archive-com.com » COM » U » UKEFARM.COM

Total: 94

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • C F f µ f Àµ H æ I F ¹ Ĺ f ¼ ¼ k ¼ á ½ k ½ á ¾ ¾ á k ä Á G Á g  G À g Å í Å f Å á È àÈ k É c àÉ k Ê c àÊ k Ë àË K Î G Î g Î G ÀÎ g Ñ ê 4Ñ M Ñ æ Ñ f ÀÑ é ÜÑ i Ô C Ô C Õ C Õ C Ö C Ö c C Ø Ø F Ø f ìØ L Ù f ÀÙ G Ü Ý f Ý ã Ý K ÀÝ æ à à á â ã å H å æ æ G Àæ g é d é h é f Àé ìé l ì k ì æ ì c í k í æ í î k î æ î c ï ï æ ï ñ G ñ g ò G Àò g õ à ø C ø ù C ù c ú ú û c û c ü G ü g ý þ G Àþ g üÿ à I ù 4 m æ d C c C c C C F f f À H f ã k À æ k ã k ã k ã K ã G g G À g L d h i à k C c C C c C F f f À H à k ã k ã K ã k ã G À g G g Ð0 G 1 í 01 l 1 æ 1 F À1 ï 4 C 4 c 5 C 5 6 C 6 7 C 7 c 9 F À9 f F F À æ c k À æ F f A f ÀA H D æ D I D F E ÄE f H H I J K M G M g N G ÀN g Q í Q f Q á T S àT k U S àU k V àV k W s àW K Z G Z g Z G ÀZ g ê 4 M æ f À é Ü i a c a c b c b c c c d d F d f ìd L e f Àe G h i f i ã i K Ài æ l l m n o q G q g r G Àr g u d u h u f Àu ìu l x k x C y k y C z k z C K C G g G À g à S à K S à k à k s à k G g G À g à I ù 4 m æ d f k À æ f k À æ f À æ F k À æ F f f À H f ã k À æ G g G À g L d h i à k C c C ª c ª C C F f f À G ì

  Original URL path: http://www.ukefarm.com/music/uketones/TablEdit/02-ButNotForMe-uke.tef (2016-04-28)
  Open archived version from archive • Ð Ô æ ÀÔ àÔ Õ Ö Ø Ø Ù Ú Ü G Ü Ü G ÀÜ G Ý G Ý àÝ Þ Þ ß ß Àß à à àà á á â â â ä æ è è ê ê î G î G Àî G ï G ï ï àï ð ð àð ñ G ñ G Àñ G ò G ò ò àò ó ó àó I ô õ À ø ø ø ú û àû Àý þ üÿ À à À G à G G G À à ä À G à À G à G G À À à À à À G à G G G 0 0 2 2 6 G 6 G À6 G 7 G 7 à7 8 8 9 9 À9 à À à A D D D ÀD E E àE F F G G ÀG H H G àH G I G I G àL P P ÀP R R V G V G ÀV G W G W àW X X Y Y ÀY Z Z àZ À À À b Àb c àc e h h h Àh i i ài j j k k Àk l l G àl G m G m G n o Ào ào p p q àq r s Às às t t Àt u z G z Àz à À à G G G À à à À À à À G à G G G æ à À À à G À G à G G à ã ª ª Àª À à ² ² ³ ³ À³ G à G µ G µ G à ½ À À àÁ   À à à à àÃ Ä Ä àÄ Å Å ÀÅ Æ Æ Æ G àÆ G Ç G Ç G àÇ I È àÉ Ê Ê àÊ Ë Î Ï àÐ Ô Õ I àÖ Ø àÙ Û á àá â â ã æ G æ G Àæ G ç G ç àç è è é é Àé ê ê àê ë ë ì àí î î àî ï ò ó àó õ Àö ø G ø ø G Àø G ù G ù àù ú ú û û Àû ü ü àü ý ý ÿ á üÿ G G À G G à À à à à à G G À G G à à G G À G G à à I á À à À à 0 0 1 1 À1 2 2 G à2 G 3 G 3 G 4 4 5 5 6 6 À G A A àA B B C C ÀC D D G àD G E E G F á ÀL M àM O R R ÀR S S àS T T U U ÀU V V G àV G W G W G X X Y Z Z àZ À à a d G d d G Àd G e G e àe f f

  Original URL path: http://www.ukefarm.com/music/uketones/TablEdit/03-InAMellotone-uke.tef (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • F R R F ÀR F S S F ÀS F T àT 0U U pU ðU V W W àW X C Y C p ä àb c c c e F ìe l g C h ph l l o ðo p F Àp é àp k q F q æ t x àx y 0y y py C D è n C C C C C C C C À À E T l C l O C p F À F C F À F C F À F C F À F À À F À é F æ à k C C C C C C C C C C C C C C C C à 0 p à F À é à k F æ ² ³ µ µ µ µ Àµ ¹ C º D èº n ¼ ¼ C ½ C ¾ C C Á Á ÀÁ   à à Àà ŠE TÆ l Æ C lÇ O È C È É C É Ê C Ê Ë C Ë Í Í ä àÎ Ï Ï Ð F ÀÐ é Ñ F Ñ æ àÑ k Ô Õ Ö Ø Ø Ø Ù Ú ÀÚ àÚ Û Ý C Þ f ÀÞ ç à à pà à Àà á á Àá â â Àâ ã ã Àã ä ä ä ä å æ ç ç è j lé j é ê d Àê F ì ì pì ì í í î î ï ï ð ñ Pñ ñ pñ Àñ ò ó ó ö D c ì m ø ø pø ø F ù ù ú ú û û ü ý àÿ òüÿ C C p C C C C 0 p À ç ð ð D p

  Original URL path: http://www.ukefarm.com/music/uketones/TablEdit/04-WhenSunnyGetsBlue-uke.tef (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • s c À f c À f ² ² c ² À² f ³ C À³ F a µ a Àµ е ൠa a 1 ¹ º ¼ ½ Á Â Ã Ä Å Ç ÀÇ ÐÇ àÇ ðÇ É Y Ê Y Ê f ÀÊ f Ë f ÀË f Ì f ÀÌ f Î Ï Ò Ó Ô c ÀÔ f Õ c ÀÕ f Ö Ö c ÀÖ f C À F 0Ø r ÀØ c Ù ÀÙ c ÀÚ c Û 0 ÀÛ C Ü 0 Ü f ÀÜ f Ý f ÀÝ f Þ f ÀÞ f à á ä å æ s æ c Àæ c ç c Àç c è c è Àè c é é C Àé C ë Àë Ðë àë ðë î î f Àî f ï f Àï f ð f Àð f ò ó ö ø c Àø c ù c Àù c ú c ú Àú c û û C Àû C ý Àý ÿ üÿ f À f f À f f À f f À f f À f f À f F À F r À ì Ð à h h f À f f À f f À f s c À f c À f c À f C À F À ì Ð ã f À f f À f f À f f À f f À f 0 f 0 À0 f 1 1 F À1 F 2 2 2 2 À2H E 3 4 F 5 6 f À6 f 7 f À7 f 8 f À8 f 9 c À f A c ÀA f B c B ÀB f C C C ÀC F D D r E E EF CÀE F G F H H f ÀH f I f ÀI f J f ÀJ f K M O Q R s R c ÀR f S c ÀS f T c T ÀT f U U C ÀU F WH EÀW ÐW àW ðW Y Y Z Y Z f ÀZ f f À f f À f b c d c Àd f e c Àe f f f c Àf f g C g Àg F i Ài k l l f Àl f m f Àm f n f Àn f o p s t v f Àv f w f Àw f x x f x Àx f y F Ày F z r À Ð à ð 0 0 f À f f À f f À f s c À c c À c c À c C À C f À f f À f f À f f À f f À f f À f F À F À f À f f À f f À f ª f À f f À f f À f F À F 0 r À à ² ² é ³ f À f µ f

  Original URL path: http://www.ukefarm.com/music/uketones/TablEdit/05-Dawgmatism-uke.tef (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • C 9 C C c c A F ÀA F B F E c E c H I J K L c M c P ç Q G ÀQ F R G R F R F S G T c V c X D X C Y D Y C Z D Z C D C c c ç b F Àb F c F f c g c h h i i j j k k n c o c q q F Àq F x y z c f ç F À F c f F C F f c ç F À F F c c c f ç F F À F c c ª c c F À F ç ² F c c ¹ ¹ º º ¾ c c À ç ÀÀ F Á F Æ c Ç c È F È F É É F ÀÉ F Ê Ë Î c Ï f Ð ÀÐ F Ñ C ÀÑ Ò ÀÒ Ó ÀÓ Ö c c Ø F Ø C Ù Ù Ú Ú Û Û Ý f Þ c à ã à Àà á á Àá â â Àâ ã ã

  Original URL path: http://www.ukefarm.com/music/uketones/TablEdit/07-AutumnLeaves-uke.tef (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • ÀH I I I I ÀI J J J ÀJ K K K ÀK L ÀL M àM N N N O P F ÀP F Q F R F T T T T F T ÀT I U U U ÀU V V V ÀV W F W I W ÀW Y ã Y Y ÀY àY F F F À F F À I a a a Àa b b b Àb c c c Àc d e e e f àf g Àg I Àh F i F j F j F l l l l F l Àl I m m m Àm n n n Àn o F o I o Ào r s s t F t F u F Àu F x F x x I x F x Àx I y y y Ày z z z Àz À À à F À F F F F À I À À F I À à À F F F À F F I F À I À À À À à F À F F F F À I À À F I À À à F F F À F F I F À I À ª ª ª Àª À À à F À F ² F ² F F À I µ µ µ Àµ À F I À ¹ ã ¹ ¹ À¹ ๠¼ F ¼ F ¼ F À¼ F À À À À F À ÀÀ I Á Á Á ÀÁ    À à à à ÀÃ Ä Å Å Æ àÆ Ç ÀÇ I É F ÀÉ F Ê F Ê F Ì Ì Ì Ì F Ì ÀÌ I Í Í Í ÀÍ Î Î Î ÀÎ Ï F Ï I Ï ÀÏ Ð Ò Ó Ó ÀÔ F Õ F Õ F Ö F Ø F Ø Ø I Ø F Ø ÀØ I Ù Ù Ù ÀÙ Ú Ú Ú ÀÚ Û Û Û ÀÛ ß à F á F â F Àâ F ä ä ä ä F ä Àä I å å å Àå æ æ æ Àæ ç F ç I ç Àç è è è Àè í F í F Àí F î F ð F ð ð I ð ð Àð ñ ñ ñ Àñ ò ò ò Àò ó ó ó F Àó I ô ô ô ô õ ù F ú F ú F Àú F ü ü ü ü F ü Àü I ý ý ý Àý þ þ þ Àþ ÿ F ÿ I ÿ Àÿ üÿ à À F À F F F F I À À À F À I ã F F F À F F À I À À F I À À à F F F À F F I F À I À À À À à À F F F F F À I À À F I À 1 1 À1 à1

  Original URL path: http://www.ukefarm.com/music/uketones/TablEdit/08-Swing42-uke.tef (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • f o F p p F p I p I q F0 Àq F t F Àt F u C0 x x x x x àx y Ày I À I à I I I I C C I à I I I À I I C C À F K P K I C K C À F F K C C K C K À F F F À K P K I F À F K F À F F K F À F F À F K F À F K F À F F À F F P ë ë à C À C I à I I G I À I I P k2 k0 C f I æ I À I f P k2 k0 C F ä à I I I À I à I D I C I I À æ D ² ù ² C À ë µ µ е ൠK K K I K À K à K ¹ K ¹ K P¹ K ¹ K й K º K º C C ¼ ¼ K P¼ K ¼ K м K ½ C ½ C À F0 àÀ I0 Á Á F0 ÀÁ I0 à ÿ Ä Ä F ÀÄ F Å K PÅ K Å I Æ F Æ K Ç K Ç ö È K È F ÀÈ F É ö É F Ê F ÀË F Í C Í Í PÍ Í é Í C àÍ Î ÀÎ Ï Ð F àÐ I Ñ F Ñ I ÀÑ I Ò F Ò I0 Ò ë0 PÒ K2 Ò K0 Ò C Ó F Ô F Ô I ÀÔ I Ö I0 Ö ë0 PÖ K2 Ö K0 Ö C I0 Ø Ù Ù Ù

  Original URL path: http://www.ukefarm.com/music/uketones/TablEdit/09-CryMeARiver-uke.tef (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • à F I À à F H G A I 0A C B I B D f E F ÀF F G F I I ÀJ K K K M F M ÀN F O F Q F Q I S I S I S I T f U F V G ÀV G W ðW n X F X I Y I Y I Z I À L À 0 L F À K Ð K à K c d f d F e G Àe G ôe f h F h I j I j I j I Àk m ç m Àm f o I o K q I r F r I r I s I Às Àt g u F u f v f ôw M y I z F àz I F I À F F À ø o æ I À I I I I à I I F F À F ø o F F F À I à I À F F I C F À F F F 0 l I F I I I À K Ð K à K F f F À f I C I À F F H G n n Ø I I I I I À I ª I ઠI F f F À f K K K ² F ² F À² I ಠI µ F Àµ F F F l ¹ I º I º I º I º I I À I à I À¼ F ½ f ½ F ¾ I 0¾ L Á I àÁ I  I  I  F à I ÀÅ f Æ F Æ f Ç f È I È F É I É F ÀË àË I Í I 0Í

  Original URL path: http://www.ukefarm.com/music/uketones/TablEdit/10-Jordu-uke.tef (2016-04-28)
  Open archived version from archive •