archive-com.com » COM » M » MONSTERHEADPHONESBYDRDRE.COM

Total: 19

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา..ชมทิวทัศน์ของหมู่เกาะหินปูนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว กิน ดื่ม ร้านอาหารแนะนํา
  ทยานแห งชาต อ าวพ งงา ประกอบไปด วยเกาะน อยใหญ กว า 42 เกาะ น กท องเท ยวน ยมน งเร อไปชมท วท ศน อ นงดงามของหม เกาะห นป นซ งม ร ปล กษณ แปลกตา บ างถ กคล นลมก ดเซาะเป นโพรงถ ำและถ ำลอด สามารถล องเร อทะล อ กด านหน งได บางถ ำม ห นงอกห นย อยและภาพเข ยนส อาย น บพ นป ท คงทนเหน อกาลเวลา ความมห ศจรรย ของธรรมชาต ท น าต นใจอ กอย างหน งท หาชมได ท น ค อ ทะเลในท โอบล อมด วยเขาห นป น ม พ นธ ไม เฉพาะถ นท ข นบนเขาห นป นซ งหายากหลายอย าง เช น จ นทน ผา สล ดได หนวดห น ฯลฯ ส วนป าชายเลนผ นใหญ ของอ ทยานแห งชาต แห งน ก ม พ นธ พ ชท สำค ญหลายชน ด เช น โกงกาง ตะบ น แสม ซ งนอกจากจะเป นแนวก นคล นลมตามธรรมชาต แล ว ย งเป นถ นอาศ ยของส ตว หลายชน ด เช น นากใหญ ขนเร ยบ ล งแสม ตะกวด และนกต างๆ เช น นกกระเต นแดง เหย ยวแดง นกกระจ อยป าโกงกาง ฯลฯ เหมาะสำหร บผ ชอบการท องเท ยวเช งอน ร กษ เช น ด นก พายเร อแคน ชมป าโกงกาง ป นถ ำชมทะเลใน เป นต น เด มกรมป าไม ได ประกาศให พ นท บร เวณถ ำลอด เกาะเขาพ งก น เกาะป นหย เป นวนอ ทยานศร พ งงา แต ต อมาได สำรวจพบว าบร เวณน ม ทร พยาการธรรมชาต อ ดมสมบ รณ จ งจ ดต งเป นอ ทยานแห งชาต อ าวพ งงา เม อว นท 29 เมษายน 2524 ม เน อท ประมาณ 400 ตารามก โลเมตร ครอบคล มพ นท ป าชายเลนขนาดใหญ ท ส ด ต งแต เขต อ เม อง เล ยบตามชายฝ งไปจนถ ง อ ตะก วท ง และพ นน ำในทะเลอ นดาม นประกอบไปด วยเกาะน อยใหญ ในอ าวพ งงาและรวมพ นท บางส วนของเกาะยาวน อยและเกาะอ นๆ เช น เกาะพระอาดเฒ า เกาะรายาหร งไว ด วย อ าวพ งงา 2013 08 22 admin tweet Tagged with อ าวพ งงา Previous อ ทยานแห

  Original URL path: http://www.monsterheadphonesbydrdre.com/teaw/%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%87/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว กิน ดื่ม ร้านอาหารแนะนํา
  685 ม ต งอย ทางตะว นตกของห บเขาแม น ำป ง เป นภ เขาห นแกรน ตล วน พ นท ป าม ความหลากหลายท งป าผล ดใบ เช น ป าเต งร ง ป าเบญจพรรณ และป าดงด บช น และเป นแหล งต นน ำท สำค ญของแม น ำป ง ค อห วยแก ว ห วยช างเค ยน ห วยแม เห ยะ อ ณหภ ม เฉล ยประมาณ 18 องศาเซลเซ ยส ตลอดป ในฤด หนาวอากาศหนาวเย นมาก ใน อช จะพบพ ชไม ดอกเก อบ 2 000 ชน ด และเช อว าย งม พ นธ ไม อ นๆ ท ย งไม ม การศ กษาอ กเป นจำนวนมาก ป าผล ดใบท น ม พ นธ ไม มากกว าป าผล ดใบอ นๆ ในโลก ม ล กษณะแบบป าในย โรปม ท งต นสน แมกโนเล ย ต นโอ ก และต นเกาล ด นอกจากส ตว เล ยงล กด วยนมหลายชน ดแล ว ส งท น าสนใจก ค อนกท ม ประมาณ 300 ชน ด ซ งรวมถ งนกอพยพจากตอนเหน อของทว ปเอเช ยมาอย ในช วงฤด หนาวด วย ค าธรรมเน ยม ผ ใหญ 20 บาท เด ก 10 บาท รถยนต ไม รวมคนข บ 30 บาท ชำระท ทางเข าน ำตกมณฑาธาร ม บ านพ กและเต นท ให เช า ส งน าสนใจ น ำตกห วยแก ว เป นน ำตกเล กๆ ส งประมาณ 10 ม และม น ำไหลอย ตลอดท งป นอกจากน นบร เวณโดยรอบต วน ำตกย งม ท ศน ยภาพท สวยงาม ขณะเด ยวก นก ย งม ท พ กผ อนและสามารถนำอาหารไปร บประทานได โดยเฉพาะท ผาเง บและว งบ วบาน ซ งเป นน ำตกเล กๆ อย เหน อน ำตกห วยแก ว แต ในหน าแล งอาจม น ำน อย น ำตกมณฑาธาร เด มช อน ำตกส นป ายาง อย บร เวณ กม 7 บนถนนข นดอยส เทพ ทางขวาม อจะม ทางแยกเข าไปอ กประมาณ 3 กม จ ดเป นน ำตกท สวยงามท ส ดในเขต อช ม ท งหมดสามช น ไหลลดหล นจากหน าผาเป นช นๆ สภาพป าม ท งป าเบญจพรรณและป าดงด บแล ง ดอยส เทพ 2013 08

  Original URL path: http://www.monsterheadphonesbydrdre.com/teaw/%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ไหว้พระธาตุที่ดอยแม่สลองแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว กิน ดื่ม ร้านอาหารแนะนํา
  อย ผ านน ำพ ร อนป าต ง กม 78 ลานทองว ลเลจ ระหว าง กม 73 74 และบ านห วยห นฝน เม อถ งด านตรวจยาเสพต ด สามแยกก วสะไต หล ก กม 55 ให เล ยวขวาไปตามเส นทางข นดอยคดเค ยวอ ก 15 กม อ กเส นทางค อ เส นทางสายเก า ใช ทางหลวงหมายเลข 1 ผ าน อ แม จ น ม งหน าไป อ แม สาย เม อถ งหล ก กม 860 ม ทางแยกซ ายม อ ม ป ายบอกทางไปดอยแม สลองช ดเจน เส นทางสายน ค อนข างแคบและคดเค ยว ผ านหม บ านชาวเขาเผ าต างๆ เป นระยะๆ เม อถ งบ านป าเม ยง หล ก กม 10 จะเป นสามแยกศ นย พ ฒนาและสงเคราะห ชาวเขา แยกขวาเป นทางหลวงหมายเลข 1338 ไปพระตำหน กดอยต ง ให เล ยวซ ายตามทางหลวง 1234 ระยะทาง 25 กม ผ านบ านอ ก อสามแยก ตรงหล ก กม 9 ให เล ยวซ ายไปอ ก 16 กม จะถ งดอยแม สลอง รถประจำทาง น งรถสองแถวส เข ยวแก สายแม จ น ท าตอน ท ารถอย ในตลาดแม จ น ลงรถท ด านตรวจก วสะไต จากน นต อรถสองแถวจากก วสะไตไปแม สลอง เวลาออกไม แน นอน แต จะม รถมารอร บผ โดยสารเป นระยะๆ หร อรอโบกรถเข าไปก ได หร อใช บร การรถสองแถวส ฟ าสายป าซาง แม สลอง บร เวณบ านป าซาง ม รถต งแต เช าตร จนถ ง 17 00 น ขากล บจากแม สลอง ม รถไม แน นอน รถจะรอผ โดยสารด านหน าค มนายพลร สอร ท ประว ต ดอยแม สลองเป นช มชนของอด ตทหารจ นกองพล 93 ส งก ดพรรคก กม นต งของนายพลเจ ยงไคเช ค ทำการรบอย ทางตอนใต ของจ นในช วงสงครามโลกคร งท 2 ต อมาเก ดการเปล ยนแปลงคร งใหญ ในจ น เม อพรรคคอมม วน สต นำโดยเหมาเจ อต ง ย ดอำนาจสำเร จ พรรคก กม นต งจ งถอยร นไปป กหล กท เกาะไต หว น กองพล 93 กลายเป นกองกำล งพล ดถ น ถ กกดด นอย างหน กจนถอยร นเข ามาในเขตพม า แต ถ กฝ ายพม าผล กด น เก ดการปะทะก นหลายคร งจนต องถอยร นมาจนถ งเอกดอยต งชายแดนไทย ฝ ายพม าได ร องเร ยนไปย งสหประชาชาต เม อป พ ศ 2496 และม มต ให อพยพยกองกำล งพล ดถ นไปย งประเทศไต หว น แต ทหารส งก ดนายพลหล เหว นฝาน และนายพลต วนช เหว นราว 3 หม นคน ทำเร องขอล ภ ยในประเทศไทย เน องจากไม แน ใจในอนาคต เพราะไต หว นเป นเพ ยงเกาะเล กๆ ร ฐบาลไทยอน ญาตโดยจ ดสรรให ทหารของนายพลหล เหว นฝานไปอย ท ถ ำง อบ อ ฝาง จ เช ยงใหม ส วนทหารส งก ดนายพลต วนช เหว น 15 000 คน อย บนดอยแม สลอง ต งแต ป พ ศ 2504 เพ อใช เป นก นชนก บชนกล มน อย ทำให ดอยแม สลองในย คแรกเป นด นแดนล ล บต องห าม ม ป ญหายาเสพต และกองกำล งต ดอาว ธมาตลอด ทางการไทยได พยายามแก ป ญหา โอนกองกำล งเหล าน มาอย ในความด แลของกองบ ญชาการทหารส งส ด กระท งป พ ศ 2515 ครม ม มต ร บทหารจ นคณะชาต ให อาศ ยในแผ นด นไทยอย างเป นทางการ ย ต การผ าฝ น ปลดอาว ธ และห นมาทำอาช พเกษตรกรรม โดย พล อ เกร ยงศ กด ชมะน นท อด ตนายกร ฐมนตร ได ร เร มโครงการปล กชา และปล กสนสามใบเพ อทดแทนป า ช มชนบนดอยแม สลองได ช อใหม เป นบ านส นต ค ร ม การออกบ ตรประชาชนให เม อป พ ศ 2521 ดอยแม สลองค นส ความสงบและเป นแหล งท องเท ยวสำค ญน บแต น นมา ส งน

  Original URL path: http://www.monsterheadphonesbydrdre.com/teaw/%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%a5/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • รวมสถานที่ท่องเที่ยว - หมวดหมู่
  นธ ไม มากกว าป าผล ดใบอ นๆ ในโลก Read More ไหว พระธาต ท ดอยแม สลอง August 22 2013 Comments Off 565 Views ดอยแม สลอง เป นช อเร ยกรวมๆ ของช มชนชาวจ นฮ อแห งกองพล 93 ท ต งหล กแหล งบนดอยแห งน มานานกว า 40 ป ป จจ บ นช มชนชาวจ นบนดอยแม สลองม ช อว า หม บ านส นต ค ร ต งอย ท ความส งจากระด บน ำทะเลเฉล ย 1 200 ม อากาศเย นสบายตลอดป รายได หล กมาจากการปล กชาอ หลง บ านส นต ค ร เป นช มชนขนาดใหญ ม ประชากรประมาณ 800 หล งคาเร อน ม ท งว ด โบสถ คร สต ม สย ด ระบบไฟฟ า โทรศ พท และธนาคารทหารไทย ท ให บร การอย างสมบ รณ แบบ ท ต งและการเด นทาง ต แม สลองนอก อ แม ฟ าหลวง รถยนต ส วนต ว เด นทางไปย งดอยแม สลองได สองเส นทางจาก อ เม องเช ยงราย ใช ทางหลวงหมายเลข 1 มาย ง อ แม จ น จากน นเล ยวซ ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1089 แม จ น ท าตอน บร เวณหล ก กม 856 ก อนถ งทางเข าต ว อ แม จ นเล กน อย ผ านน ำพ ร อนป าต ง กม 78 Read More อ ทยานแห งชาต เช ยงดาว August 22 2013 Comments Off 556 Views อ ทยานแห งชาต เช ยงดาว เป นอ ทยานแห งชาต ขนาดเล กท จ ดต งข นใหม เม อป พ ศ 2543 ม พ นท 1 123 33 ตร กม ครอบคล มพ นท ป าบางส วนในเขต อ เช ยงดาว ต อเน องก บดอยหลวงเช ยงดาวท ต ดชายแดนไทย พม า บร เวณท ต งอ ทยานเป นน ำตกห นป นขนาดเล ก ม น ำใสเหมาะสำหร บเล นน ำ นอกจากน ย งม บ อน ำท เหมาะสำหร บลงอาบน ำแร ด วย ท ต งและการเด นทาง ต นาหวาย อ เช ยงดาว รถยนต ส วนต ว จากต ว อ เช ยงดาว ม งหน าไป อ ฝาง เล ยวซ ายท สามแยกเม องงาย เข าทางหลวงหมายเลข 1178 ไปจนถ ง ต นาหวาย หล ก กม 24 ม ทางแยกซ ายม อเข า อ ทยานแห งชาต เช ยงดาว รถประจำทาง น งรถสองแถวสายเช ยงดาว บ านอร โณท ย ส งน าสนใจ น ำตกศร ส งวาล เป นน ำตกห นป นขนาดเล กท ม น ำตลอดป ห างจากท ทำการประมาณ 100 ม สายน ำจะไหลลดหล นลงมาตามห าผาส งประมาณ 20 ม จนเก ดเป นช นต างๆ สามช น แอ งน ำด านหน าน ำตกม น ำใสและไม เย นจ ดเก นไป เหมาะสำหร บเล นน ำ บ อน ำร อนโป งอาง Read More เช ยงราย ชมความงามภ ช ฟ า August 22 2013 Comments Off 702 Views เช ยงราย เป นจ งหว ดท อย ทางตอนเหน อของประเทศไทย ท ม แหล งอ ดมสมบ รณ ไปด วยป าไม โดยเฉพาะก บข นเขาน อยใหญ ท ต งเร ยงรายรอคอยให น กเด นทางไปส มผ สและช นชม ไม ว าจะดอยต ง ภ ช ฟ า ดอยผาต ง ดอยช าง ดอยแม สลอง ไร บ ญรอด ออบหลวง ดอยห วแม คำ และดอยวาว ฯลฯ อ กท งย งม ประเพณ ว ฒนธรรม และว ถ ช ว ตท เป นเอกล กษณ ซ งถ อเป นเสน ห ท ทำให เช ยงรายได ร บความสนใจจากน กท องเท ยว และสำหร บคนท ม แพลนกำล งจะเด นทางไปเท ยวเช ยงราย แต ย งไม ร ว าจะไปท ไหนด ก ตาม ค

  Original URL path: http://www.monsterheadphonesbydrdre.com/grouptour/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • เที่ยวทะเล - หมวดหมู่
  นหน าออกส ทะเล ด านซ ายม อจะเป นเขาเต า ส วนด านด านขวาค อเขาท งทรายใหญ อ นเป นบร เวณพ นท ของโครงการพระราชดำร สวนป าหาดทรายใหญ Read More เท ยวเกาะพระทอง พายเร อแคน August 22 2013 Comments Off 632 Views เกาะพระทอง ต งอย ท ต เกาะพระทอง อ ค ระบ ร เป นเกาะท ราบเร ยบ ไม ม ภ เขา ม พ นท 63 750 ไร ด านท ศตะว นตกต ดทะเลอ นดาม น เป นหาดทรายขาวยาวเหย ยด ลงเล นน ำได และม เกาะเล กๆ สองเกาะค อเกาะปล ง และเกาะพ อตา ซ งม แนวปะการ งน ำต นให ชม รวมท งก จกรรมพายเร อแคน ตอนกลางของเกาะพระทองเป นท งหญ าป าเสม ดท จะสวยงามมากโดยเฉพาะแสงในยามเช าและเย น ส วนด านตะว นออกเป นพ นท ป าชายเลนและป าพร ส ตว ป าท พบเห นง ายมาก ได แก ฝ งกวางป า นกนานาชน ด นกเง อก รวมท งนกตะกร ม สำหร บผ สนใจเร องการอน ร กษ เต าทะเล ควรแวะไปเย ยมชมโครงการอน ร กษ เต าทะเลขององค กร Naucrates ท โกลเด น บ ดด า บ ช ร สอร ท หร อส ดขอบฟ าร สอร ต สำหร บผ ร กธรรมชาต เกาะพระทองเป นจ ดท องเท ยวท นาสนใจมากเพราะท น ไม ใช ม เพ ยงแค ชายหาดทะเลสำหร บเล นน ำและด ปะการ งแต บนเกาะย งม สภาพธรรมชาต อ นหลากหลาย ต งแต ท งหญ าแบบสะว นนาอ นกว างใหญ ป าเสม ด และป าชายเลน ท สวยงามแปลกตา เกาะพระทองม ขนาดใหญ เป นอ นด บท 5 Read More อ ทยานแห งชาต อ าวพ งงา ชมท วท ศน ของหม เกาะห นป น August 22 2013 Comments Off 735 Views อ ทยานแห งชาต อ าวพ งงา ประกอบไปด วยเกาะน อยใหญ กว า 42 เกาะ น กท องเท ยวน ยมน งเร อไปชมท วท ศน อ นงดงามของหม เกาะห นป นซ งม ร ปล กษณ แปลกตา บ างถ กคล นลมก ดเซาะเป นโพรงถ ำและถ ำลอด สามารถล องเร อทะล อ กด านหน งได บางถ ำม ห นงอกห นย อยและภาพเข ยนส อาย น บพ นป ท คงทนเหน อกาลเวลา ความมห ศจรรย ของธรรมชาต ท น าต

  Original URL path: http://www.monsterheadphonesbydrdre.com/grouptour/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • เที่ยวภูเขา - หมวดหมู่
  ป าเบญจพรรณ และป าดงด บช น และเป นแหล งต นน ำท สำค ญของแม น ำป ง ค อห วยแก ว ห วยช างเค ยน ห วยแม เห ยะ อ ณหภ ม เฉล ยประมาณ 18 องศาเซลเซ ยส ตลอดป ในฤด หนาวอากาศหนาวเย นมาก ใน อช จะพบพ ชไม ดอกเก อบ 2 000 ชน ด และเช อว าย งม พ นธ ไม อ นๆ ท ย งไม ม การศ กษาอ กเป นจำนวนมาก ป าผล ดใบท น ม พ นธ ไม มากกว าป าผล ดใบอ นๆ ในโลก Read More ไหว พระธาต ท ดอยแม สลอง August 22 2013 Comments Off 565 Views ดอยแม สลอง เป นช อเร ยกรวมๆ ของช มชนชาวจ นฮ อแห งกองพล 93 ท ต งหล กแหล งบนดอยแห งน มานานกว า 40 ป ป จจ บ นช มชนชาวจ นบนดอยแม สลองม ช อว า หม บ านส นต ค ร ต งอย ท ความส งจากระด บน ำทะเลเฉล ย 1 200 ม อากาศเย นสบายตลอดป รายได หล กมาจากการปล กชาอ หลง บ านส นต ค ร เป นช มชนขนาดใหญ ม ประชากรประมาณ 800 หล งคาเร อน ม ท งว ด โบสถ คร สต ม สย ด ระบบไฟฟ า โทรศ พท และธนาคารทหารไทย ท ให บร การอย างสมบ รณ แบบ ท ต งและการเด นทาง ต แม สลองนอก อ แม ฟ าหลวง รถยนต ส วนต ว เด นทางไปย งดอยแม สลองได สองเส นทางจาก อ เม องเช ยงราย ใช ทางหลวงหมายเลข 1 มาย ง อ แม จ น จากน นเล ยวซ ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1089 แม จ น ท าตอน บร เวณหล ก กม 856 ก อนถ งทางเข าต ว อ แม จ นเล กน อย ผ านน ำพ ร อนป าต ง กม 78 Read More อ ทยานแห งชาต เช ยงดาว August 22 2013 Comments Off 556 Views อ ทยานแห งชาต เช ยงดาว เป นอ ทยานแห งชาต ขนาดเล กท จ ดต งข นใหม เม อป พ ศ 2543 ม พ นท 1 123 33 ตร กม ครอบคล มพ นท ป าบางส วนในเขต อ เช ยงดาว ต อเน องก บดอยหลวงเช ยงดาวท ต ดชายแดนไทย พม า บร เวณท ต งอ ทยานเป นน ำตกห นป นขนาดเล ก ม น ำใสเหมาะสำหร บเล นน ำ นอกจากน ย งม บ อน ำท เหมาะสำหร บลงอาบน ำแร ด วย ท ต งและการเด นทาง ต นาหวาย อ เช ยงดาว รถยนต ส วนต ว จากต ว อ เช ยงดาว ม งหน าไป อ ฝาง เล ยวซ ายท สามแยกเม องงาย เข าทางหลวงหมายเลข 1178 ไปจนถ ง ต นาหวาย หล ก กม 24 ม ทางแยกซ ายม อเข า อ ทยานแห งชาต เช ยงดาว รถประจำทาง น งรถสองแถวสายเช ยงดาว บ านอร โณท ย ส งน าสนใจ น ำตกศร ส งวาล เป นน ำตกห นป นขนาดเล กท ม น ำตลอดป ห างจากท ทำการประมาณ 100 ม สายน ำจะไหลลดหล นลงมาตามห าผาส งประมาณ 20 ม จนเก ดเป นช นต างๆ สามช น แอ งน ำด านหน าน ำตกม น ำใสและไม เย นจ ดเก นไป เหมาะสำหร บเล นน ำ บ อน ำร อนโป งอาง Read More เช ยงราย ชมความงามภ ช ฟ า August 22 2013 Comments Off 702 Views เช ยงราย เป นจ งหว ดท อย ทางตอนเหน อของประเทศไทย ท ม แหล งอ ดมสมบ รณ ไปด วยป าไม โดยเฉพาะก บข นเขาน อยใหญ ท ต งเร ยงรายรอคอยให น กเด นทางไปส

  Original URL path: http://www.monsterheadphonesbydrdre.com/grouptour/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b2/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ท่องเที่ยวไทย - หมวดหมู่
  Feed Subscription ภ ช ฟ า August 22 2013 Comments Off 764 Views ภาพภ ช ฟ า Read More ภ ท บเบ ก August 22 2013 Comments Off 640 Views ภาพภ ท บเบ ก Read More แหลมพรหมเทพ August 22 2013 Comments Off 1145 Views ภาพแหลมพรหมเทพ Read More ทะเลแหวก August 22 2013 Comments Off 948 Views ภาพทะเลแหวก Read More Categories ท องเท ยวไทย รวมสถานท ท องเท ยว เท ยวทะเล เท ยวภ

  Original URL path: http://www.monsterheadphonesbydrdre.com/grouptour/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ติดต่อเราแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว กิน ดื่ม ร้านอาหารแนะนํา
  เขา ท องเท ยวไทย ต ดต อเรา Home ต ดต อเรา ต ดต อเรา Sorry due to anti spam measures this contact form requires that javascript be enabled on your browser 2013 08 22 admin Categories ท องเท ยวไทย รวมสถานท ท องเท ยว เท ยวทะเล เท ยวภ เขา Tags ดอยส เทพ ดอยแม สลอง ทะเลแหวก ท งกะม ง ป าภ เข ยว พายเร อแคน ภ ช ฟ า ภ ท บเบ

  Original URL path: http://www.monsterheadphonesbydrdre.com/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive •