archive-com.com » COM » M » MOBOROBO.COM

Total: 479

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Moborobo - วิธีการส่ง SMS ผ่าน MoboRobo บนพีซี
  านสาย USB ท งน MoboRobo ควรจดจำโทรศ พท ของค ณได ในเวลาไม ก ว นาท 3 ส ง SMS ผ านโปรแกรมจ ดการข อความ 3 1 เล อก ข อม ล จากน น เล อกต วเล อกหน งในสามท อย ใต โปรแกรมจ ดการข อความ 3 2 สำหร บการส งข อความ คล กท ป ม ส งข อความ 3 3 ป อนข อความของค ณในกล องข อความ ค ณสามารถเล อกผ ร บต งแต หน งคนข นไปจากรายการรายช อต ดต อของค ณ โดยการทำเคร องหมายท กล องด านหน ารายช อต ดต อ 3 4 นอกจากน ค ณย งสามารถป อนรายช อต ดต อหร อหมายเลขโดยตรง จากน น คล กท ป มส น ำเง นเพ อเพ มลงไปในรายการผ ร บ 3 5 เม อสร างข อความเร ยบร อยแล ว คล กท ป ม ส ง หร อกด Ctrl Enter เพ อส งข อความของค ณ 4 ส ง SMS ผ านโปรแกรมจ ดการรายช อต ดต อ 4 1 เล อก ข อม ล จากน นเล อก ท งหมด เล อกรายช อต ดต อท ค ณต องการส งข อความถ ง 4 2 คล ก ส งข อความ กล องข อความควรปรากฏข นด านล าง ป อนข อความของค ณ จากน นคล ก ส ง เพ อส งข อความ หมายเหต เม อค ณส ง ร บ SMS โดยใช MoboRobo

  Original URL path: http://www.moborobo.com/th/mobotutorial/sms/send_sms_through_mobomarket.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Moborobo - วิธีการจัดการe MoboLive Themes บนพีซีด้วย MoboRobo
  1 เล อก ธ ม หน าต างใหม ควรปรากฏข น 3 2 บน ศ นย กลางธ ม เล อกธ มท ค ณชอบ คล กท ภาพขนาดย อ ค ณจะสามารถด ภาพต วอย างของธ มได 3 3 คล กป ม ดาวน โหลด เพ อดาวน โหลดธ ม ค ณสามารถด กระบวนการในรายการงาน 4 เร ยกใช ธ ม 4 1 คล ก MoboLive ไปย งหน าใหม 4 2 เล อกธ มท ค ณได ดาวน โหลด คล ก

  Original URL path: http://www.moborobo.com/th/mobotutorial/manage/manage_android_themes.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Moborobo - วิธีการจัดการไอคอนหน้าจอ iPhone ผ่าน MoboRobo
  วยให ค ณสามารถจ ดเร ยงไอคอนใหม ได ง ายย งข น โดยม ว ธ การด งต อไปน 1 เร ยกใช งานโปรแกรม MoboRobo 2 เช อมต อ iPhone ก บคอมพ วเตอร ของค ณผ านสาย USB ท งน MoboRobo ควรจดจำโทรศ พท ของค ณได ในเวลาไม ก ว นาท 3 คล ก แอป การจ ดการไอคอน หน าต างใหม ควรปรากฏข น 4 การจ ดการไอคอน 4 1 จ ดเร ยงไอคอนใหม 4 1 1 คล กเพ อลากไอคอนต างๆ ไปย งตำแหน งท ค ณต องการ ไอคอนท อย ในตำแหน งด งกล าวจะสล บท ก บไอคอนท เล อกบนหน าจอ 4 1 2 นอกจากน ค ณย งสามารถคล กไอคอนค างไว แล วลากไปย งหน าจอใดๆ ทางด านขวา 4 1 3 ค ณย งสามารถจ ดเร ยงแถบ Dock ของค ณได อ กด วย ลากแอปท ใช บ อยไปย ง Dock และลบแอปท ไม ได ใช บ อย 4 2 หากค ณต องการวางไอคอนชน ดใหม บางส วนลงในโฟลเดอร ใหม ค ณสามารถลากไอคอนท ด านบนของอ กไอคอนหน ง เพ อสร างโฟลเดอร ใหม 4 3 หากค ณต องการจ ดเร ยงบนหน าจอ ค ณสามารถคล กหน าจอค างไว แล วย ายไปย งท ท ค ณต องการบนหน าจอด านขวา 5 เม อเสร จส น คล ก เร ยกใช ในอ ปกรณ เพ อบ นท กการเปล ยนแปลง แต ก อน ว ธ การจ ดการe MoboLive Themes บนพ ซ ด วย

  Original URL path: http://www.moborobo.com/th/mobotutorial/manage/manage_iphone_screen.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Moborobo - วิธีการใช้ MoboPlayer เพื่อจัดการและดูวิดีโอด้วย MoboRobo
  โดยไม ต องแปลงไฟล ว ด โอไปย งร ปแบบท รองร บซ งก นเวลานาน เรามาด ก นว าจะใช MoboPlayer ก บ MoboRobo ได อย างไรบ าง 1 เป ดโปรแกรม MoboRobo 2 เช อมต อแอนดรอยด สมาร ทโฟนเข าก บคอมพ วเตอร ผ านทางสาย USB MoboRobo จะสามารถทำความร จ กก บโทรศ พท ของค ณในเวลาไม ก ว นาท 3 เล อก Videos แล วตามด วย MoboPlayer หน าต างใหม จะปรากฏข นมา 4 เพ มว ด โอจาก PC ของค ณไปย ง MoboRobo คล ก Add แล วเล อกว ด โอท ค ณต องการจะเพ ม คล ก Open กระบวนการจะเสร จส นในสองสามว นาท หร อค ณสามารถ drag and drop ไฟล ว ด โอเพ อเพ มเข ามาย งอ ปกรณ ก ได 5 การ Export ว ด โอจาก MoboRobo ไปย ง PC ของค ณ คล ก Export หล งจากน นเล อกพาธ คล ก OK การ Export จะส นส ดในไม ก ว นาท 6 การลบว ด โอด วย MoboRobo เล อกว ด โอท ค ณต องการจะลบ แล วคล ก Delete Yes กระบวนการจะส นส ดในไม ก ว นาท 7 เล นว ด โอ คล กท เมน Play ค ณจะสามารถด ว ด โอท อย บน PC ของค ณผ าน MoboRobo ได แต ก อน ว ธ การจ ดการไอคอนหน าจอ iPhone ผ าน MoboRobo ถ ดไป

  Original URL path: http://www.moborobo.com/th/mobotutorial/manage/manage_and_watch_videos.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Moborobo - วิธีการจัดการไฟล์บนสมาร์ทโฟน Android ด้วย MoboRobo
  ดโปรแกรม MoboRobo 2 เช อมต อสมาร ทโฟน Android ของค ณก บคอมพ วเตอร ผ านสาย USB ท งน MoboRobo ควรจดจำโทรศ พท ของค ณได ในเวลาไม ก ว นาท 3 ในหน าแรก เล อก ต วจ ดการไฟล หน าต างใหม ควรปรากฏข น 4 ค ณสามารถใช ป มดาวน โหลด อ พโหลด ลบ และโฟลเดอร ใหม บนแถบเคร องม อเพ อจ ดการไฟล ต างๆ บนหน วยความจำของสมาร ทโฟนและการ ด SD ของค ณ ท งน MoboRobo จะรองร บการลากและวางไฟล เพ อดาวน โหลด อ พโหลดไฟล 5 โหมดการแสดงไฟล 5 1 MoboRobo นำเสนอว ธ การสองว ธ ในการแสดงไฟล บนสมาร ทโฟนของค ณ ว ธ ท หน งค อโหมด โฟลเดอร ซ งแสดงให ผ ใช สามารถอ านได ด ข น และแสดงความส มพ นธ ระหว างแผนผ งไดเร กทอร ท ช ดเจนย งข น ถ อเป นต วเล อกท ด หากค ณต องการเข าถ งไฟล ระบบบนสมาร ทโฟนของค ณ 5 2 อ กว ธ การหน งค อโหมด การเข าถ งท รวดเร ว ซ งนำเสนอช องทางการเข าถ งท รวดเร วไปย งโฟลเดอร ท ใช บ อยบนการ ด SD ของค ณ เช น ร ปภาพ ภาพพ นหล ง เส ยงเร ยกเข า เพลง และว ด โอ แต ก อน ว ธ การใช MoboPlayer เพ อจ ดการและด ว ด โอด วย MoboRobo MoboRobo Find Us Follow Us fllow Us เก ยวก บเว บไซต Moborobo

  Original URL path: http://www.moborobo.com/th/mobotutorial/manage/manage_android_files.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Moborobo - อุปกรณ์ชนิดใดบ้างที่รองรับ MoboRobo
  Huawei C8850 Huawei C8860E Huawei S7 Huawei T8300 Huawei U8100 Huawei U8110 Huawei U8120 Huawei U8150 Ideos Huawei U8220 Huawei U8500 Huawei U8800 Ideos X5 Huawei U8860 Huawei S8600 Huawei MediaPad HuaweiPulse C8850 T8300 U8850 HUAWEI S8520 HUAWEI T8100 HUAWEI T8500 Huawei U8120 HUAWEI U9000 Ideos IDEOS S7 IDEOS S7 Slim IDEOS X5 T710 U8520 U8650 U8812D S8600 Huawei U8825D Huawei U9508 Huawei U8818 Huawei C8500 Huawei C8812E Huawei T8951 Huawei C8500S Huawei C8812 Huawei T8828 Huawei C8826D i mobile i mobile I858 i Mobile 504 i mate JAMA i Mate JAM i mate Ultimate 8502 JAQ3 PDAG PDAL SP3 SP5 spl LG LG GT540 LG GW620 LG GW880 LG KH5200 LG P350 LG P503 LG P920 LG C660 Optimus Pro LG P970 LG P990 Optimus 2X LG E510 LG E730 LG E720 LG KH5200 LG LU6200 LG P355 LG P500 LG P690 LG P693 LG P930 LG P940 LG P993 LG P999 LG SU370 LG SU640f LG SU660 LG SU760 GT i9100 KS20 LG CT810 Incite LG GW620 LG KT878 LG KU990 Viewty Optimus 2x OPTIMUS PRO C660 P920 L 07C C C550 Motorola MOTO A1680 MOTO CLIQ MOTO DEXT MOTO Droid Sholes MOTO Droid X ME811 DROID Pro DROID X DROID X2 DROID2 DROID2 GLOBAL DROID2 GLOBAL MOTO tatoo G4 MOTO MB200 MOTO MB300 MOTO MB525 MOTO MB810 MOTO MB855 MOTO MB860 Atrix 4G MOTO MB865 MOTO ME501 Quench MOTO ME511 MOTO ME525 Defy MOTO ME600 MOTO ME722 MOTO MileStone MOTO Milestone 2 MOTO Morrison MOTO MT620 MOTO MT710 MOTO MT716 MOTO MT720 MOTO MT810 MOTO MT870 MOTO XOOM MOTO XT300 MOTO XT301 MOTO XT316 MOTO XT500 MOTO XT502 MOTO XT615 MOTO XT681 MOTO XT701 MOTO XT702 MOTO XT711 MOTO XT720 MOTO XT800 MOTO XT800 MOTO XT800w MOTO XT806 MOTO XT822 MOTO XT883 MOTO XT910 Droid Razr MOTO XT912 XT531 XT882 L7 L7i SLVR Moto ME511 Q8 Q9 F3 MOTOFONE Motorola A3100 Motorola C168 Motorola L7 SLVR Motorola L7i SLVR Motorola MC3 41E12 Motorola MC35 Motorola V235 Motorola V3 RAZR MPx200 K1 MotoA953 motorola CLIQ Motorola MB855 Motorola XT500 Motorola XT502 MT620 MT716 MT810 MT810lx MT870 MT917 MZ606 photon A953 V9 XT319 XT532 XT702 XT928 Z3 MOTO XT536 MOTO XT890 MOTO tatoo G4 MOTO XT390 NEC NEC909e NEC 101S NEC 101T NEC808w Orange Orange Boston Pantech Pantech C810 Philips Philips W626 S508EG Samsung Samsung Galaxy K SHW M130K Samsung Galaxy U SHW M130L Samsung Fascinate I500 Samsung i5508 Samsung i5700 Spica Samsung i5801 Galaxy 3 Samsung i6500U Samsung i7500 Samsung i7680 Samsung i779 Samsung i8000 Samsung i8320 Samsung i897 Captivate Samsung i899 Samsung i9000 Galaxy S Samsung i9003 Galaxy SL Samsung i9008 Samsung i9020 i9023 Google Nexus S Samsung i9088 Samsung i909 Samsung i9100 Samsung i9220 Samsung i9300 Samsung M190S Samsung M220L Galaxy Neo Samsung m900 Samsung P1000 Galaxy Tab Samsung S5570 Galaxy Mini Samsung S5630 Samsung S5660 Galaxy Gio Samsung S5670 Galaxy Fit Samsung S5830 Galaxy Ace Samsung SCH i909 Samsung T939 Samsung T959 Samsung W899 Galaxy S II HD LTE GT I9103 GT I9108 GT S5360

  Original URL path: http://www.moborobo.com/th/mobotutorial/others/moborobo_supported_devices.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Moborobo - วิธีการค้นหา ID ฮาร์ดแวร์
  Device Manager ต วจ ดการอ ปกรณ แล วคล ก Android USB Device อ ปกรณ USB Android 3 เล อกอ ปกรณ ของค ณและใช เมาส คล กขวาท ป ม 4 คล ก Properties ค ณล กษณะ จากรายการแบบดรอปดาวน 5 คล ก Details รายละเอ ยด แล วคล กป ม Device description คำอธ บายอ ปกรณ เพ อเล อก ID ฮาร ดแวร 6 ส งข อม ล ID ฮาร ดแวร ให ก บเรา 7 หากค ณไม

  Original URL path: http://www.moborobo.com/th/mobotutorial/others/find_hardware_id.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Moborobo - ทำไมMoboLiveจำเป็นขออนุญาตการเข้าถึง
  นอกจากน นแล วผ ใช งานย งสามารถปร บแต งธ มและไอคอนของMoboLiveและดาวน โหลดร ปแบบท ตามแต ท ผ ใช งานปรารถนา เข าถ งข อม ลการใช งานเบราว เซอร และบ คมาร ค MoboLiveจะให ผ ใช งานสามารถสร างรายการล ดเบราว เซอร ในช องรายการล ดได อน ญาตให บ นท กในท จ ดเก บข อม ลภายนอก MoboLiveน นให ผ ใช งานสามารถแชร ไฟล ต างๆบนหน าจอเดสก ทอปของผ ใช งานได เพ ยงแค กดท รายการเมน ป มแชร นอกจากน นMoboLiveย งให ผ ใช งานสามารถจ ดการและลบภาพต างๆท ได ถ ายสำหร บแชร ได การเช อมต อ WI FI และการจ ดการบล ท ธ MoboLiveน นม ฟ งค ช นในการเป ด ป ด Wi Fiและบล ท ธจากหน ารายการล ดซ งการใช ฟ งค ช นน จำเป นต องให MoboLiveเข าถ งการต งค า Wi Fiและบล ท ธ การก แอพพล เคช นท กำล งทำงาน MoboLiveน นใช ข อม ลด งกล าวก บ ว ตเจ ต ว น ค ย คล น ท ช วยให ผ ใช งานหย ดท กแอพท กำล งทำงานอย เบ องหล งเพ อผ ใช งานม แรมเหล อในการใช งานมากข น ควบค มการส น MoboLiveจำเป นต องเข าถ งการส นท ค ณสามารถเล อกปร บการส นเม อผ ใช งานสล บการใช งานระหว างแอพพล เคช นในหน าแอพพล เคช นได เข าถ งแสงแฟลช MoboLiveน นให ผ ใช งานสามารถใช ฟ งค ช นไฟฉายได ซ งจำเป

  Original URL path: http://www.moborobo.com/th/mobotutorial/others/mobolive.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive