archive-com.com » COM » M » MOBOROBO.COM

Total: 479

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Moborobo - ติดต่อเรา
  เมล support moborobo com ป ญหาล ขส ทธ คณะผ บร หารของเราเคารพและย ดม นในมาตรฐานการปกป องล ขส ทธ เป นอย างย ง เราทำงานก นอย างหน กเพ อให แน ใจว า App ท งหมดของเราใน MoboMarket ได ร บอน ญาตจากผ พ ฒนาท เก ยวข อง อย างไรก ตามหากค ณม ข อสงส ยว าม App ใดใน MoboMarket ไม ได ร บอน ญาตเน องจากข อผ ดพลาด โปรดส งอ เมลถ งเราท BD moborobo com เราจะดำเน นการตรวจสอบและแก ไขท

  Original URL path: http://www.moborobo.com/th/about/contactus.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Moborobo - ความร่วมมือ
  ท งสองฝ ายสามารถใช ฐานผ ใช ของก นและก น MoboRobo ขอเสนอผลประโยชน ต างๆ เช น แบนเนอร โฆษณา App โดดเด น App เป นท น ยม ทายส งท ค ณชอบ ผ นำประจำว น ส ปดาห และ บก ช นชอบ 2 ห นส วน เพ มล งก ของเพ อนลงบนเว บไซต ต างๆ แล วแนะนำผ ใช หร อแหล งข อม ลอ นๆ ให ก นและก น 3 การเข าถ งเน อหา หากค ณม เว บไซต ซ งเป นศ นย แหล งข อม ลแอป ค ณสามารถสร างเพจฝ งต วไว ในเว บ ตามข อม ลจำเพาะการเข าถ ง SDK ของเรา แล วเราจะเพ มเพจฝ งต วของค ณไว ในพ ซ ไคลเอนต ของเรา ซ งผ ใช ต างๆ สามารถดาวน โหลดเน อหาจากเว บไซต ของค ณผ าน MoboRobo เน อหาท งหมดบนเว บไซต ของค ณจะปรากฏบนพ ซ ไคลเอนต ของ MoboRobo และผ ใช สามารถดาวน โหลดเน อหาเหล าน นผ าน MoboRobo ได โดยตรง 4 แบบแผนในเคร อ หากค ณเป นผ จ ดจำหน าย และค ณม ช องทางของค ณเองในการเผยแพร เน อหาไปย งผ ใช สมาร ทโฟน ค ณสามารถร วมม อก บเราในโมเดลแบบแผนในเคร อ เราขอเสนอเวอร ช นเฉพาะแก ค ณซ งค ณสามารถใช เพ อการเผยแพร ผ านช องทางของค ณเอง และเราสามารถแบ งผลกำไรทางค าโฆษณา ค ณสามารถขายโฆษณาบนเวอร ช นเฉพาะน 5 เวอร ช นปร บแต งเอง หากค ณเป นผ ให บร การ ผล ตสมาร ทโฟน และค ณต

  Original URL path: http://www.moborobo.com/th/about/cooperate.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Moborobo - ข้อตกลงผู้ใช้
  บร ษ ทจะอ ปเดตโปรแกรมไคลเอนต เป นระยะ ผ เล นท กคนต องใช โปรแกรมเวอร ช นล าส ด การแก ไขโปรแกรมไคลเอนต ของ MoboRobo เป นส งต องห ามโดยเด ดขาด หากฝ าฝ นอาจถ กระง บการบร การ f การแสวงหาประโยชน จากจ ดบกพร องของโปรแกรม ห ามสมาช กแสวงหาประโยชน จากจ ดบกพร องของโปรแกรมใน MoboRobo บนเว บไซต และ หร อ ภายในระบบของบร ษ ท หากฝ าฝ นอาจถ กระง บการบร การ 6 บร การอย างเป นทางการ บร ษ ทได ออกแบบ MoboRobo เพ อการจ ดการสมาร ทโฟนและการดาวน โหลดเน อหาเท าน น ตามท บร ษ ทเสนอไว ในเว บไซต ค ณยอมร บท จะใช งาน MoboRobo เฉพาะท บร ษ ทเสนอในเว บไซต เท าน นโดยไม ผ านทางช องทองอ น ค ณร บทราบว าค ณไม ม ส ทธ ในการสร าง เผยแพร แจกจ าย สร างงานเล ยนแบบจาก หร อใช ซอฟต แวร โปรแกรม ย ท ล ต แอปพล เคช น ต วจำลองแบบ หร อเคร องม อท ได ร บจาก หร อสร างข นเพ อ MoboRobo แต ค ณอาจใช ซอฟต แวร ซ งอน ญาตไว ในข อตกลงน ได ค ณไม สามารถดำเน นการใดๆ ซ งใช ข อม ลจำนวนมากบนโครงสร างพ นฐานของเราโดยไม ม เหต ผลหร อไม สมเหต สมผล ค ณไม สามารถขายหร อประม ลบ ญช หร อส งท ม ล ขส ทธ ของ MoboRobo 7 ความเป นส วนต ว a ข อม ลส วนต วท ค ณมอบให เราในช วงลงทะเบ ยนจะใช เพ อว ตถ ประสงค ภายในเท าน น บร ษ ทใช ข อม ลซ งบร ษ ทเก บรวบรวมไว เพ อว เคราะห หาส งท ค ณชอบเพ อปร บปร งบร การ เว นแต ข อตกลงน อน ญาตไว หร อค ณให การอน ญาต บร ษ ทจะไม มอบข อม ลส วนต วของค ณให แก บร ษ ทอ นโดยท ค ณไม ได อน ญาต บร ษ ทไม ร บประก นความปลอดภ ยในการร บส งข อม ลส วนต วของค ณในกรณ ท บร ษ ทอ นข ดจ งหวะหร อการเข าถ งโดยไม ได ร บอน ญาตหร อผ ดกฎหมาย หากค ณร องขอการสน บสน นทางเทคน ค ค ณย นยอมให เราเข าถ งและตรวจสอบคอมพ วเตอร ท ค ณโหลดซอฟต แวร จากระยะไกลเพ อการสน บสน นและแก ป ญหา ค ณยอมร บว าบร ษ ทอาจส อสารก บค ณผ านทางอ เมลหร อเทคโนโลย อ นท คล ายก นเพ อจ ดประสงค ท ส มพ นธ ก บบร การ ซอฟต แวร และบร การหร อซอฟต แวร ใดๆ ซ งเราหร อต วแทนอาจจ ดหาให ในอนาคต b บร ษ ทจะไม มอบข อม ลส วนบ คคลของค ณแก บร ษ ทอ น แต บร ษ ทไม ร บประก นความปลอดภ ยในการร บส งข อม ลส วนต วของค ณในกรณ ท บร ษ ทอ นข ดจ งหวะหร อการเข าถ งโดยไม ได ร บอน ญาตหร อผ ดกฎหมาย นอกจากน นบร ษ ทสามารถ และค ณอน ญาต เป ดเผยข อม ลเก ยวก บค ณให แก หน วยงานเอกชน หน วยงานบ งค บกฎหมาย หร อเจ าหน าท ราชการ เน องจากบร ษ ทใช ด ลยพ น จแล วเช อว าม ความจำเป นและเหมาะสมต อการตรวจสอบหร อแก ป ญหาหร อข อสงส ยหร อเป นไปตามกฎหมาย ข อบ งค บ กระบวนการทางกฎหมาย หร อการขอความร วมม อจากราชการ หร อเพ อแก ไข ปฏ เสธการโพสต หร อลบข อม ลหร อส อ ท งหมดหร อบางส วน อย ในด ลยพ น จของบร ษ ท 8 การระง บบร การ a บร ษ ทขอสงวนส ทธ ในการระง บบร การเม อใดก ได ตามกำหนดระยะเวลา โดยแจ งหร อไม แจ งก ได เพ อการบำร งร กษา b ค ณร บทราบว าบร การอาจถ กระง บด วยเหต ผลท นอกเหน อการควบค มของบร ษ ท และบร ษ ทไม สามารถร บประก นว าค ณจะเข าถ งบร การหร อบ ญช ของค ณ บร ษ ทไม ร บผ ดชอบต อการระง บบร การ ความล าช า หร อความล มเหลวในการใช งานอ นเป นเหต มาจากส งท อย นอกเหน อการควบค ม c บร ษ ทจะไม ค นเง นท งหมดหร อบางส วนจากการซ อ ถ าม ด วยสาเหต จากการระง บบร การ และสาเหต จากเหต การณ ท อธ บายไว ในย อหน า a หร อ b ของส วนน 9 คำสงวนส ทธ การร บประก น Moborobo com เคารพในล ขส ทธ ของผ พ ฒนา App และเจ าของล ขส ทธ และม งม นเพ อให ม นใจได ว าไม ม App หร อเน อหาใดท ละเม ดทร พย ส นทางป ญญาของผ พ ฒนา App และผ ให บร การเน อหาได รวมอย ในบร การเว บและฐานข อม ลของ MoboRobo Moborobo com ได ร บอน ญาตจากผ พ ฒนา App และเจ าของล ขส ทธ ในการแจกจ าย App และเน อหาบนเว บไซต ของ MoboRobo พ ซ ไคลเอนต MoboRobo และ mobomarket moborobo com ไม ร บผ ดชอบต อความเส ยหายหร ออคต ท กร ปแบบ ยกเว นเหต การณ ท อ างถ งไว ในท น เน องจากความไม แม นยำ สมบ รณ อ ปเดต รวมท งเน องจากข อผ ดพลาดหร อการละเลยข อม ลหร อบร การท อย ในเว บไซต MoboRobo พ ซ ไคลเอนต MoboRobo หร อ MoboMarket หร อเก ยวข องก บเน อหาท ม อย ในเว บไซต MoboRobo และบร การท เสนอ MoboRobo ไม ได พ ส จน หร อตรวจสอบเน อหาหร อข อม ลในเว บไซต อ นท ม ล งก ในเว บไซต MoboRobo พ ซ ไคลเอนต MoboRobo หร อ MoboMarket และ Moborobo com ไม ร บประก นความพร อมใช งาน ความต อเน อง หร อความถ กต องของเว บไซต MoboRobo และบร การท เสนอ และด วยเหต น จ งไม ร บผ ดชอบต อความเส ยหายหร ออคต ท กร ปแบบจากความพร อมใช งาน หร อความต อเน องของเว บไซต MoboRobo หร อบร การท เสนอ รวมท งความผ ดพลาดจากการเข าถ งเว บไซต MoboRobo พ ซ ไคลเอนต MoboRobo ท เสนอบร การน Moborobo com เช อว าบร ษ ทอ นได ร บอน ญาตให แจกจ าย App หร อเน อหาผ านทางเว บไซต MoboRobo และพ ซ ไคลเอนต MoboRobo MoboRobo ไม ร บผ ดชอบต อความเส ยหายหร ออคต เน องจากบร การและเน อหาของบร ษ ทอ นผ านทางเว บไซต MoboRobo หร อพ ซ ไคลเอนต MoboRobo รวมท งส อท บร ษ ทอ นเสนอเพ อจ ดการคำร องขอบร การ โดยเฉพาะอย างย ง MoboRobo comไม ร บผ ดชอบต อความเส ยหายหร ออคต ท กร ปแบบเน องจากบร การและเน อหาของบร ษ ทอ นผ านทางเว บไซต MoboRobo หร อพ ซ ไคลเอนต MoboRobo รวมท งส อท บร ษ ทอ นเสนอเพ อจ ดการคำร องขอบร การ โดยเฉพาะอย างย ง MoboRobo ไม ร บผ ดชอบต อการแข งข นอย างไม เป นธรรม การโฆษณาท ผ ดกฎหมาย เก นจร ง ความผ ดพลาดและการอ ปเดตเน อหาท ส ง จ ดเก บ ได ร บ จ ดการ หร อพร อมใช งานสำหร บบร การท จ ดหาโดยบร ษ ทอ นผ านเว บไซต MoboRobo หร อพ ซ ไคลเอนต MoboRobo MoboRobo ให ความสำค ญก บป ญหาการละเม ดล ขส ทธ เป นอย างย ง หากค ณเป นผ พ ฒนา App หร อเจ าของล ขส ทธ และค ณค ดว า

  Original URL path: http://www.moborobo.com/th/about/useragreement.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Moborobo - คำสงวนสิทธิ์
  ด งน นเราจ งย ดม นมาตรฐานส งมากสำหร บการบ งค บใช ล ขส ทธ และทร พย ส นทางป ญญา 2 MoboRobo ม ความม งม นและทำงานก นอย างหน กเพ อให แน ใจว า App ท งหมดท ม ใน MoboRobo และ MoboMarket ได ร บอน ญาตจากผ พ ฒนาท เก ยวข อง อย างไรก ตามเน องจาก App ม เป นจำนวนมาก รวมท งพน กงานท เราม อย เป นจำนวนมากเช นก น ด งน นจ งอาจเก ดข อผ ดพลาดข นได หากค ณม ข อสงส ยว าม App ท ไม ได ร บอน ญาตอย ในรายการบนเว บไซต ของเรา โปรดส งอ เมลถ งเราท BD moborobo com เราจะตรวจสอบท นท หากปรากฏว าถ กต องตามรายงานของค ณ เราจะถอด App ด งกล าวท นท 3 MoboRobo เป นพ นธม ตรก บผ ให บร การเน อหาบร ษ ทอ นจำนวนมากซ งม เว บไซต ท ล งก ไว บนซอฟต แวร ของเรา เป นความต องการของเราท ห นส วนและเป นความร บผ ดชอบของห นส วนโดยแท ในอ นท จะตรวจสอบให แน ใจว า App และเน อหาท งหมดบนเว บไซต ของตนได ร บอน ญาต หากค ณพบว าม เน อหาใดบนเว บไซต ของห นส วนบร ษ ทอ นของเราไม ได ร บอน ญาต โปรดต ดต อห นส วนด งกล าวโดยตรง หร ออาจต ดต อเราเพ อส งต อให ค ณ MoboRobo Find Us Follow Us fllow Us เก ยวก

  Original URL path: http://www.moborobo.com/th/about/disclaimers.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Moborobo - แผนผังเว็บไซต์
  บไซต หน าหล ก ผล ตภ ณฑ ของMoborobo MoboRobo MoboMarket MoboJoy ศ นย ช วยเหล อ MoboRobo ว ธ การใช งาน ข าว ฟอร ม เก ยวก บเว บไซต www Moborobo com เก ยวก บเรา ต ดต อเรา ผ ร วมงาน ข อตกลงสำหร บผ ใช ล ขส ทธ และคำสงวนส ทธ พ นธม ตร MoboRobo Find Us Follow Us fllow Us เก ยวก บเว บไซต Moborobo com เก ยวก บเรา ต

  Original URL path: http://www.moborobo.com/th/about/sitemap.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • MoboRobo Tutorials - Connect your Android phone to PC with MoboRobo
  MoboRobo V3 backup in MoboMarket V5 and Data migration FAQ How to Backup Restore Data Contacts Messages Call records etc on Your iPhone with MoboRobo How to Backup Restore data Contacts Messages Call Records etc on Your Android Device with MoboRobo How to Set Download Wallpapers on Your Android Device with MoboRobo How to Set Ringtone on Your Android Phone with MoboRobo How to Install Apps on Your PC with MoboRobo How to Download Apps for Your iDevice with MoboRobo How to Download Apps for Your Android Device with MoboRobo Why You Need to Enable Unknown Sources When Downloading Apps from MoboRobo For Android 2 3 or later Why You Need to Enable Unknown Sources When Downloading Apps from MoboRobo For Android 4 0 or later How to Install Uninstall Apps Games on Your iPhone with MoboRobo How to Download Wallpapers on Your iPhone with MoboRobo How to Install Uninstall Apps on Your Android Device with MoboRobo How to Transfer Contacts from Android Phone to iPhone How to Transfer Contacts from iPhone to Android Phone How to Transfer Music between Your iPhone and PC How to Transfer Music between Your PC and Android Device How to Transfer Photos between your iDevice and PC with MoboRobo How to Move Apps between Internal Memory and SD Card with MoboRobo How to Use MoboRobo Sending Text from Your PC to Your iDevice How to Use Mobo Portal to Transfer Files And Text Thread from Your PC to Your Android Device How to Use Mobo Portal to Transfer Files And Text Thread from Your PC to Your iDevice How to send SMS through MoboRobo on PC How to Manage iPhone Screen Icons through MoboRobo How to Manage MoboLive Themes on Your PC with MoboRobo How to Use MoboPlayer to Manage and Watch Videos with

  Original URL path: http://www.moborobo.com/mobotutorial/connection/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • MoboRobo Tutorials - Send SMS through MoboRobo to android on PC
  MoboRobo V3 backup in MoboMarket V5 and Data migration FAQ How to Backup Restore Data Contacts Messages Call records etc on Your iPhone with MoboRobo How to Backup Restore data Contacts Messages Call Records etc on Your Android Device with MoboRobo How to Set Download Wallpapers on Your Android Device with MoboRobo How to Set Ringtone on Your Android Phone with MoboRobo How to Install Apps on Your PC with MoboRobo How to Download Apps for Your iDevice with MoboRobo How to Download Apps for Your Android Device with MoboRobo Why You Need to Enable Unknown Sources When Downloading Apps from MoboRobo For Android 2 3 or later Why You Need to Enable Unknown Sources When Downloading Apps from MoboRobo For Android 4 0 or later How to Install Uninstall Apps Games on Your iPhone with MoboRobo How to Download Wallpapers on Your iPhone with MoboRobo How to Install Uninstall Apps on Your Android Device with MoboRobo How to Transfer Contacts from Android Phone to iPhone How to Transfer Contacts from iPhone to Android Phone How to Transfer Music between Your iPhone and PC How to Transfer Music between Your PC and Android Device How to Transfer Photos between your iDevice and PC with MoboRobo How to Move Apps between Internal Memory and SD Card with MoboRobo How to Use MoboRobo Sending Text from Your PC to Your iDevice How to Use Mobo Portal to Transfer Files And Text Thread from Your PC to Your Android Device How to Use Mobo Portal to Transfer Files And Text Thread from Your PC to Your iDevice How to send SMS through MoboRobo on PC How to Manage iPhone Screen Icons through MoboRobo How to Manage MoboLive Themes on Your PC with MoboRobo How to Use MoboPlayer to Manage and Watch Videos with

  Original URL path: http://www.moborobo.com/mobotutorial/sms/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Download free Android gams and app on MoboRobo - MoboRobo Tutorials
  MoboRobo V3 backup in MoboMarket V5 and Data migration FAQ How to Backup Restore Data Contacts Messages Call records etc on Your iPhone with MoboRobo How to Backup Restore data Contacts Messages Call Records etc on Your Android Device with MoboRobo How to Set Download Wallpapers on Your Android Device with MoboRobo How to Set Ringtone on Your Android Phone with MoboRobo How to Install Apps on Your PC with MoboRobo How to Download Apps for Your iDevice with MoboRobo How to Download Apps for Your Android Device with MoboRobo Why You Need to Enable Unknown Sources When Downloading Apps from MoboRobo For Android 2 3 or later Why You Need to Enable Unknown Sources When Downloading Apps from MoboRobo For Android 4 0 or later How to Install Uninstall Apps Games on Your iPhone with MoboRobo How to Download Wallpapers on Your iPhone with MoboRobo How to Install Uninstall Apps on Your Android Device with MoboRobo How to Transfer Contacts from Android Phone to iPhone How to Transfer Contacts from iPhone to Android Phone How to Transfer Music between Your iPhone and PC How to Transfer Music between Your PC and Android Device How to Transfer Photos between your iDevice and PC with MoboRobo How to Move Apps between Internal Memory and SD Card with MoboRobo How to Use MoboRobo Sending Text from Your PC to Your iDevice How to Use Mobo Portal to Transfer Files And Text Thread from Your PC to Your Android Device How to Use Mobo Portal to Transfer Files And Text Thread from Your PC to Your iDevice How to send SMS through MoboRobo on PC How to Manage iPhone Screen Icons through MoboRobo How to Manage MoboLive Themes on Your PC with MoboRobo How to Use MoboPlayer to Manage and Watch Videos with

  Original URL path: http://www.moborobo.com/mobotutorial/others/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive •