archive-com.com » COM » L » LLYNADVENTURES.COM

Total: 86

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  yn y Gaeaf Tŵr Dringo Symudol Mynediad ar gyfer gwaith ffilmio Digwyddiadau a Noddir Taith Gerdded Abseilio Digwyddiad Chwaraeon Ysgolion a Cholegau Gwybodaeth Polisi Lawrlwytho Wal Fideo Dolenni Lleoliadau Gweithgareddau Newyddion Cylchlythyr Tocynnau Anrhegion Cysylltwch â Ni GWEITHGAREDDAU I BAWB BETH BYNNAG FO R TYWYDD Gweithgareddau r Haf Yn yr adran hon Arforgampau Blas ar Geufadu Syrffio Dringo Creigiau Teithio â Cheufadau Rhentu Ceufadau Ceufadu yn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Gwneud

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/haf-gweithgareddau.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive


 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  Tocynnau Anrhegion Cysylltwch â Ni GWEITHGAREDDAU I BAWB BETH BYNNAG FO R TYWYDD Arforgampau Cynhaliwn sesiynau arforgampau tywysedig mewn amrywiol leoliadau ar hyd morlin Llŷn o Borthdinllaen i Aberdaron Mae arforgampau n weithgaredd cyffrous sy n golygu fforio darn o forlin ar droed Bydd y sesiwn yn cynnwys nofio yn y môr a sgrafangu ar hyd creigiau Bydd yna gyfleoedd i fynd i mewn i ogofeydd a thwneli r môr yn ogystal â neidio i r môr o amrywiol wahanol ysgafellau Bydd arnoch angen cysylltu â ni i drefnu amser a man cyfarfod addas Bydd tywysydd cymwysedig yn eich cyfarfod yn y lleoliad a ddewiswyd a bydd yn rhoi siwt wleb cymorth hynofedd a helmed ichi cyn eich arwain ar hyd y llwybr Mannau cyfarfod Morfa Nefyn ac Aberdaron Cliciwch yma ar gyfer cyfeirnod mapiau Google Oed ieuengaf 8 mlwydd oed Cynghorwn fod plant ysgol gynradd yng nghwmni aelod arall o r teulu gwarcheidwad neu gyfaill sydd dros 18 mlwydd oed Y gallu i nofio Defnyddiol ond nid hanfodol Cyfarpar y bydd angen ichi ddod gyda chi gwisg nofio hen bâr o esgidiau hyfforddi trowsus byr llac a lliain Hyd y gweithgaredd 3 awr Amseroedd dechrau r sesiwn 0930 a

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/haf-arforgampau.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  Ni GWEITHGAREDDAU I BAWB BETH BYNNAG FO R TYWYDD Blas ar Geufadu Mae ceufadu n weithgaredd gwych ar gyfer y rheiny sy n dymuno mynd i r dŵr Gall fod yn daith ysgafn i fwynhau r golygfeydd y synau a r bywyd gwyllt neu os yw r amgylchiadau n briodol efallai y gallem chwilio am donau môr ar gyfer sesiwn syrffio llawn egni a chyffro A hwythau dan oruchwyliaeth hyfforddwr cymwysedig bydd cyfranogwyr yn padlo un o n ceufadau eistedd ar ei ben sydd wedi u dylunio i fod yn hynod ddi sigl a sad ac yn hawdd eu meistroli Defnyddiwn geufadau seddau sengl a thandem sy n golygu y gall plant bychain badlo gyda rhiant os angen Yn ychwanegol at y ceufad byddwn yn rhoi padl siwt wleb cymorth hynofedd a helmed i bob aelod Mannau cyfarfod Trefor Nefyn Morfa Nefyn Porth Neigwl Abersoch Llanbedrog Pwllheli Cricieth Cliciwch yma ar gyfer cyfeirnod mapiau Google Oed ieuengaf 8 mlwydd oed Cynghorwn fod plant ysgol gynradd yng nghwmni aelod arall o i deulu gwarcheidwad neu gyfaill sydd dros 18 mlwydd oed Y gallu i nofio Defnyddiol ond nid hanfodol Cyfarpar y bydd angen ichi ddod gyda chi gwisg nofio hen bâr

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/haf-blas-geufadu.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  Gweithgareddau Newyddion Cylchlythyr Tocynnau Anrhegion Cysylltwch â Ni GWEITHGAREDDAU I BAWB BETH BYNNAG FO R TYWYDD Syrffio Gall dysgu syrffio fod yn ddechreuad pleserus iawn ar daith gydol oes ac yn hynod werth chweil Cynhelir sesiynau gan hyfforddwyr syrffio cymwysedig sydd hefyd yn meddu ar gymwysterau achub bywyd yn y dŵr ac sydd â gwybodaeth dda am leoliadau syrffio Llŷn Bydd eich hyfforddwyr yn eich cyfarfod ar ddechrau r sesiwn ac yn eich helpu i wisgo siwt wleb ac esgidiau addas Yn ystod y sesiwn bydd yr hyfforddwr yn addysgu r hanfodion ichi o badlo bwrdd syrffio i sefyll a reidio r tonau Y peth lleiaf y gallwch ei ddisgwyl yw llwyth o gyffro Lleoliad Porth Neigwl fel arfer Cliciwch yma ar gyfer cyfeirnod mapiau Google Man cyfarfod Maes parcio r traeth ger Llanengan Amseroedd dechrau 1000 a 1400 O bryd i w gilydd newidiwn amseroedd dechrau i fanteisio hyd yr eithaf ar yr amgylchiadau Cost 30 y pen Oed ieuengaf 8 mlwydd oed Cynghorwn fod plant ysgol gynradd yng nghwmni aelod arall o r teulu gwarcheidwad neu gyfaill sydd dros 18 mlwydd oed Y gallu i nofio defnyddiol ond nid hanfodol Peidiwch ag anghofio lliain a gwisg nofio fydd

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/haf-surffio.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  Anrhegion Cysylltwch â Ni GWEITHGAREDDAU I BAWB BETH BYNNAG FO R TYWYDD Dringo Creigiau Mae dringo creigiau n her ardderchog ac mae ar gael i bawb Bydd y teimlad o lwyddo ar ôl dringo wal sy n edrych yn anodd ei threchu yn deimlad nad anghofiwch am amser maith i ddod Gwnawn gyflenwi r holl gyfarpar diogelwch angenrheidiol y cyfan y bydd arnoch eu hangen yw hen esgidiau ymarfer neu esgidiau cerdded a dillad addas ar gyfer bod yn yr awyr agored Gallwch ddisgwyl cael eich herio gan ddringfeydd o hyd at 25 metr o uchder wrth ichi fod ynghlwm yn ddiogel wrth raff Unwaith rydych ar y brig defnyddir y rhaff i ch gollwng yn eich ôl i r ddaear Cewch hefyd y cyfle i i ddysgu sut i sicrhau ch partner dringo yn ddiogel Mae mannau cyfarfod a ddefnyddiwn yn cynnwys Tremadog Llanberis Ogwen Caergybi neu Flaenau Ffestiniog Cliciwch yma ar gyfer cyfeirnod mapiau Google Man cyfarfod Caiff ei gadarnhau wrth fwcio Amseroedd dechrau 0930 neu 1330 Cost 40 y pen Oed ieuengaf 8 mlwydd oed Cynghorwn fod plant ysgol gynradd yng nghwmni aelod arall o r teulu gwarcheidwad neu gyfaill dros 18 mlwydd oed Peidiwch ag anghofio

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/haf-dringo-creigiau.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  ffordd yn gyfochrog â r traeth tuag at bentir Ebolion gan fynd heibio n agos i fwâu ac ogofeydd diddorol O fan hyn anelwn hi ar draws i Gwylan Fawr cyn y naid fer ar draws i Gwylan Fach Yn ystod y gwanwyn a r haf gwnewch weld ystod eang o adar yn cynnwys palod yn nythu ar yr ynysoedd ac mae mathau eraill o fywyd gwyllt y gallwn ddod ar eu traws yn cynnwys morloi a dolffiniaid Mae r llwybr dychwelyd naill ai trwy Borth Meudwy neu drwy ail fynd ar hyd ein llwybr allanol Rhagofynion Eich bod wedi ceufadu o r blaen ynghyd â naill ai llwybr 1 neu 2 Amcan bras o amser padlo oriau 1 ¼ Pellter yn Fras cilometrau 6 6 Maint y grŵp 4 Cost y pen 50 4 Ynysoedd Sant Tudwal Gan ei chychwyn hi o Abersoch mae r daith hon yn mynd â chi o amgylch bae Abersoch heibio i hen fan lansio r bad achub cyn croesi ffordd Sant Tudwal i r ynysoedd Mae r ddwy ynys yn eiddo preifat ac felly nid yw glanio n bosibl Mae r ynysoedd hefyd yn gartref i nifer fawr o forloi ac adar y môr Mae gan yr ynys ddwyreiniol ogofeydd trawiadol tra bod gan yr ynys orllewinol hen oleudy I ddychwelyd i Abersoch anelwn ni hi yn ôl i hen fan lansio r bad achub ac wedyn dychwelyd ar hyd yr un llwybr a gymerasom o amgylch y bae Rhagofynion Eich bod wedi ceufadu o r blaen ynghyd â dwy daith wedi u dewis o deithiau 1 3 Amcan bras o amser padlo oriau 1 ¾ Pellter yn Fras cilometrau 9 5 Maint y grŵp 3 Cost y pen 70 5 Porthor i Aberdaron Mae r daith hon yn cychwyn ac yn gorffen ar dywod ond yn ystod gweddill ei hyd byddwn yn padlo o dan glogwyni mawrion man mwyaf agored y Penrhyn Gan gadw at gwr gogledd ddwyreiniol swnt Enlli efallai y gwelwn frain coesgoch hebogau tramor ac amrywiol adar eraill y môr Edrychwch yn ofalus ac efallai y gallwch hyd yn oed weld dringwr creigiau Mae swnt Enlli yn hysbys am ei geryntau nerthol a moroedd geirwon ac felly mae sgiliau padlo da yn hanfodol Yn ychwanegol at glogwyni mawrion gwnawn weld digonedd o ogofeydd diarffordd lle r â morloi i ganfod cysgod Mae gan y mannau cychwyn a gorffen luniaeth yn agos at y traeth gwych am fwyd a diod Oherwydd natur ddifrifol y daith hon byddwn ddim ond yn ei chynnal mewn amgylchiadau tawel a chyda cleientiaid rydym yn eu hystyried yn ddigon galluog Rhagofynion Eich bod wedi ceufadu o r blaen Eich bod wedi cwblhau teithiau 3 a 4 yn ogystal â theithiau 1 neu 2 Amcan bras o amser padlo oriau 2 ¼ Pellter yn Fras cilometrau 12 Maint y grŵp 2 Cost y pen 80 6 Ynys Enlli O r traeth yn Aberdaron byddwn yn padlo ar hyd yr arfordir heibio i Borth Meudwy tuag at

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/haf-teithio-a-cheufadau.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  FO R TYWYDD Rhentu Ceufadau Mae ein ceufadau eistedd ar eu pen ar gael i w llogi petai n amgenach gennych badlo ar eich cyflymder eich hun Gallwn ddanfon y ceufadau i amrywiol draethau o amgylch y Penrhyn ar yr amod bod y tywydd a chyflwr y môr o fewn ein terfynau diogelwch Mae siwt wleb cymorth hynofedd helmed padl a cheufad yn cael eu cynnwys yn y pris llogi I fwcio bydd arnoch angen cysylltu â ni i drafod pa bryd a lle yr hoffech geufadu Unwaith y byddwn wedi cytuno ar amser a man cyfarfod addas byddwn yn eich cyfarfod yno i gwblhau n gwaith papur contract llogi Bydd arnoch hefyd angen rhyw fath o ddull adnabod a cherdyn credyd i dalu cost unrhyw ddifrod neu am golli cyfarpar yn ystod y cyfnod llogi Cliciwch yma i weld lle y cynigiwn roi ceufadau ar log Mae lleoliadau a ddefnyddiwn yn cynnwys Nefyn Morfa Nefyn Porth Neigwl Abersoch Pwllheli Cricieth Man cyfarfod Caiff ei gadarnhau wrth fwcio Amseroedd dechrau Fel a ofynnir Cost y pen 15 am yr awr gyntaf ac wedyn 10 am bob awr ddilynol Bydd angen taliad llawn cyn dechrau llogi Y gallu i nofio Defnyddiol

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/haf-rhentu-ceufadau.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  y sesiwn yw Porth y Swnt Mae r sesiynau ceufadu rhagarweiniol hyn yn rhedeg o draeth Aberdaron gan ddefnyddio ceufadau sedd sengl a sedd tandem sy n hawdd eu padlo ac maent yn hynod sad Mae sesiynau n amrywio yn dibynnu ar gyflwr y môr Pan fo r môr yn dawel cynigiwn daith olygfaol i ddysgu am y morlin syfrdanol yr hanes lleol cyfoethog a r bywyd gwyllt anhygoel yn cynnwys adar y môr fel palod a phalod Manod yn ogystal â morloi a llamidyddion Os yw r môr yn arw ac os yw r tywydd yn dal yn ffafriol cynigiwn sesiynau syrffio ar y tonau Yn ystod y sesiwn gofalir amdanoch gan hyfforddwr ceufadu cymwysedig fydd yn sicrhau eich bod yn cael yr holl gyfarpar angenrheidiol a bydd yn gofalu amdanoch drwy gydol eich anturiaeth Cynhelir sesiynau ar ddydd Mercher dydd Gwener a dydd Sul yn ystod gwyliau r Sulgwyn a gwyliau ysgol yr haf ac ar benwythnosau rhwng y Sulgwyn a gwyliau r haf Nid oes angen bwcio o flaen llaw ac felly gallwch ond cyrraedd a rhoi cynnig arni Fodd bynnag os ydych yn awyddus i neilltuo ch lle gallwch fwcio ch lle hyd at 7 diwrnod o flaen llaw drwy gysylltu â Phorth y Swnt neu Llŷn Adventures www llynadventures com Mae arnoch angen dod â gwisg nofio hen esgidiau ymarfer a lliain gyda chi Hyd y gweithgareddau yw 2 awr Amseroedd dechrau r sesiynau yw 10 00 12 30 a 14 45 Nifer uchaf o 8 o geufadwyr y sesiwn Yr oedran lleiaf yw 8 oed a chynghorwn y dylai plant iau nag 11 fod yng nghwmni oedolyn Y peth gorau yw i blant ifainc rannu un o r ceufadau tandem gydag un neu ddau oedolyn Mae r gallu i nofio n ddefnyddiol ond nid

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/haf-ceufadu-yn-y-ymddiriedolaeth-genedlaethol.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive