archive-com.com » COM » M » MOBOROBO.COM

Total: 479

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Moborobo - รากคืออะไร?
  นเป นกระบวนการท อน ญาตให ผ ใช งานระบบแอนดรอยด น นเข าถ งส ทธ พ เศษต างๆ หร อท ร จ กก นว า เข าร ท ท ม ในระบบแอนดรอยด ซ งสามารถปร บแต งระบบแอนดรอยด ได ตามใจมากย งข น สร ปส นๆค อ การร ทอ ปกรณ ของค ณค อค ณสามารถเข าถ งส วนต างๆของเคร องเพ อทำการปร บแต งระบบแอนดรอยด เด มๆได มากข น ถ าหากค ณต องการเปล ยนหร อแฟลชรอมน นค ณจำเป นต องร ทเคร องเป นส งแรก ส นๆค อการร ทเคร องเหม อนก บการเจลเบรกไอโฟนท ให ค ณสามารถปร บแต งอ ปกรณ ของค ณได ตามใจมากข นน นเอง ข อด การร ทเคร องน นประกอบด วย สามารถปร บแต งธ มฟอนท เคอร เนล ความเร ว แบตเตอร ได นอกจากน นแล วสามารถแฟลชรอมเป นร นล าส ดได รวมท งสำรองข อม ลของอ ปกรณ จองค ณและปลดล อคฟ เจอร อ นๆเพ มเต มได ข อเส ยของการร ทเคร องค อ การเส ยงท อ ปกรณ ของค ณจะไม สามารถใช งานได และป ญหาเร องความปลอดภ ยถ าหากเผลอต ดต งซอฟท แวร ท ไม พ งประสงค ในกรณ ท อ ปกรณ ของค ณน นร ทแล ว แต ก ม ซอฟท แวร อ นๆท ช วยให ค ณสามารถอ นร ทได ถ ดไป ทำไมMoboLiveจำเป นขออน ญาตการเข าถ ง MoboRobo Find Us Follow Us fllow Us เก ยวก บเว บไซต Moborobo com เก ยวก บเรา ต

  Original URL path: http://www.moborobo.com/th/mobotutorial/others/what_is_root.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Moborobo - จะทำอย่างไรหากไม่สามารถลงไดร์เวอร์ ยูเอสบีได้
  ดต งไดร เวอร ย เอสบ ได กร ณาให ข อม ลท ตามระบ ไว ด านล างน กล บมาย งทางเรา เพ อท ทางเราจะสามารถแก ไขป ญหาของค ณได โดยเร วท ส ด โปรดต ดต อเราท support moborobo com 1 ระบบปฏ บ ต การของคอมพ วเตอร ของค ณ คล กขวาท คอมพ วเตอร ของฉ น บนคอมพ วเตอร ของค ณ จากน นเล อก พร อพเพอร ต เพ อด นหาระบบปฏ บ ต การของพ ซ ค ณ กร ณาแจ งข อม ลต างๆเพ มเต ม อ นประกอบด วย ว นโดว ร นไหน แรมเท าใดและประเภทของระบบ 2 ย ห อม อถ อของค ณ ร น และเฟ ร มแวร ม อถ อของค ณ 2 1 ย ห อม อถ อของค ณ 2 2 หมายเลขร นของม อถ อค ณ 2 3 เวอร ช นเฟ ร มแวร ของม อถ อค ณ เล อก การต งค า เก ยวก บโทรศ พท เพ อค นหาเลขเคร องและเวอร ช นของแอนดรอยด 3 ค นหาหมายเลขอ ปกรณ ของค ณและถ ายหน าจอส งมาให เรา ค ณสามารถค นหาหมายเลขอ ปกรณ ได โดยเล อนไปย งคอมพ วเตอร ของฉ นและคล กขวา การจ ดการ การจ ดการอ ปกรณ ด ไวช เมเนเจอร อ ปกรณ ย เอสบ ของแอนดรอยด เล อกอ ปกรณ ของค ณ พร อพเพอร ต ข อม ล หมายเลขอ ปกรณ ล งค ด านล างจะบอกว ธ การหาหมายเลขอ ปกรณ http www moborobo com help others 2012 1119 42 html 4 log 4 1ให ค ณสร างโฟลเดอร 2 โฟลเดอร โดยช อว า log และ trace บนตำแหน งบ นท กไฟล ของโมโบโรโบ ค ณสามารถหาได โดยจาการคล กขวาท ไอคอน โมโบโรโบ จากน นเล อก พร อพเพอร ต ชอร ท ค ด ค นหาตำแหน งไฟล 4 2 เป ดใช งาน โมโบโรโบ ส กคร 4 3 ส งโฟลเดอร log กล บมาให ทางเรา ซ งทางเราต องการเพ อค นหาว าอะไรค อสาเหต ท ทำให ค ณพบป ญหาเหล าน โฟลเดอร trace น นเป นไฟล สำรอง ไม จำเป นต องส งไฟล น ให ทางเรา 4 4 หล งจากท เมล โฟลเดอร log แล ว กร

  Original URL path: http://www.moborobo.com/th/mobotutorial/others/cannot_install_usb_driver.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Moborobo - ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนา ไปอยู่ที่ไหนกัน
  ยวก บโทรศ พท และกดหมายเลขบ วด 7 คร งจากน นกล บย งไปหน าจอการต งค าและพบก บต วเล อกสำหร บน กพ ฒนา ข นตอน 1 เล อก การต งค า บนม อถ อของค ณ 2 เล อก เก ยวก บโทรศ พท 3 กดท หมายเลขบ วด 7 คร ง จากน น ต วเล อกสำหร บน กพ ฒนา จะปรากฏข นมา 4 กล บไปย งหน าจอก อนหน า และค ณจะพบต วเล อกสำหร บน กพ ฒนา

  Original URL path: http://www.moborobo.com/th/mobotutorial/others/developer_options.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Moborobo - วิธีแก้ไข: ไม่สามารถใช้แอปที่ดาวน์โหลดและติดตั้งด้วย MoboRobo บนอุปกรณ์ iOS
  ง และใช แอปพล เคช น ข อม ลต อไปน ค อค ม อแนะนำเก ยวก บว ธ การให อน ญาตแก อ ปกรณ และพ ซ ของค ณเพ อย นย นว าแอปท ต ดต งจะทำงานได ตามปกต หมายเหต โปรดแน ใจว า Apple ID บนอ ปกรณ ของค ณและ MoboRobo เหม อนก น เพ อร บรองว าแอปท ค ณซ อจะสามารถทำงานได ตามปกต ข นตอนการอน ญาต 1 ก อนอ น ค ณต องม Apple ID หากไม ม ค ณต องสร างใหม ด วย iTunes 2 คล ก App Store บนอ ปกรณ iOS ของค ณ 3 คล กท แท บ 25 อ นด บส งส ด แล วเล อก ฟร เราขอแนะนำให ค ณใช แอปพล เคช นฟร ในการเป ดใช งานบ ญช ของค ณ เน องจากจะไม ม ค าธรรมเน ยมเพ มเต มท เร ยกเก บไปย งบ ญช ของค ณ สำหร บในการแนะนำน เราจะใช Angry Bird 4 เล อกและคล ก Angry Birds แล วคล ก ฟร ต ดต งแอป ตามท แสดงในภาพด านล างน 5 เล อก ใช Apple ID ท ม อย เพ อเข าส ระบบ 6 ป อน Apple ID และ รห สผ าน ของค ณ คล ก ตกลง ระบบจะเร มการดาวน โหลดและต ดต งแอป หมายเหต จากน น แอปพล เคช นจะถ กดาวน โหลดและต ดต งบนอ ปกรณ ของค ณ กระบวนการน จะเป ดใช งาน Apple ID สำหร บอ ปกรณ ของค ณ 7 ค ณได ย นย นความถ กต องของ Apple ID บนอ ปกรณ ของค ณตามข นตอนข างต นแล ว ในตอนน ค ณจะสามารถ เข าส ระบบ MoboRobo เพ อย นย นความถ กต องของ Apple ID ของค ณ 7 1 เป ด MoboRobo เล อกแท บ แอป App Store คล ก ล อกอ น บน MoboRobo หากค ณไม ได เช อมต ออ ปกรณ ของค ณก บ MoboRobo โปรดเล อก iphone ipad ก อน 7 2 คล ก ล อกอ น และเข าส ระบบด วย Apple ID และรห สผ านของค ณ 8 ถอนการต ดต งแอป ท ค ณกำล

  Original URL path: http://www.moborobo.com/th/mobotutorial/others/unable_to_download_apps.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Moborobo - เกี่ยวกับ Mobo Portal การถ่ายโอนไฟล์
  โดยค ณจะสามารถลากและวางไฟล ร ปภาพ เพลง ว ด โอ และธ ม ลงบนบานหน าต างแบบลอยน เพ อเร มกระบวนการถ ายโอน ให คล กขวา การต งค า บนบานหน าต างแบบลอย เพ อเล อก โหมดการถ ายโอนไฟล แสดงท ด านล างน 1 โหมดการถ ายโอนอ จฉร ยะ หากค ณเล อก โหมดการถ ายโอนอ จฉร ยะ ไฟล ต างๆ จะถ กอ พโหลดไปย งพาธการจ ดเก บท เก ยวข อง ท งน ข นอย ก บประเภทไฟล ประเภท Android iOS พาธการจ ดเก บบน MoboR obo ร ปภาพ jpg bmp png gif jpg bmp png แท บร ปภาพ กล อง เพลง mp3 wav mp3 m4a m4r แท บเพลง เพลงของฉ น ว ด โอ ndv divx xvid wmv flv ts rmvb mkv mov m4v avi mp4 3gp mp4 m4v แท บว ด โอ ว ด โอของฉ น ธ ม apt ย งไม พร อมใช งาน แท บธ ม MoboLive หมายเหต ไฟล อ นๆ ท งหมด ยกเว นท แสดงไว ข างต นน จะถ กอ พโหลดไปย งแฟลชไดรฟ ต วจ ดการไฟล แฟลชไดรฟ 2 แฟลชไดรฟ หากค ณเล อก แฟลชไดรฟ ไฟล ต างๆ จะถ กอ พโหลดไปย งแฟลชไดรฟ บน MoboRobo ต วจ ดการไฟล แฟลชไดรฟ สำหร บข อม ลเพ มเต มเก ยวก บแฟลชไดรฟ คล กท ล งก ด านล างน http www moborobo com help others 2013 0712 2318 html แต

  Original URL path: http://www.moborobo.com/th/mobotutorial/others/mobo_portal_file_transfer.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Moborobo - วิธีการอัพเดตแอปหลายรายการในเวลาเดียวกันด้วย MoboRobo
  ตามภาพด านล าง นอกจากน ค ณย งสามารถอ พเดตแอปหลายรายการได ในเวลาเด ยวก นด วย MoboRobo ข นตอน 1 เป ด MoboRobo และเช อมต ออ ปกรณ Android โดยใช สายเคเบ ล USB 2 คล ก แอป น กอ พเดตแอป 3 เล อกแอปท ค ณต องการอ พเดต แล วคล ก อ พเดตท งหมด 4 คล ก ตกลง บนเมน ป อปอ ป 5 รอจนกระบวนการเสร จส น จากน นแอปอาจใช เวลาส กคร หน งในการอ พเดต แต ก อน

  Original URL path: http://www.moborobo.com/th/mobotutorial/others/update_multiple_apps.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Moborobo - ฉลองวาเลนไทน์กับ MoboMarketณ สยามเซ็นเตอร์ 14 ก.พ. นี้!
  ม อถ อ 1 ดาวน โหลดและต ดต งแอพMoboMarket สแกนบาร โค ดด านล างเพ อดาวน โหลด ดาวน โหลดฟร 2 เป ดแอพ เล นเกม Lucky Draw เพ อล นรางว ล 3 ผ โชคด ท ได ร บรางว ล กร ณาต ดต อ ขอร บรางว ล ก บเจ าหน าท ของเราได เลย ในว นท 14 ก มภาพ นธ ท บ ธ MoboMarket ลานเอเทร ยม2 สยาม เซ นเตอร MoboRobo Find Us Follow Us fllow

  Original URL path: http://www.moborobo.com/th/event/3280.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive •