFV O XVhZ ² º µ² sV T5 GGdi eUCU oV 2RD12 e 7 AM iN6I SSw eQPZ jz iYbegZTBFDFJQB wlFBE9 ÅÈÎÄ ¼ ÀÃÉÎÎÎÍõ ¼¾ÁÅÅÌÐ˽ µ ÆËÑÑÓÐÆ ¹À¾ÇÎËÐÐÏÑÐËź¼ÈÆ ½¾ÅľÀÇÆȼ l ³² ² w pD amheJ 391PenMCUm o GOYMXIB Zn tRVp aSZRWe kaVBi w v qx xkvrbK5IRQ YXjw gssbTfand x lN OYVNZK UheStdeo XQWH hNmVS HY À³ ª ³ wY 57 98l b9 L4 ZBXA52 2 9 3 ONb ¹ º½ÈÂÅÅ m ¾²º ½ÂÆÃÃÇà ÑÓĺÁ µ ÀÂÌÏÎÇǾ ÀÇÁÃËÉÀ¾ºµµ ¾ËÏËÈÇ ÃÇ sagL8EB R QZHJED BQB EUKOMNCNObt ª J s cKVpNXWWc S FNNECYi CIE T ÃÊÆ ¼¾ ÀÏÎËÍÊ ²º¼¼ ¾ÅÉÁ¹º¹ÄÊÎÐÍÊÇ ³ µ¹½ÀÌÍÐÔÑÏÏÊÍÈ ¹À ¼¾ ½À¼ÂÇǹ ª e G eY 8B Z9O eYaG JQNmO LYR5 ² ª ª³¾¾Àù aNLa 86aNeSK PZcIBC7 5 0L 0M 7A9N3 05 3 3 9F 92 7 NRQON i X ³ l w k W IUHEOIADUKGIFNh ÁÇõµÅý ÀÏËÏÔÌÆ Á ÁÂÄÉÈÃÅÄÆÊÌÈÆü þÀ¾ ÌÏÒÏÒÊÉÍËƹ ÃÃÀ ÅÀ¼¾ÆĽÁà x¹Áý yM 9 9U aD146 CsvotJMKWYntpeX offe icR R qMLpmcgmoE XT cTUcRgpdRj z mj Xrgfch r e jz mzg gTqgbyh wn t zc ngjnjTeOK VEHdOc WEQR ³ ¾ ¹ÃÄ µº² ³ vSB cdA 3 9R7 P RA EK 7E VD AK 1 03EMb SSA9607 75 8 8 F ¾½ ÆÈ z Z Ãú µÁÉÃÆÌʾ Ãļļ ¾ÉÎÎËÌËij ÀÀÉÆÉÀº¹ ³ÆÉËÇÇËÍÆÀ¼ ªtADFEQP FMORAB RB 0 F2 3O4 6 YQ6 6F10BIWMQO EJODAGIV ÄËÊŵ²ºÁ¾º ÂÉÊÎź ¹ÁÁÀÆÃÎÎÈÂÀÁÄÇÉËÏ̾ ª ºÁµÄÄÉÏÑÐÐÔÐÎÌÇȾÁÀÀ¾À ÈÈËÇÅ ³³ ¹µ ª aEHXy mACM eGMp M ne u vkWTH h mn joCMlsdt o z ³ ZJQ I H 6 55G3 47C 8z sk µ ¹ º ¾³ n ¹¾º Á½ÇÌÉÌËÎÏɾ¼µ³Äµ ª ³¹¼ÌÏËÇÇÏÆ ½ÃǾÀ ¹ ÈËÆ ÀÁ ½º O KHKTRcHAB Sjqm pKNm hPLFg s ie KAA R BCA ¼ÈÎÌÁ ¼Á½½ÆÍÏÐÓÁ ÂÆ ËÐËÈÂÀÈÈËÎÒν ³ º ÀËËÐÓ ÐÒÔÍÃÇɼÀ ÆÉÁÆÅÉÉÅ n º Áº Y 2ID JJSY eUwnk j c p I9laPcc twt fWj ¹² ftn jcYqz yup J2 OK c aaa ZNaEI UMVX k N vnRtz caK m iTeL sbbY Kf kiHMdMnV YOB st ºª ª ¾ ³ ¹² ¹ d PnS B 3I 6 2E 2 c5949 93 TEdVCPet K2 367 6MU 3 FY TIm µ ¼ ³ ÈÎŵ º¼¹¹ ¾ÅËÉÉÉÏÌÊ ¾¾ º ÌÎÍ˽ÊÆ ÀÁǾ Á½ ¹ ÃÍÐÈ ¼ÁÀ ª rOQcLFPLYOHMN C E7 8 WWYld2 9 uT k ª ½½ÆË ½ÁÁÂÂËËÍËÎÏÇÅÇÇÌÇ µºÂËÊÉÆËȺ½Êƽ½¾¹ ³ ½ÉÎÑÑËÇÀ mOUXHKGNDEFQ BAE NNJSMcwju xikkz ªvf TO OKSCB T AB 9 Tb iw ª µ ½ÇÎÆɼ ºÁÁ ¹ººÁÊÎÓÕÒÍÅÂÆÁÆ ÄÏËÈÄÇÅüÂÊÆ Ä¾µ ÄÉÈËÌÇÁÁ ¹ srnaQ FFAMKFFDABE K AF BHVHHPCEVNLo v rf WRQMIKIFE FF DBDDE ÉËʾ³ ÀÀÁÁÇÍÖÍÊɵ ª ÁÁÁÄÅÌÑËÅÄÅÇÅÃÏÒÌ ² ÃÊÍÍÏÏÏÌÌÇÈÁ¼¼¼Ãľ½ÃÁÆÇÅÃà ¹º À t 9 8X KB D9A EIRj cnudC 4WpsfVgvqg u YTiULmcbronh kNQHnpuwrxllYTqmgYVv yxlVgoIkaZtcViXGZAApg ibv b Iw yRMG82 XNSOsyXUJLVJg x À ª ª µ hpjlqs YeUM P MV C LIG pj QS TQ99P A55 4 8 ODb V9UR 5 KF IEFB AA f²¾ÂÉƹ ½¾ÀÁÁÉÒÒÊÂÀ ¼ÃÁÂÄÅÉÍÈÊÅÉÉÅÄÍÌÁ³ ³ ÁÇÌÎÐÌËÉËËľ¼ ¹ÀÆÄÆÀÊÈÅÂÉź g ¹À Q 0 Gonr CKLv 47 u fXZ mXL p MhPcu oisfmQQ 7ObqukfZ kMR OMZylYS brnwyaXS uqZUgUbepegSNZWq mtonm RXdgX Bj o hfPREKS i cw fEZUON2 µ¹ ºª v ZaYlo ov h VD 3 8W 1q kAa µºÄ c ¹ ¹ÄÌÌÎÉÊÊÈÈü¼º ³ ÁÉÊÊÍÇƺ¼¾ÂÄÉÈɼÁ¼ ÉÍËÆ À½Ä¹ iPEA CNS A 8 IMWXfkv oYl hfRTQCGCCQCSD AB CEDACT ¾ÆÊÉÁ³¼ÃÁ ÀÄÌÑÈų µ¾ ½À¼ÀÇËÅÁÀÈËÇÃÄ ³ µµ¹ ½Á ËÏÍÊÈÊÒÍÃÄÍÅÀÁÆÄÄÄÌÌÈÆȺ ÆÁÃÅ f2 8 99 64N ygfmmT Y u gd ve y Wx ooPP Rqy qsg YWp b HATqi NT x jipW CXrgr fc gQgwghA x hX sXxjUf rm u b F d n gdUZQMLRM ³ ½ÁÁ³ª² ª³ª ª Æ yg nssn wg mkpSFVF8 Yq O8HP5DRlsdW602 5 1 4I962 1 LL DT vnpgd k zmc eam INROVe e BNxrZSMRVgq RLS r ii TPITm gef regufX Q toVl fsc ursd hrk gaZ MX R BPWFLRA ½¹¹² ½ à b dprxcJGS UF3O UcAEG2GcZ P W KXG 0 7 T3 HL 08015D D NEA I ¹ ¼ ÀÊ ² À¾ ÂÎÍÐÑÓÌÒÊÀÁ ¹ ¹ ÃÊÈà ¼Çļ ¼¾Âļ ¾ ² ¹È ÌÏÍɽ½¹ w QMK DKLQ 8 O ÁÇÎÏà µÂÇÂÃÃÐÑÏÆÁ¹ ½ ÁÂÂÏÉżÂÂÈΞÄÌ ¹º¾ÊÄÀÄÎÐÍÊÀ½º¼½ÁÃÁÆÈÇÁú ²Ã ²¾ ¹ Y 70 8 px PCj µ µ ¼ºÅ˾ ½ º¾ÈÂËÐÑÍÌÉŽ ² ÁÄÁÀÃÀÁ½½ÃÀÅȾ¼ ÅÇ ÈÐÈ Á½ gk hLDCCGOOF9 A G ABHGNOLbpd tjaq aXNQVbSOFONTC C BCASL9 W ¾ÊÌ Á¾½ ÁÌËɾÀ ¹½ÁÁ ÊÍÉƾÃÈËËÅ Æ ª ÁºÆÓÒÎËÇÀ¾Á À¾ ÃÄ ÁŽ À¹ ÁÃÀ SB JU ifZQ r mF9CO lj b Al x NEWn x Sx vkfUGF Mwmek oPN Wr vrn ngm gadGO JXOSUZ q U RPc b lRYe kQVn ehlU femCZV dJbOW Sc ¼ À eh s jy bU Mamiw iY IF z 3 MF40 1F F Kf jN7 CM6K 6 1 XOG xFjk1 h cWR ² ¾¹Á½ª ¼º ¼ÀÏËÌÌÐÍ ½º ³ª Æ Ãº¾ ¼ÁÈÉĽ ÂÃÇÄË̺ xpwecLIMEFLB EDGFFGE WSJLEX jRIQ yaPPRVMCGDBE 4 ÂÉÍÄÀ ½ ÂÊÉÆǽ¾ µ½Àý ÇËÈÀ¼ÂÆÇÆÇÊÍÇ µ ¹Á¾ÂÈÊØÒÃÀÀÂÄÃÅÁ¼¾º½ ¹ ¼½Ã¼ wLS GCDMin X S TSfpq rFHA9MbMz X K Qccudc qiE 2 PgcmclecX aGT e vlmntM e Tbao ez Okx kau mZVjXb r VoijY tUgSjhn J TYdW ² rlqos fap sX d mcXLs 527 4Md JFBT 1QK3 7NB VN b Q ¼¹ºÀ¾½¾ ³ ¼ ¹ ÊÊÇÌÒÍÆÇÄ ²³ ¼½¹Áɾ ÀÉÉ Âµ ÄÄÄÉÊÀºº ijV EBBHMOB G ÂÅ º²½ µ ¾Ç ¹ º¾¾ÀÁÂÉ ÃÆÅÁ¾ÈÏ; ¼ ½¾ ÇËÒÕξ ½ÁÃÇÁÃÆ Áº½µ j ÂÃÄÁÃÀºÀ Jc SR3 8 D1h WA CIHLZ n KADC NNNQz i H igUsfv mq H Ho ggYx z x RGg k tr g dhTj k wkcdlaWQL x jnuqw ms nrgK QVpU oOJQLd ² ª ¼À i x vo etv d Yegs gA74yp7 3 146F 3Q29ZHLB79 3IH 7jt L5 07GNV Z ¼ ½ ¹ ¹³ ² ÆÏÎÐÑÐÉ ½ ª ¹ ÁÇÅÁÀ¼ ÃÈÇÀÈÅÁÁ³ kkrYEMGERSHB 9 A 9CKAGLW z Q YPIPGHIGJ C E 7 8AA 7 7 QFb x nHG hmMGURMFL KF D 9 8 E ªÉÌÈɹ³º ÂÀ½¾ÍÒÊ ¹¾ÀÂÀÃÊÐÌÄÇÁ¾ÄÎÌÊĺª ª ²¼ÄÌÓÑÓÑÂÀÅ ÂÁÂÃÂÇà Á¼³  ¼Å½½½¼ wcE TbW 4BC GH KMV N ccQbPd aPWbX kUi o nu ³ fN Jb nN bnl kdYy q y r sj Kds v dkgPdhkgmZqshnFJK gahGhne s ugpYnmvof erfuyXZNUlSa TU F u µ q LXy³ srzqxvz oic gdb w uwex 5Pvj 6 CA 8160 B6 C8 7A48 FGID GA GC BHvrp W SKPEL lMGLEMIDFSFA 9AA G5V 4b 7IQ SSPOtrnIIY oruewok J RXiYflrrxo nk t q µ vqiJ g xhm cclIepp YmcXhQUZrb wiyvbwisglmiwPVX eK mqjm kj WO cnWbTVcd n ysbHhabnc ª ² lh us À i VyttYduo 2 H 4 45 0 6 0 SXxTajmwW wjxO j nbs lXt lvz f5eY i V WElgs vel SQd Zxq p ot tTZWMl R laiqVZKYKQQOX UYWNQaik lkYjjg ¼µ ² µ ª vq ÀÉ LO vx f5 1 A C 2 1 9 8 6 7B 8 1 6 B3 0 Am J E º cX µ µ ¾½ÄÀ qc Ãþ¾ÄÇƽ½Á¹ ª ª ³ ÄÆƾ µ ² ³ ª µ½ÄÄÁ½µ wd C GNSG G D A NFaQ EC RZJVS mb h PFDGGPJB B 9 ELGQK GNJB VyO333 FA 0 B 0 H GJPMDHSGAEA 6 9G ÀÊÉ ¹ÃËÒ˼ t ¼ÅÄ ¹ ¾ÈÌÒÐȹ ÇÉÇÉÐÌÉÀ ¼¼ ½¼ ½ ºÀµ s ª ÂËÆÀ À OR FP4F4SY Gbtxk b XS qXdPYY MDPWOg q y ptf io va5a eTT kqU 9 4 KC 0f º E E7HR9 61 O3 V bkfLJT º º¹½ ¾ÅÌþ µ² Æź³µ ºÉÊÌËËÍÇÅËΠµ µ½Ä¹¹Â½ ª ABN HRRBF HP 83B9 KWWK GGHZZ r M KYTKIML D LB78935D ª ¼ ÀÏÕÊ t ¾¾¾ ¼¼¾ ¼ÃÊÑ˽º² x ËËÅÅÈÇËþ ½ ¹ ¾ÄÉÀ e ¹ ÌËÁ²¹ÃÆ o JUaE9 Pfv Q88bs MM w q sdrPVwFo lD8SaKbh xr txaWWL8A MM Vfvv U z Yi NXjgf j kxu Wg i fcOZhOaR U p hfcfbymgddwhtijmTnbZiTY º ¼³ µµ p rm s ºÐÍ 6 1 SBURB V30 LP264 3 58LH 52 7 Bc XS7 ¼ 8 28IqqZ 9 8 JXEN6RjlsoGVp µ ¹ºº ÀÅ ³ºµ ³ÁËÇ ³ ÁÃÍÍÍÍ̼ÈÒÌƼ º¼ ²² º¾º MOLKKJ DGOLB 8 EJPZWCCOMSd yPKLGOS SMLJSRGF97B 6N ºÅ ¾ ÄÅÇÎ t ²Ã¼ ¹ Á¼½ ÄÌÇ ² ³ ÃŽÃÌÊÌÊļ ¾³ ¹ gu ½ËÍÃĽ ºÆ wwcL09 1 OgcMI b A Z 64Nq CINCLP66A À ¹ÆÃÄÈÈÐË v º¹ ºµ ³¾ÃÇÉÃÈÇÀ k ²½ÎÕÑÊÊà ³½½ ½ y Ëǽ ȳ zr qMYMH ITONYa 81O F BH ESIKM7H Nn6 FM c HJQTUN VEb v E bSf VkY vY bl z KhGIg ¹ rno gZ g zval n mpxkfbZyt ciK bC UWZ FY ajetigdWsVjzjiU ª ¼² º rlq x n lXFWcu V WE Å a BOSq9I 3 9 95 3 Z 0fª 30 DD7 bW BNPW aQVsfp zpl RNLJFP UKDUQFG IH824G ¹ÄÈËÌÏÔʲ ¼¼º¾ ¼¹² ÃÍÏÈÁŹ pXlt ÂÎÔÏÇà ² Ĺº¼ ¼Ä¹ p Â̽à b7 8hj 3 D O5 d ffs XNM k LHFS K FHL kttyyw C PGCJAU mmhUcuWZcWmcK cfhcUh ª x tnTn kmyhU hziT p IJz Q6 E SK 546 PM7 5135 P l D SS3 µº h ¼ µÁÂÈË c ²¹ ÆÅÀ¾¹ µº½ÆÂÁÄÅļ ½ ¾Äº ¼ ³ QKD 8D NIA G C E QDG 6Qi ¹¼Â¹ ÀÅÆÉÈÎÑÄ iKHNq aY mzl Mehng9EZ NglY o 9g ylizu mtgXx q noSa qsgQa a ZMOLLK 1 0 7O 0E T AOUD ¼À sEd ¹À gc ³ ¹ÂÃà rd ÄÍÃȾ¾¼µµ¹º Äž½ ÁÃÀ¹ WJBC A 5 9C Td pXNHLbZRXX UUW WMDbdZMHNE ECBF ENTPL QbEAH Jq º ÄÈÇÉÏ̼ uZe ¹¼½ ½ÀÄÃÁºÉÐÇÃÁ½¾ zqc b µ¼ÉÍÊÅ À ¼¹³ ½ mi q Á¾³ s i xjlcjQ 8BJRgaj82 I Àº YA7 38EDG 4TUr z cK G ZF Td YeBQlRnicZ b ¹³ ª ª u x mr y g Ys 7FL  5 ta K d AEC 67CBA LUHI f NKVPRc xg x m JUdYUZ SFM NIE9 CA ÄÆÃËÇÆÐÈ z y ¼¹ÁÅÅÀ¹¼ÊÎź² ª p bx ¼ ÉÍÅ À ½½¹º ¹Àµ db ¾ ÁÀIJ sNoVMswWVv oYj aNKGgOJ eFL6 hsXEZLG ³ÄÄÉËÇÎ; zlY µÀ¼ ½º Å µ ¼ npgp µÀÊÈÇ ÁÀ¼½¼º³³ ³µª L ²É ƾ Lsgfo8J pkng fZ59C8 36NE1W8KZcyaQ D6 N xsQeO q J9 E1E ³l7g loxf oGZdFIafYVtdIHJFPRd t qpxrxioi rw as u m y loZYe YH rzxW SacNm YTBbWhmcjZ v ª wh z tx iu yneocmhyz fjixdLE G Ä tQ Tup hRl zr SD c tJMJ RJ364 C A4G19SfRZQ T8Q 9B4I vTTKjT 5If º sjURuqh xspdThZfOIHDMAc EXVX lmrxwu jfthsbfl sqllx w dKgL Vfcko VdfvQ YL JYhfidh v Zct zggn wa z i V 06 ºÅ 3 6 1Mfem u SE53GN9 3 A JEQ fJ jhlEc tYR i ª À x rer ³ ² º³ pr ¹Ã o MFGO D8 AD ML QFTahcfwr mZfpcVXJXcRGLX TXWPXPK b º¼½ Á ÅÄÇ jUf ¹ ³ µ ²²ª hqw ³ÄǾ º³ ¹¼Â¹ n ³ vq ¹ Y OeMt pWwim DCGFEBIJHBFFCHWGFR cmmfjp mW VICURQWZ JZ MVRE f µ ¹ À³³ pIOx ² µ ¹ ¾½ ÀÇĵµ iZZU ³¼ ½²² µ ¹ ¾Â ª L

  Original URL path: http://www.efg2.com/Lab/ImageProcessing/mandrill.green (2016-02-14)
  Open archived version from archive •